Torna

IBASSAL

Informació sobre la COVID-19

Guia de bones pràctiques preventives per fer front a la COVID-19 (nova normalitat)

En aquest espai es troben les guies de bones pràctiques amb les mesures de prevenció per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 a les Illes Balears, a l'entorn laboral. Han estat elaborades per l'Institut Balear de Salut i Seguretat Laboral (IBASSAL), juntament amb la Conselleria de Salut, per garantir la seguretat i salut en el treball.

[IMG] 6- Restauración.jpg GUIA DE RESTAURACIÓ (actualitzada a 4/10/2021)

[IMG] 1- Comercio.jpg GUIA DE COMERÇ MINORISTA I PRESTACIÓ DE SERVEIS (actualitzada a 4/10/2021)

Infografies

HOTELS I ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

PER L'EMPRESA: CATALÀ / CASTELLANO / ENGLISH / DEUTSCH

PER ELS TREBALLADORS: CATALÀ / CASTELLANO / ENGLISH / DEUTSCH

PER ELS CLIENTS: CATALÀ / CASTELLANO / ENGLISH / DEUTSCH

Guia per a la gestió de contactes estrets a l'entorn laboral

Aquesta guia ens dona les directrius per fer la detecció precoç de tots els contactes estrets per controlar la transmissió de la COVID-19 a l'entorn laboral.

Contactos estrechos.jpg GUIA PER A LA GESTIÓ DE CONTACTES ESTRETS A L'ENTORN LABORAL (2/12/2021)

Instrucció per a la vacunació de la SARS-CoV-2 al col·lectiu de persones desplaçades a les Illes Balears

PDF Instrucció de la directora general de Salut Pública i Participació per a la vaccinació contra el SARS-CoV-2 en l’àmbit de les Illes Balears de col·lectius de persones desplaçades residents o empadronades al territori de la Unió Europea o al territori espanyol

PDF Document de declaració jurada

PDF Breu resum

Viatjar a les Illes Balears

Controls a l’entrada a les Illes Balears de les persones que provenen de fora de l’Estat Espanyol:

Modificació: Resolución de 8 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España (BOE núm. 137 de 9/6/2021)

Modificació: Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España (BOE núm. 166 de 13/7/2021)

Modificació: Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. (BOE núm. 260 de 30/10/2021)

Modificació: Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. (BOE núm. 284 de 27/11/2021)

Preguntes i respostes sobre la malaltia per coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Podeu consultar la nostra secció de preguntes freqüents en aquest enllaç. O pot descarregar-se el PDF aquí:

[CAT] Preguntes freqüents.pdf Preguntes freqüents

Normativa

Normativa autonòmica

Modificació: Acord del Consell de Govern de 3 de desembre de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes i es modifica puntualment el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2021. (BOIB núm. 167 de 04/12/2021)

Normativa estatal

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOE núm. 110 de 8/5/2021)

Corrección de errores: Corrección de errores del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda (BOE nº 155 de 30/6/2021)


Principals mesures sobre l’organització de l’activitat

 • Establir jornades de treball continuades
 • Els treballadors han d’estar a una distància de seguretat i han de disposar d’equips de protecció individuals
 • Han de ser el mínim temps possible al carrer
 • Es fixaran torns per a les menjades
 • Només es permet una persona per filera dins els vehicles que utilitzen els treballadors per desplaçar-se a la feina
 • Als vehicles de transport de material hi poden anar dues persones com a màxim
 • S’ha de dur un registre diari de totes les persones que entrin a l’obra (proveïdors, direcció facultativa de l’obra, propietat, comercials...)
 • Es fixaran panells informatius a varis punts amb les recomanacions bàsiques de prevenció de contagi de coronavirus
 • S’establiran zones de neteja amb aigua, sabó i paper secant o solució hidroalcohòlica per al rentat de mans
 • Increment de la neteja i desinfecció de les instal·lacions d’oficines i també de les eines de feina

Mesures preventives que han d’adoptar els treballadors i treballadores

 • A més de complir amb les recomanacions d’higiene sanitària que es recolliran als cartells, han de prendre també mesures preventives individuals:
 • Prendre la temperatura diàriament abans d’anar a la feina
 • Mantenir la distància de seguretat i utilitzar els equips de protecció individuals
 • Rentar-se les mans sovint als punts que s’instal·laran
 • Contribuir al manteniment net de les instal·lacions i eines
 • Emprar guants i no compartir amb els companys equips de protecció o coberts, tassons o begudes

Sospita de contagi d’una persona treballadora al centre de treball

En el cas d'identificar una sospita de contagi en un/a treballador/a per presentar tos, febre o sensació de falta d'aire, entre altres símptomes, se li farà lliurament d'una mascareta quirúrgica, protecció de dins a fora i se li facilitarà el rentat de mans.

Es retirarà de la seva activitat professional, efectuant el seu aïllament preventiu, i a continuació es donarà avís a l’àrea mèdica del servei de prevenció de riscos laborals.

Es contactarà també amb un dels números de telèfon de la comunitat autònoma següents: 902 079 079, 971 43 70 79, o amb el telèfon del centre de salut del treballador o, en cas d’urgència, amb el 061.

L’àrea mèdica del servei de prevenció de riscos laborals procedirà segons s'estableix en el Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals front a la COVID-19, a la darrera versió vigent elaborada pel Ministeri de Sanitat.

La Conselleria de Salut i Consum al document anomenat “l’Estratègia de diagnosi, vigilància i control de la fase de transició de la pandèmia generada per la COVID-19”, ha establert el procediment pel qual tots els pacients sospitosos d’estar afectats pel virus se’ls hi farà la prova de diagnosi (PCR) en un termini inferior a 24 hores.

El treballador no es pot reincorporar al seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari i disposi d’un certificat d’aptitud emès per l’àrea mèdica del servei de prevenció, com a conseqüència del comunicat d’alta mèdica emesa per el professional del Servei Públic de Salut o com a conseqüència d’altres supòsits.

L’empresa ha d’adoptar les mesures de neteja i desinfecció necessàries segons el protocol establert a aquest efecte.

Els equips de primers auxilis contindrà, a més de la farmaciola, un termòmetre preferiblement sense contacte. En tot cas, s'ha de garantir la desinfecció d'aquest abans i després del seu ús.

Documents tècnics pels professionals

En aquest apartat es detallen mesures específiques per a la prevenció i control de la infecció.

Recomanacions d'operació i manteniment dels sistemes de climatització i ventilació d'edificis i locals per a la prevenció de la propagació del SARS-CoV-2 [22/6/2020]

Nota sobre l'ús de productes que utilitzen radiacions ultraviolades-C per a la desinfecció del SARS-CoV-2 [25/6/2020]

Recomanacions sobre l'ús de màscares a la comunitat en el context de la COVID-19 [10/6/2020]

Neteja i desinfecció de màscares higièniques reutilitzables [15/4/2020]

Llistat de viricides autoritzats a Espanya per a ús ambiental (PT2), indústria alimentària (PT4) i higiene humana (PT1) [19/6/2020]

Enllaç als documents tècnics per a professionals del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social