Torna

Registre Únic de Fundacions

Què és una fundació?

Segons l'article 2 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, són fundacions les organitzacions constituïdes sense ànim de lucre que, per voluntat dels seus creadors, tenen afectat de manera duradora el seu patrimoni a la realització de fins d'interès general.

En què es diferència d'una associació?

Una associació és una agrupació de persones, físiques i/ o jurídiques, amb entitat jurídica pròpia, dotada d'una organització, amb l'objectiu de servir a un fi comú determinat i, a la vegada, sense ànim de lucre. La diferència fonamental entre ambdues figures és que, mentre l'associació és una agrupació de persones que s'uneixen per tal d'assolir un objectiu comú, la Fundació suposa un patrimoni vinculat a la consecució d'un fi.

Qui pot constituir una fundació?

L'article 8 de la Llei 50/2002 disposa que poden constituir fundacions les persones físiques i les persones jurídiques, siguin públiques o privades.

  • Per a les persones físiques es requereix que tenguin capacitat per disposar gratuïtament, inter vius o mortis causa, dels béns i els drets en què consisteixi la dotació.
  • Per a les persones jurídiques privades de caire associatiu es requereix un acord exprés de l'òrgan competent per disposar gratuïtament dels seus béns, de conformitat amb els seus estatuts o la legislació que hi sigui aplicable. Les de caire institucional han de disposar d'un acord del seu òrgan rector.

Quan adquireix personalitat jurídica una fundació?

Les fundacions adquireixen personalitat jurídica des de la inscripció de l'escriptura pública de la seva constitució en el registre de fundacions corresponent. La inscripció sols es pot denegar quan aquesta escriptura no s'ajusta al que prescriu la Llei.
Només les entitats inscrites en el registre de fundacions poden utilitzar la denominació "fundació".

Què és el Registre Únic de Fundacions? Quines fundacions s'hi poden inscriure?

L'article 30.33 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer), estableix la competència exclusiva de la comunitat autònoma sobre les fundacions que desenvolupin principalment les seves funcions a les Illes Balears, respectant la reserva de llei orgànica. Amb la finalitat d'assegurar una gestió més eficaç respecte d'aquestes fundacions, el Consell de Govern de les Illes Balears aprovà el Decret 61/2007, de 18 de maig, que regula el Registre Únic de Fundacions de la comunitat autònoma de les Illes Balears i l'ordenació de l'exercici del protectorat (BOIB núm. 77, de 24 de maig).

L'article 10 del Decret 61/2007, esmentat en el paràgraf anterior, disposa que la persona encarregada del Registre ha de ser funcionària i adscrita a la direcció general competent en matèria de Registre Únic de Fundacions, que en té encomanada la gestió ordinària, d'acord amb el que disposa la Llei 50/2002.

Es poden inscriure en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears totes les entitats de naturalesa fundacional que desenvolupin principalment les seves activitats a l'àmbit territorial de les Illes Balears. No obstant això, la disposició addicional tercera del Decret 61/2007 exclou expressament del seu àmbit d'aplicació les fundacions públiques sanitàries a les quals es refereix l'article 111 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, que es constitueixin a l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les quals s'han de regir per la seva normativa específica.

Es poden inscriure en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears les fundacions amb domicili social i seu de govern a l'àmbit territorial d'aquesta comunitat autònoma i que hagin de desenvolupar principalment les seves funcions en aquest àmbit.

Què és el Protectorat d'una Fundació?

D'acord amb l'article 34 de la Llei 50/2002, el protectorat vetlla pel correcte exercici del dret de fundació i per la legalitat de la constitució i funcionament de les fundacions.

Dins el nostre àmbit territorial, l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la que exerceix el protectorat de les fundacions a través de les conselleries que tenen competències relacionades amb les finalitats de cada fundació.

El Decret 13/2013, de 6 de juny, del president de les Illes Balears, confereix a les conselleries l'exercici del protectorat de les fundacions en l'àmbit de les Illes Balears.