Torna

Ibjove

desc_transparente.png

QUÈ ÉS ART JOVE?

El Programa Cultural Art Jove s’adreça a joves artistes nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 35 anys. Es regula mitjançant la convocatòria anual de certàmens de nombroses modalitats artístiques, que es van ampliant, enriquint i modificant segons les necessitats i els desitjos detectats entre la població juvenil. L’Art Jove vol ser també un agent cultural que ofereixi una programació atractiva per al públic en general i per als joves en particular.

Entre els objectius principals destaquen la promoció dels joves creadors balears i de les seves obres, l’ajuda a la professionalització dels participants i el suport en els primers passos dins el sector o la indústria cultural que hagin triat. A més, té una vocació descentralitzadora i programa diferents activitats a totes les illes i a la Part Forana de Mallorca. Es dona una importància especial a la transversalitat, per la qual cosa s’estableixen i s’enforteixen vincles amb altres institucions i entitats, tant públiques com privades, que enriqueixen l’oferta de l’Art Jove.


PROGRAMA CULTURAL ART JOVE 2021 – CREANT MONS NOUS

L’art i la cultura es fan encara més imprescindibles en èpoques de crisi. La cultura no només és segura, també és sanadora. Després de la pandèmia, cal doncs reinventar-se, cal reconstruir els lligams i els vincles. Crear un mon nou.

Amb aquest eslògan arranca l’edició 2021 del programa cultural Art Jove. Esperonant, ara més que mai, als joves artistes de les Illes Balears a repensar i transformar la nostra societat, fins i tot la nostra manera de viure. I tot això vehiculat en 7 certàmens, tots ells dissenyats perquè els joves participants puguin donar les seves primeres passes en la  indústria cultural amb el suport de l’IBJOVE.


CERTÀMENS D'ART JOVE 2021

 desc_AJ21ImatgeGeneralAJ21.jpg

1-    CERTÀMENS CONVOCATS

  1. Certamen de Fotografia
  2. Certamen de Creació Teatral Jove
  3. Certamen de Creació Musical Jove
  4. Certamen de Música per a Joves Intèrprets, en la modalitat de solistes
  5. Certamen de Disseny Gràfic
  6. Certamen de Poesia i Prosa Poètica Manel Marí
  7. Certamen d’Arquitectura Jove i Disseny d’Interiors 

2-    PARTICIPANTS

El Programa Cultural Art Jove s’adreça a joves nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2021, excepte en el cas del Certamen d’Arquitectura Jove i Disseny d’Interiors, que han de tenir entre 18 i 36 anys el 31 de desembre de 2021 i en el cas de Disseny Gràfic que han de tenir entre 16 i 36 anys el 31 de desembre de 2021.

En la inscripció de grups, es considera representant del grup el component del grup que formalitza la butlleta de sol·licitud d’inscripció, i formen la resta del grup els membres que hi consten. Els concursants no poden participar en cap certamen com a part de dos grups alhora o com a part d’un grup i individualment.

Si resulten guanyadors joves de 16 o 17 anys, han de cobrar el premi les persones que els representen legalment, en el cas que no estiguin emancipats.

Els grups o els autors que han rebut un primer premi o un premi únic en qualsevol edició del Programa Cultural Art Jove no es poden tornar a presentar a la mateixa modalitat en què van quedar com a guanyadors. En el cas dels grups, s’entén que no s’hi poden tornar a presentar si conserven el mateix nom o si la major part dels components del grup (la meitat més un) són els mateixos que quan el grup va resultar guanyador.

Així mateix, no es pot presentar a concurs cap obra que, en el moment de la inscripció, ja hagi resultat guanyadora del primer premi de qualsevol altre certamen de les Illes Balears.

3-     TERMINIS D’INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per presentar les sol·licituds d’inscripció i la resta de la documentació és fins a les 24.00 h del 30 de maig de 2021.

Els participants poden fer arribar la documentació següent per correu electrònic a artjove@ibjove.caib.es, o per correu postal o presencialment a la seu del Programa Cultural Art Jove (Velòdrom Illes Balears, c/ de l’Uruguai, s/n, 07010 Palma):

El formulari emplenat degudament.

En el cas de no haver nascut a les Illes Balears, una fotografia o una fotocòpia del certificat d’empadronament en alguna població de les Illes Balears.

La documentació específica per a cada certamen. 

4-    PREMIS

Els premis que estableix aquesta convocatòria tenen la consideració de rendes imputables a l’efecte del que estableix la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 

Tots els premis que impliquen la realització o prestació d’un servei per part de la persona guanyadora s’han de pagar mitjançant factura i no inclouen l’IVA.

Amb caràcter general, els premis s’han de pagar als beneficiaris íntegrament, mitjançant una transferència o un taló bancari. No obstant això, en tots els certàmens en què s'estableix que una part del premi està subjecta a la realització d'actuacions o encàrrecs específics per part dels guanyadors o finalistes, aquests han de cobrar la part que els pertoca quan hagin fet les actuacions programades. En el cas d’absència, si no és justificada per algun motiu de força major, el participant perd el dret a cobrar-les.

El fet de presentar-se a qualsevol certamen suposa, implícitament, que els autors autoritzen l’IBJOVE a reproduir i publicar la seva imatge i el contingut de les obres inscrites mitjançant qualsevol recurs que consideri oportú.

Els guanyadors i els finalistes de tots els certàmens convocats rebran un diploma el dia de l’acte de cloenda i de lliurament dels premis Art Jove 2021.

5-    SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS CERTÀMENS

Un cop finalitzat el termini d’inscripció, s’ha de considerar que la participació en un certamen o modalitat no és suficient si és inferior a tres inscripcions. En el cas que la participació sigui insuficient o, simplement, escassa (inferior a cinc inscripcions), i abans de declarar el certamen o modalitat desert, el director de l’IBJOVE, a proposta de la coordinadora del Programa Cultural Art Jove, pot obrir un nou termini d’inscripció, sempre amb la publicació prèvia en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i conservant les sol·licituds ja presentades. Aquest nou termini no ha de perjudicar en cap cas els participants presentats en el termini establert inicialment, atès que han de disposar d’un temps addicional per millorar les seves propostes i aprofundir-hi o per presentar-ne una de nova, si ho consideren adient. En qualsevol cas, si un cop finalitzat el nou termini d’inscripció la participació és inferior a tres inscripcions, el certamen o modalitat s’ha de declarar desert automàticament. 

En el cas que no es pogués celebrar qualsevol activitat prevista en aquestes bases per la crisi sanitària deguda a la COVID -19 i a les restriccions que se’n puguin derivar en cada moment , aquestes activitats s’organitzarien d’una manera telemàtica. En qualsevol cas, quan les activitats siguin presencials, es garanteix el compliment estricte de les mesures de protecció i aforament dictades en aquell moment per les autoritats sanitàries competents. Així mateix, quan un participant o grup de participants no pugui assistir a qualsevol esdeveniment programat per l’Art Jove a causa de qualsevol restricció derivada de la crisi sanitària, se li ha de permetre participar-hi d’una manera telemàtica.

Quan el participant hagi d’assistir a un esdeveniment programat per l’Art Jove fora del municipi on resideixi en aquell moment, l’IBJOVE s’ha de fer càrrec del cost de transport aeri o marítim del participant i de tot el material necessari per participar en l’esdeveniment. En el cas que l’esdeveniment programat l’obligui a fer una o més pernoctacions fora del seu municipi, també s’ha de fer càrrec de l’allotjament. En cap cas, no es cobreixen els desplaçaments terrestres.

Quan l’esdeveniment programat suposi una o més pernoctacions fora del seu municipi de residència, el participant ha de cobrar mitja dieta (25 €) quan hagi de sufragar-se un àpat (dinar o sopar) i una dieta completa (50 €) si ha de pagar dos àpats (dinar i sopar). Aquestes dietes s’han de cobrar mitjançant factura i l’import inclou l’IVA.

Qualsevol informació relativa a l’organització i celebració d’un certamen i a la decisió dels jurats s’ha de comunicar als participants mitjançant un correu electrònic, sense perjudici que, a més, també es notifiqui per via telefònica. 

En les fases semifinal i final de tots els certàmens, el jurat ha de nominar dos semifinalistes o finalistes, respectivament, i substituts que han de participar en les proves de selecció quan algun dels semifinalistes o finalistes no pugui assistir-hi. Aquesta decisió s’ha de fer constar en l’acta. 

Durant els anys 2021 i 2022, l’IBJOVE pot editar catàlegs, vídeos, DVD i publicacions en què es recullin les obres i les interpretacions guanyadores i finalistes dels diferents certàmens que són objecte d’aquesta convocatòria. 

La participació en qualsevol dels certàmens o modalitats que estableix aquesta convocatòria implica acceptar-ne d’una manera estricta totes les bases (generals i específiques), de manera que se n’han d’excloure les inscripcions que no compleixin les condicions en la forma establerta.

L’IBJOVE no es fa responsable de les opinions ni dels continguts inclosos en les obres i les actuacions admeses a concurs, ni s’hi identifica necessàriament. En qualsevol cas, no s’han d’admetre a concurs obres o interpretacions que facin una apologia explícita i clarament intencionada de la vulneració dels drets humans. Si es produeix aquest supòsit, el director de l’IBJOVE, a proposta unànime del jurat corresponent, ha de resoldre excloure-les del certamen.

6-    PROGRAMA GIRART JOVE

El Programa GirArt Jove és l’instrument de difusió i promoció dels finalistes i els guanyadors de tots els certàmens un cop ha tingut lloc la final i s’han dut a terme els bolos derivats del pagament dels diferents premis. Consisteix a programar actuacions, exhibicions, exposicions o mostres en diferents espais de les Illes Balears o de la resta de l’Estat espanyol. Els artistes que participin en el programa itinerant GirArt Jove de qualsevol certamen o modalitat han de cobrar per les actuacions les quantitats que s’exposen a continuació:

Els intèrprets en solitari: 150 €.

Els grups: 150 € per persona, fins a un màxim de 750 € per grup.

Les actuacions o exposicions que siguin iniciativa de l’IBJOVE (actuacions de finalistes o guanyadors durant la deliberació dels jurats en seleccions o en actes de cloenda, exposicions o mostres), les ha de gestionar l’IBJOVE, el qual n’ha d’assumir totes les despeses. Pel que fa a les actuacions d’artistes o a les exposicions d’obres finalistes o guanyadores de l’Art Jove que programi una entitat externa, ja sigui pública o privada, s’ha de procedir de la manera següent:

En el cas d’actuacions d’artistes, l’entitat sol·licitant s’ha de fer càrrec de la publicitat i difusió de l’actuació i de l’allotjament i la manutenció de l’artista, si es veu obligat a pernoctar fora del seu municipi de residència, i ha de posar a disposició dels participants l’espai escènic, el tècnic i l’equip de so. L’IBJOVE ha d’assumir el cost de la minuta i del desplaçament, si escau.

Si són exposicions, l’entitat sol·licitant s’ha d’encarregar de la publicitat i difusió de l’exposició i del muntatge, desmuntatge, vigilància i custòdia, publicitat i devolució de les obres en les mateixes condicions en què les rebi. Les despeses de la minuta dels artistes i de tramesa de les obres han de ser a càrrec de l’IBJOVE.


Aquesta informació és un extracte. Les bases, el formulari d’inscripció i la resta de documents que s’esmenten en aquesta convocatòria estan a disposició de les persones interessades a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears així com al web de l’IBJOVE.

BOIB NÚM. 049 del 13 d'abril de 2021 PDF.


INSCRIPCIONS FINS AL 30 DE MAIG


desc_AJ21ImatgeFotografia.jpg

MÉS INFORMACIÓ DEL CERTAMEN DE FOTOGRAFIA PDF

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ DEL CERTAMEN DE FOTOGRAFIA PDF

desc_AJ21Imatgeteatral.jpg

MÉS INFORMACIÓ DEL CERTAMEN DE CREACIÓ TEATRAL JOVPDF

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ DEL CERTAMEN DE CREAACIÓ TEATRAL JOVE PDF

desc_AJ21ImatgeMusical.jpg

MÉS INFORMACIÓ DEL CERTAMEN DE CREACIÓ MUSICAL JOVE PDF

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ DEL CERTAMEN DE CREACIÓ MUSICAL JOVE PDF

desc_AJ21ImatgeSolistes.jpg

MÉS INFORMACIÓ DEL CERTAMEN DE SOLISTES PDF

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ DEL CERTAMEN DE SOLISTES PDF

desc_AJ21ImatgeDisseny.jpg

MÉS INFORMACIÓ DEL CERTAMEN DE DISSENY GRÀFIC PDF

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ DEL CERTAMEN DE DISSENY GRÀFIC PDF

INFORMACIÓ I LOGOS PER AL CERTAMEN DE DISSENY GRÀFIC 2021 PDF

desc_AJ21ImatgePoesia.jpg

MÉS INFORMACIÓ DEL CERTAMEN DE POESI MANEL MARÍ PDF

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ DEL CERTAMEN DE POESIA MANEL MARÍ PDF

desc_AJ21ImatgeInteriors.jpg

MÉS INFORMACIÓ DEL CERTAMEN DE DISSENY D'INTERIORS PDF

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ DEL CERTAMEN DE DISSENY D'INTERIORS PDF