Torna

IBASSAL

Preguntes freqüents sobre la malaltia per coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)


Què és el coronavirus SARS-CoV-2?

Els coronavirus són una àmplia família de virus que poden causar infecció en els éssers humans i en una varietat d'animals, incloent-hi ocells i mamífers com a camells, gats i ratapinyades. Es tracta d'una malaltia zoonòtica, la qual cosa significa que a vegades poden transmetre's dels animals a les persones.

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus, que afecta els humans i es transmet de persona a persona. Encara hi ha moltes qüestions que es desconeixen en relació amb el virus i la malaltia que produeix: COVID-19. Segons s'avança en el coneixement, es van actualitzant les recomanacions.

Quins són els símptomes de la COVID-19?

Els símptomes més comuns inclouen febre, tos i sensació de falta d'aire. En alguns casos també pot haver-hi disminució de l'olfacte i del gust, esgarrifances, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea o vòmits. La majoria dels casos són lleus. Existeixen també casos que no presenten símptomes (asimptomàtics). En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per a respirar, fallada renal i fins i tot la mort. Els casos més greus generalment ocorren en persones d'edat avançada o que pateixen alguna malaltia crònica, com a malalties del cor, del pulmó o immunodeficiències.

Quins són els grups vulnerables?

Els principals grups vulnerables són els majors de seixanta anys, i aquelles persones diagnosticades d'hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodeficiències, i embarassades pel principi de precaució. També es consideren més vulnerables les persones que viuen o treballen en institucions tancades, amb especial atenció a les persones majors que viuen en residències. Altres persones, com les que fumen o les que tenen obesitat, també semblen tenir major risc de tenir una malaltia greu.

Com es transmet el coronavirus SARS-CoV-2?

Es transmet per contacte directe amb les gotes respiratòries que s'emeten amb la tos, l'esternut o la parla d'una persona malalta. El seu contagi depèn de la quantitat de virus present en les vies respiratòries. Aquestes gotes infecten a una altra persona a través del nas, els ulls o la boca directament. També poden infectar en tocar el nas, ulls o boca amb les mans que han tocat superfícies contaminades per aquestes gotes. Sembla poc probable la transmissió a través d'aquestes gotes respiratòries a distàncies majors de 2 metres.

L'evidència actual sobre la malaltia COVID-19 mostra que existeix transmissió de la infecció a partir de casos asimptomàtics o casos en fase presimptomàtica.

Quan ha d'emplenar el treballador el qüestionari de salut?

A la nostra comunitat autònoma és obligatori emplenar el qüestionari de salut sempre que s'incorpori un treballador a l'empresa, amb motiu de l'inici de l'activitat, amb qualsevol tipus de contracte, inicial o ERTE, o bé després d'un període d'absència per vacances o un permís de baixa.

El període de temps d'absència per vacances o baixa no està establert, però com a criteri pot acceptar-se que hauria de realitzar-se si supera el període de temps d'un mes.

Per a altres comunitats autònomes convé revisar la informació de la seva pàgina web.

El registre de visites realitzades en els centres s'ha de continuar fent?

Sí, fins que es declari finalitzada la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, totes les empreses registraran diàriament el nom i cognoms, dia, hora d'entrada i sortida de tot el personal treballador que accedeix a l'establiment, incloent-hi el control de visites o persones que accedeixin puntualment com a proveïdors o comercials; en aquests últims casos es registrarà, també, el nom de l'empresa. Com a registre del personal de l'establiment es pot emprar el que ja es va realitzant a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Els clients que accedeixin a l'establiment queden exclosos d'aquest control.

Qui ha de formar als treballadors?

L'empresari té el deure de formar als treballadors de les mesures específiques que han de tenir en compte per a prevenir els riscos amb motiu de la realització de la seva tasca, la formació ha de realitzar-la una persona amb les capacitats i aptituds necessàries per al desenvolupament de l'activitat preventiva amb capacitació de nivell superior en prevenció de riscos laborals.

La formació específica que ha de rebre el treballador i regulada en l'article 19 de la LPRL la pot impartir l'empresa mitjançant mitjans propis o concertant-la amb un servei de prevenció aliè.

La formació no específica pot realitzar-se en altres centres sempre que la imparteixi una persona amb capacitació de nivell superior en prevenció de riscos laborals.

D'altra banda la Directiva (UE) 2020/739 de la Comissió de 3 de juny de 2020 modifica l'annex III de la Directiva 2000/54/CE pel que fa a la inclusió del SARS-CoV-2 en la llista d'agents biològics com a “coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu 2 (SARS-CoV-2) la transposició de la qual aquest pendent, fet que suposaria la seva inclusió en la formació específica a impartir.

L'empresa  ha de facilitar la mascareta?

És obligatori que l'empresa faciliti els mitjans de protecció individual que precisin els treballadors, entre ells la mascareta, sempre que s'estableixin com a mesura preventiva a conseqüència de l'avaluació de riscos laborals realitzada.

L'empresari ha d'obligar al treballador, fins i tot baix amenaça de possible amonestació o sanció, al compliment de tota mesura de prevenció de riscos laborals que vingués establerta en la normativa vigent o en la planificació preventiva realitzada a conseqüència de l'avaluació de riscos laborals del lloc de treball.

En una oficina sempre s'ha de treballar amb mascareta, encara que es mantingui un metre i mig de distància?

L'ús de mascareta és obligatori en els centres de treball, siguin de titularitat pública o privada, excepte en aquells espais oberts a l'aire lliure, en els quals es garantirà la distància interpersonal d'1,5 metres entre els treballadors, o en els espais tancats en els quals, a més de garantir la distància interpersonal d'1,5 metres entre els treballadors, s'hagin establert també sistemes de separació física que garanteixin la seguretat d'aquests. En qualsevol cas, serà obligatori el seu ús quan se circuli pels espais comuns.

És necessari portar mascareta si estem en una oficina quatre persones, però hi ha més d'1,5 metres de distància entre tots i està ventilat constantment?

No és necessari portar mascareta en els espais tancats d'una oficina si es garanteix, en tot moment, la distància interpersonal d'1,5 metres entre els treballadors i a més es disposa de sistemes de separació física.

En el cas d'un call center, on no existeix una distància mínima d'1,5 metres, llavors és obligatori portar la mascareta, o instal·lant panells de metacrilat seria suficient separació?

En un call center quan el treballador no mantingui la distància de seguretat interpersonal d'1,5 m és obligatori portar mascareta, i a més s’ha de disposar de mampares de separació.

Quines són les mascaretes higièniques?

La mascareta higiènica és un tipus de protecció respiratòria d'acord amb les següents especificacions:

 • Especificació UNE 0064-1:2020, Màscares higièniques no reutilitzables. Requisits de materials, disseny, confecció, marcat i ús. Part 1: Per a ús en adults.
 • Especificació UNE 0064-2:2020, Màscares higièniques no reutilitzables. Requisits de materials, disseny, confecció, marcat i ús. Part 2: Per a ús en nens.
 • Especificació UNE 0065:2020, Màscares higièniques reutilitzables per a adults i nens.
  No es consideren productes sanitaris ni EPI.

L'ús de mascaretes higièniques en públic pot servir com un mitjà de control de font per a reduir la propagació d'infecció en la comunitat perquè permet minimitzar l'excreció a l’ambient de gotes respiratòries d'individus infectats que encara no han desenvolupat símptomes o que romanen asimptomàtics.

La seva utilització està dirigida a persones sanes (sense símptomes), en zones en les quals es prevegin aglomeracions o on és difícil mantenir la distància de seguretat d'almenys 1,5 metre, però sempre de manera complementària a la resta de mesures de prevenció establertes, i en casos en què no sigui recomanable l'ús d'una altra mena de mascareta. Per això, és molt important, reincidir i complementar l'ús de mascareta amb mesures com la rentada freqüent de mans (fregant amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòlica durant 20 segons), evitar tocar-se els ulls, nas o la boca, cobrir-se la boca i nas amb la flexura del colze o amb un mocador d'un sol ús en tossir o esternudar o mantenir la separació física entre persones.

Les mascaretes de tela casolanes es consideren higièniques?

La màscara de tela casolana no té la consideració de màscara higiènica.

El personal especialment sensible ha de portar protecció respiratòria tipus FFP2?

Els treballadors especialment sensibles, inclosos en algun dels grups de vulnerabilitat a la COVID-19, definits pel Ministeri de Sanitat, han d'acudir a l'àrea de vigilància de la salut del servei de prevenció de riscos laborals amb la finalitat de valorar aquesta sensibilitat i proposar les mesures preventives necessàries per a controlar el risc d'exposició. La valoració realitzada determinarà si ha de portar màscara o adoptar un altre tipus de protecció individual.

Que s’entén per persones convivents?, Persona convivent és només en el domicili familiar?, No té a veure amb lloc de treball?, És a dir, dos o tres companys en un despatx que compleix les distàncies i la ventilació adequada, es consideren convivents?

S'entén per convivent cadascuna de les persones als qui comunament es viu en el domicili, siguin familiars o no. No té a veure amb els companys de treball. Fora de la definició anterior únicament s'estableix el concepte de «grup estable de convivència» en els centres educatius.

El professor que treballa en un «grup estable de convivència», pot no dur mascareta?

En la Resolució conjunta del conseller d'Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020, per la qual s'aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d'organització i funcionament per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, BOIB 119 de 7 de juliol de 2020, exposa en el punt 2 de l'apartat III que en educació infantil i fins al quart curs d'educació primària o fins a sisè en el cas dels centres amb línies incompletes, els centres podran optar per l'alternativa d'establir grups estables de convivència de l'alumne que juntament amb el tutor del grup, conformessin grups de convivència estable.

Tot el personal docent i no docent que intervingui en el grup estable haurà de portar mascareta higiènica/quirúrgica.

També portarà mascareta higiènica/quirúrgica els alumnes a partir del primer curs d'educació primària, encara que formin part del grup estable de convivència i es mantingui la distància interpersonal d'un metre i mig, excepte en situacions de consum d'aliments i begudes, durant la pràctica d'activitat física, activitats aquàtiques o ús d'instruments musicals de vent així com en els supòsits previstos en l'article 6.2 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Els alumnes de segon cicle d'educació infantil que utilitzin el transport escolar hauran de portar la mascareta.

S'han de desinfectar després de cada ús de les màquines expenedores?

L'establiment que disposi de màquines expenedores ha de garantir el compliment d'unes mesures d'higiene i desinfecció, amb la periodicitat que es precisi basant-se en la seva utilització, així com informar els usuaris de les normes d'higiene a adoptar en la seva utilització.

Quins són els mètodes de neteja aprovats?

Cada establiment ha d'elaborar el seu protocol de neteja i desinfecció amb l'assessorament del servei de prevenció de riscos.

Els mètodes de neteja i desinfecció no estan aprovats per cap organisme, el publicat es tracta de pautes o instruccions generals de neteja per a la seva consulta.

En aquests moments es disposen d'instruccions de neteja i desinfecció publicades en la pàgina del Ministeri de Sanitat i en els protocols publicats en la pàgina web de l’IBASSAL.

Es considera desinfectat si es deixa l'allotjament lliure durant tres dies?

No. La desinfecció consisteix a utilitzar productes químics per a reduir o eliminar la quantitat de gèrmens i bacteris. Els gèrmens i bacteris tenen temps de permanència segons la mena de material sobre el qual estan. És aconsellable no adoptar la mesura de temps sinó adoptar la mesura de realitzar la desinfecció de la instal·lació especialment si la persona que ha romàs en ella és un cas confirmat.

Quant temps ens recomanen que passi perquè es netegi l'habitació on ha estat confinat un positiu?

No hi ha un temps determinat per a realitzar la neteja de l'habitació, si bé dels estudis de permanència del virus en diferents materials es desprèn que transcorreguts tres dies la càrrega viral activa és significativament menor.

Com cal fer un pla de contingència?

No hi ha un model de pla de contingència atès que ha d'estar adaptat a les especials característiques de cadascuna de les empreses.

Per a això l'empresa pot sol·licitar la col·laboració del servei de prevenció de riscos laborals, o modalitat preventiva que disposi.

L’IBASSAL ha publicat el protocol per a establiments turístics on recull els aspectes bàsics que ha de contenir un pla de contingència: www.caib.es/sites/ibassal/es/covid-19

El Ministeri de Sanitat ha publicat la Guia d'actuació davant l'aparició de casos de COVID-19, de 27 d'agost de 2020, en centres educatius.

Quines empreses estan obligades a realitzar el pla de contingència?

Estan obligades a realitzar un pla de contingència:

 • El servei de Salut de les Illes Balears per als seus centres.
 • Els centres docents ja siguin públics com privats i els centres d'educació especial.
 • Els centres universitaris
 • Les residències i centres de dia per a persones majors en situació de dependència o discapacitat.

En les empreses destinades a hoteleria i allotjament turístic se'ls recomana la seva realització.

Quina diferència hi ha entre pla de contingència i pla d'actuació?

Un pla de contingència és un conjunt de procediments i instruccions alternatius a les condicions operatives normals de l'empresa, de manera que es permeti el funcionament d'aquesta, a pesar que algunes de les seves funcions deixin de fer-ho per culpa d'algun incident o unes certes condicions externes alienes a l'organització. El pla de contingència haurà d'estar basat en una avaluació de riscos que permeti identificar un conjunt de mesures i accions bàsiques concretes de resposta, que s'haurien de prendre per a afrontar de manera adequada i efectiva possibles incidents, accidents o estats d'emergències que poguessin ocórrer tant en les instal·lacions com fora d'elles.

En el moment actual, la necessitat del pla de contingència ve motivada per l'emergència ocasionada pel risc comunitari que suposa la pandèmia provocada per la COVID-19 (SARS-CoV-2).

El pla d'actuació és una eina de planificació emprada per a la gestió i control de tasques, funciona com un full de ruta que estableix la manera en què s'organitzarà, orientarà i implementarà el conjunt de tasques necessàries per a la consecució d'objectius i metes en condicions operatives normals.

Quina diferència hi ha entre el protocol d'actuació enfront de la COVID-19 i el pla de contingència?

Tots dos documents tenen el mateix abast mentre recullen les actuacions a realitzar en l'empresa enfront de l'incident o condició adversa de presentar-se un cas de COVID-19.

En el cas del pla de contingència és d'obligat compliment per a determinades empreses que requereixen garantir el compliment de les mesures de seguretat i higiene recomanades per l'autoritat sanitària per a evitar la disseminació del virus SARS-CoV-2. El pla de contingència estarà integrat pels protocols d'actuació a implementar en l'empresa.

Per a les empreses no obligades a fer el pla de contingència les actuacions poden estar recollides en protocols d'actuació.

On s'han de registrar els protocols que es fan per la COVID-19?

Els protocols amb les mesures d'actuació enfront de la COVID-19, així com els plans de contingència que elaborin els establiments no han de registrar-se en cap organisme.

Quant temps ens donen per a afegir al pla d'autoprotecció aquest protocol de cas sospitós?

El pla d'autoprotecció aborda la identificació i avaluació dels riscos, les accions i mesures necessàries per a la prevenció i control de riscos, així com les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas d'emergència.

No hi ha un període de temps establert per a implementar el protocol d'actuació així com el pla de contingència específic amb les mesures d'actuació enfront del risc de la COVID-19, ha de realitzar-se al més aviat possible.

Què és un cas sospitós?

Qualsevol persona amb un quadre agut d'infecció respiratòria i amb almenys dos dels símptomes de la malaltia de la COVID-19 (febre, tos, sensació de falta d'aire, pèrdua brusca del gust, o de l'olfacte, etc.)

Què és un cas probable?

Es contemplen dues possibilitats:

 • La persona amb infecció respiratòria aguda greu amb quadre clínic i radiològic compatible amb la COVID-19 i resultat de PCR negatiu.
 • La persona tipificada de cas sospitós amb PCR no concloent.

Què és un cas confirmat?

Es contemplen dues possibilitats:

Amb infecció activa:

 • La persona que compleix criteri clínic de cas sospitós i amb una PCR positiva o bé amb una PCR negativa i resultat positiu a IgM per serologia d'alt rendiment.
 • La persona asimptomàtica amb PCR positiva i amb IgG negativa o no realitzada.

Amb infecció resolta:

 • La persona asimptomàtica amb serologia IgG positiva independentment del resultat de la PCR.

Què és un cas descartat?

És un cas sospitós amb PCR negativa i IgM negativa, si s'ha realitzat i no hi ha alta sospita clínica.

Què és un contacte estret?

S'entén per contacte estret:

 1. Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas: personal sanitari o sociosanitari que no han utilitzat les mesures de protecció adequades, membres de la família o persona que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.
 2. Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor de 2 metres (ex. convivents, visites, reunions) i durant més de 15 minuts.
 3. Es considera contacte estret en un avió, tren o un altre mitjà de transport de llarg recorregut a qualsevol persona situada en un radi de dos seients al voltant del cas i a la tripulació o personal equivalent que hagi tingut contacte amb el cas.

El període a considerar serà de dos dies abans de l'inici dels símptomes del cas fins al moment en el qual és aïllat.

En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes es buscaran des de dos dies abans de la data del diagnòstic.

És també sospitós un treballador si la seva parella o familiar convivent presenta símptomes?

Quan el treballador tingui coneixement que la seva parella, familiar o convivent presenta símptomes compatibles amb la COVID-19, no ha d'acudir al centre de treball i ha de comunicar tal extrem a l'empresa perquè li indiqui les actuacions a seguir.

Qui és responsable de determinar qui és contacte estret i qui no? Què passa si algú que en principi no es va considerar estret i resulta contagiat?

A l'empresa li correspon determinar i vigilar els contactes estrets en els seus centres, amb l'ajuda del servei de prevenció. No dels contactes estrets fora d'aquest àmbit. Però si qualque treballador que ha estat considerat com a contacte estret té una PCR+ (tant si el seu contagi ha estat en l'empresa o no) es transforma en cas, i l'empresa haurà de procedir a avaluar la possible existència d'altres contactes estrets dins de l'empresa.

Si el client ja no es troba a l'hotel quan s'adona que és positiu, què s'ha de fer?

Hauria d'aïllar-se en el seu domicili, informar l'hotel i posar-se en contacte amb el servei de salut del seu país.

L'empresa en rebre la informació, hauria de realitzar l'estudi dels possibles contacte estrets, assessorada pel seu servei de prevenció de riscos laborals, que poguessin existir amb els treballadors i alhora, informar a Salut perquè pugui realitzar el rastreig de possibles contactes en clients.

Sempre s'haurà de valorar la necessitat de realitzar la neteja i desinfecció de les zones en què hagi pogut estar el client.

En un hotel, es considera contacte estret d'un client tipificat de cas sospitós a la cambrera o cambreres de pis que han estat netejant la seva habitació?

No, si s'han pres les mesures preventives oportunes. Així i tot, s'hauria de contactar amb el Servei de Prevenció perquè valori el cas.

Quan cal realitzar quarantena domiciliària?

A les persones identificades com a contacte estret se'ls indicarà que realitzin una quarantena durant els catorze dies posteriors al contacte amb un cas confirmat.

Durant la quarantena la persona haurà de romandre en el seu domicili, preferentment en una habitació individual, i que restringeixi al mínim les sortides de l'habitació, que sempre es faran amb màscara quirúrgica. També se li indica que restringeixi al màxim el contacte amb els convivents. No haurà de realitzar cap sortida fora de la seva casa que no sigui excepcional durant el període de quarantena.

Se li indicarà la realització freqüent de rentada de mans (amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica) especialment després de tossir, esternudar i tocar o manipular mocadors o altres superfícies potencialment contaminades.

Aquestes persones han d'estar localitzables al llarg del període de seguiment.

Tots els contactes han d'evitar la presa d'antitèrmics sense supervisió mèdica durant el període de vigilància per a evitar emmascarar i retardar la detecció de la febre.

Quan cal realitzar aïllament domiciliari?

A la persona identificada de cas confirmat se li indicarà que realitzi un període d'aïllament fins transcorreguts tres dies des de la resolució de la febre i del quadre clínic, amb un mínim de deu dies des de l'inici de símptomes.

En els casos asimptomàtics l'aïllament es mantindrà fins transcorreguts deu dies des de la data de presa de la mostra per al diagnòstic.

Recomanacions per a l'aïllament domiciliari.

Quedi's a casa i eviti sortir de l'habitació mantenint-la ventilada i amb la porta tancada.

Utilitzi el seu propi bany, si el comparteix, ha de desinfectar-se abans que l'utilitzin altres persones.

Eviti estar a distàncies menors de 2 metres dels convivents o cuidadors.

Tingui a l'habitació productes per a la higiene de mans.

Eviti les visites al seu domicili. Si necessita ajuda amb les compres, les hi han de deixar a la porta.

Tingui un cubell d'escombraries, preferentment de pedal, a l'habitació. Els productes d'escombraries han de tirar-se en la bossa de plàstic col·locada dins de la galleda d'escombraries i tanqui-la bé abans de tirar-la.

Mentre s'està aïllat és accident de treball o malaltia comuna?

Amb caràcter general, durant l'aïllament o quarantena es té la consideració d'accident de treball a efectes econòmics, encara que es tramiti com a malaltia comuna. Tot això, amb independència que en alguns supòsits es qualifiqui o tramiti com a accident de treball (personal sociosanitari).

Quan ha d'iniciar l'empresa el rastreig de contactes estrets, en disposar de la confirmació de cas positiu o quan és cas sospitós?

En considerar un possible cas sospitós, prèviament a la confirmació del resultat, seria convenient iniciar el rastreig i extremar les mesures preventives en relació amb els possibles contactes estrets.

Si del resultat de la PCR del cas sospitós es desprèn que es tracta d'un cas confirmat simplement s'haurà de transmetre la informació amb el rastreig de contactes estrets, ja disponible, al servei de salut per a iniciar l'estudi dels contactes estrets.

Es disposa d'un document model per al registre de casos?

El «registre de casos» consisteix a deixar constància escrita en ordre cronològic de temps de totes les actuacions realitzades en el centre a conseqüència del coneixement d'un cas confirmat o probable.

En el cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19, qui s'ha de posar en contacte amb el metge de família: el treballador o el seu responsable?

El treballador davant la sospita de presentar símptomes de la COVID-19 ha de contactar amb els números de telèfon habilitats a aquest efecte en la nostra comunitat o amb el seu metge de família i seguir les seves instruccions.

L'empresari ha de posar aquesta situació en coneixement de l'àrea mèdica del seu servei de prevenció de riscos laborals.

En cas que un treballador es trobi malament i no pugui anar al seu domicili, l'hauríem d'aïllar a l'hotel?

Quan un treballador manifesta símptomes compatibles amb la COVID-19 en el lloc de treball, s'ha d'avisar als serveis mèdics de l'IB-SALUT i seguir les seves instruccions, entre elles la realització o no d'un període de confinament.

La realització del període de confinament a l'hotel dependrà de les mesures de contenció que tingui establertes l'establiment en el seu pla de contingència.

La Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears té habilitats uns hotels o allotjaments turístics destinats a allotjar a possibles contagiats de coronavirus o a contactes estrets, amb la finalitat de facilitar el seu aïllament.

És obligatori que l'establiment hoteler tingui habitacions designades per a la quarantena?

En el cas de les empreses hoteleres i d'allotjaments turístics, es recomana que en els protocols d'actuació enfront de COVID-19 es contempli l'existència d'habitacions destinades especialment a confinar als clients que tinguin la consideració de cas sospitós o confirmat de COVID-19.

Els establiments que no es dediquen a l'activitat d'hoteleria i allotjament turístic  han de tenir zona de quarantena?

Les empreses en les instal·lacions de les quals no resideixen treballadors o clients, com oficines, comerços, etc., se'ls recomana que disposin d'una zona on poder aïllar momentàniament al treballador que manifesta presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 en el lloc de treball, mentre s'inicia el procediment de contacte i recepció de les instruccions que corresponguin del servei de salut de la nostra comunitat autònoma.

Quin és el protocol amb el personal que està fent teletreball?

Cada empresa, amb la col·laboració del seu servei de prevenció, elaborarà els protocols a seguir per al personal que es trobi en la modalitat de teletreball.

Qui ha de realitzar la determinació de PCR?

L'IB-SALUT realitza, en els centres establerts, la PCR dels casos sospitosos i probables així com dels contactes estrets que s'ajustin als requisits establerts.

Les empreses poden realitzar la PCR als seus treballadors per a garantir espais de treball lliures de COVID-19, o per a avançar la incorporació del treballador en l'empresa, en aquest cas el cost de la determinació l'assumeix l'empresa.

Que s’ha de fer perquè se li realitzi la PCR a l'empleat? Es crida al 061?

En el cas d'identificar una sospita de contagi en un treballador/a en presentar tos, febre o sensació de falta d'aire, entre altres símptomes, se li farà lliurament d'una màscara quirúrgica, protecció de dins fora i se li facilitarà rentar-se les mans.

Es retirarà de la seva activitat professional efectuant el seu aïllament preventiu i a continuació s'avisarà a l'àrea mèdica del servei de prevenció de riscos laborals.

Es contactarà també amb un dels números de telèfon de la comunitat autònoma següents: 902 079 079, 971 43 70 79, amb el telèfon del centre de salut del treballador o, en cas d'urgència, amb el 061.

Només s'ha de telefonar al 061 en cas de gravetat del treballador.

El treballador no es pot reincorporar al seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari i disposi d'un certificat d'aptitud emès per l'àrea mèdica del servei de prevenció a conseqüència del comunicat d'alta mèdica emesa pel professional del Servei Públic de Salut o a conseqüència altres supòsits.

Què farem en l'època de tardor quan s'ajunti la grip i els refredats comuns?

La tos és un símptoma habitual de la COVID-19, però també la febre i el cansament, dificultat per a respirar o sensació de falta d'aire, pèrdua del sentit de l'olfacte o del gust entre altres. Per aquest motiu, tots els processos respiratoris han de ser avaluats per un professional sanitari.

L'autoritat sanitària donarà les pautes a seguir per a la situació en què es presenti una confluència de patologies respiratòries.