Torna

Formació Professional

PROVES LLIURES - CONVOCATÒRIA 2019

Què són les proves lliures?

Les proves lliures són proves especialment dirigides als estudiants que no puguin conciliar la vida laboral i familiar amb l’oferta formativa presencial ni a distància i que permeten obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior i les persones interessades es poden examinar d'un o més mòduls d'un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional fins a un màxim de 660 hores per convocatòria, segons la durada assignada a cada mòdul en el currículum vigent del títol.

S'ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un cicle formatiu, de conformitat amb el desplegament curricular de cada cicle. S'exceptuen el mòdul Formació en centres de treball de tots els cicles i el mòdul professional de projecte dels cicles formatius de grau superior.


Centres que han de fer proves lliures

Tots els centres educatius públics de les Illes Balears autoritzats per impartir cicles formatius han de realitzar proves lliures dels mòduls que figuren en el currículum de cadascun dels cicles que es cursen presencialment en el centre. Cal comprovar si hi ha qualque limitació a l’oferta al llistat que trobareu al punt següent.

Els centres tenen l'obligació d'acceptar totes les sol·licituds d'inscripció per fer proves lliures que rebin i de realitzar les proves dels mòduls que s'imparteixen de forma presencial en el centre.


Oferta de cicles i mòduls per a les proves lliures en aquesta convocatòria


Oferta de cicles i mòduls per a les proves lliures 2019


Realització del mòdul Formació en centres de treball
1. Les condicions per poder cursar el mòdul de Formació en centres de treball es recullen en la disposició addicional primera de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 6 de març de 2008.


Mòduls dels cicles de grau superior que s'imparteixen en anglès

Mòduls dels cicles que s'imparteixen en anglès

Realització del mòdul de Formació en centres de treball

1. Les condicions per poder cursar el mòdul de Formació en centres de treball es recullen en la disposició addicional primera de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 6 de març de 2008.

2. La matrícula per cursar el mòdul de Formació en centres de treball s’ha de formalitzar en el termini establert per a l’alumnat de règim presencial, excepte en el cas de les persones que vulguin sol·licitar l’exempció total d’aquest mòdul.

3. Aquelles persones que tenguin els requisits acadèmics i laborals i sol·licitin l’exempció total del mòdul de Formació en centres de treball poden matricular-s’hi en el període establert per inscriure’s a les proves lliures. La documentació justificativa s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud d’inscripció a les proves.

4. En el termini d’un mes comptador des de la presentació de la sol·licitud, seguint el procediment indicat a l’article 35 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes Balears, s’han de resoldre les sol·licituds d’exempcions del mòdul de Formació en centres de treball presentades en el termini de matriculació a les proves lliures.

5. A la sessió d’avaluació , en el cas dels alumnes matriculats en el mòdul de Formació en centres de treball per haver-ne sol·licitat l’exempció total, s’ha de comprovar que disposin d’aquesta. Si l’exempció és favorable, ha de quedar reflectit a l’acta d’avaluació i s’ha d’incloure en la proposta d’expedició del títol, sempre que es tracti de cicles formatius que no incloguin el mòdul professional de Projecte. En el cas dels cicles formatius que inclouen el mòdul professional de Projecte, s’ha de permetre l’avaluació del mòdul als alumnes matriculats.


Realització del mòdul professional de projecte dels cicles formatius de grau superior

1. Les persones que hagin de cursar el mòdul professional de Projecte i no tenguin l’exempció del mòdul de Formació en centres de treball, l’han de cursar en la modalitat presencial al mateix temps que cursen el mòdul de Formació en centres de treball.

2. Les persones que hagin de cursar el mòdul professional de Projecte i tenguin o hagin sol·licitat l’exempció total del mòdul de Formació en centres de treball, poden matricular-s’hi en el període establert per inscriure’s a les proves lliures esmentat en l’article 10 d’aquestes Instruccions. En el cas d’haver sol·licitat l’exempció del mòdul de Formació en centres de treball, l’avaluació en el mòdul de Projecte estarà condicionada a la resolució favorable de l’exempció total del mòdul de Formació en centres de treball.

3. El procediment per avaluar aquest mòdul en la modalitat lliure és el següent:
a) La comissió avaluadora ha de proposar al candidat o candidata en condicions de ser avaluat del mòdul de Projecte possibles projectes per realitzar. No obstant això, els alumnes també poden proposar projectes a la comissió. Els continguts de les proves s’han de fonamentar en el currículum vigent del mòdul.
b) Abans del 17 d'abril de 2019, la comissió avaluadora ha de determinar el projecte que ha de realitzar cada candidat o candidata i l’ha d’informar i assessorar de tots els aspectes rellevants per realitzar-lo.
c) Després de la sessió d’avaluació, si l’alumne o alumna ha superat la resta de mòduls i té l’exempció total de fer el mòdul de Formació en centres de treball, la comissió avaluadora l’ha de convocar per fer la prova lliure del mòdul professional de Projecte.
d) Aquesta prova consisteix en la presentació i la defensa del projecte realitzat per l’alumne o alumna. Aquest mòdul ha de versar sobre l’experiència laboral de l’alumne que ha donat lloc a l’exempció o va donar lloc a l’avaluació positiva en convocatòries anteriors.
e) L’avaluació d’aquest mòdul professional s’ha de fer abans del 22 de juny de 2019.
f) Si se supera el mòdul, ha de quedar reflectit en l’acta d’avaluació i s’ha d’incloure en la proposta d’expedició de títol.

Convalidació de mòduls

1. Les persones interessades a sol·licitar la convalidació o l’exempció d’un mòdul, de conformitat amb la normativa vigent, s’han d’inscriure per fer la prova lliure d’aquest mòdul i, en la inscripció, han de fer constar que en demanen la convalidació o l’exempció.

2. Les convalidacions de mòduls professionals que depenen d’una resolució del Ministeri no es poden sol·licitar en aquesta convocatòria. Depenen d’una resolució del Ministeri:
a) A partir d’estudis universitaris oficials, la convalidació de mòduls professionals inclosos en títols regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre.
b) A partir de títols regulats per la Llei 14/1970, de 4 d’agost, la convalidació de mòduls professionals inclosos en títols regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre.
c) A partir de títols regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, la convalidació de mòduls professionals inclosos en títols regulats per la Llei orgànica 1/1990, de 3 de octubre.

3. La documentació que s’ha de presentar perquè es concedeixi la convalidació o l’exempció és la mateixa documentació que han de presentar els alumnes que cursen el mòdul en la modalitat presencial.


Requisits per a la inscripció


Per a participar a les proves per a obtenir el títol de tècnic de formació professional del sistema educatiu, són els següents:
1. Tenir divuit anys complerts o complir-los dins l'any natural en què es realitzen les proves.
2. Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l'accés a la formació professional de grau mitjà del sistema educatiu en el moment de realitzar la primera prova.

Per a participar a les proves per obtenir el títol de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu són els següents:
1. Tenir vint anys complerts o complir-los dins l'any natural en què es realitzen les proves o dinou per qui estigui en possessió del títol de Tècnic.
2. Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l'accés a la formació professional de grau superior del sistema educatiu, en el moment de realitzar la primera prova.

Condicions d'accés que permeten la inscripció a les proves lliures


Llocs d'inscripció

Les persones interessades a fer proves lliures s'han d'inscriure en el centre educatiu públic de les Illes Balears autoritzat per impartir el cicle al qual pertanyen els mòduls dels que es volen examinar. Si hi ha més d'un centre autoritzat, han d'escollir aquell on els interessi presentar-s'hi.

Com a norma general, les persones que es presentin a les proves lliures d'un mòdul d'un cicle a un centre, s'han d'inscriure en aquest mateix centre per examinar-se de la resta de mòduls d'aquest cicle en les successives convocatòries. Si, per les circumstàncies que siguin han de canviar de centre, cal que comuniquin al nou centre el nom del centre en què varen realitzar la resta de proves lliures.


Formalització de la sol·licitud


La sol·licitud s'ha de formalitzar per duplicat en l'imprès oficial, que han de facilitar tots els centres educatius públics de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de formació professional.

Les persones que per les seves condicions físiques i/o sensorials necessitin una adaptació de les condicions en què s'han de realitzar les proves, ho han de fer constar a la sol·licitud.

Sol·licitud inscripció proves lliures 2019 (Català) (Castellà)

A la sol·licitud esmentada s'ha d'adjuntar la documentació que sigui d'aplicació d'entre totes les que figuren a continuació:


1) Per acreditar el pagament de les taxes corresponents s’ha d’aportar el model de document d’ingrés 046. El codi del concepte per a aquestes taxes és el P40.

2. Per acreditar l’exempció total o parcial del pagament d’aquesta taxa:
a) Les persones en situació legal de desocupació han d’aportar l’informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació, emès pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
b) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % han d’aportar el certificat que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.
c) Les persones que acreditin ser membres d’una família nombrosa han d’aportar el títol o certificat expedit a l’efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
d) Els membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció han d’aportar el certificat d’ingressos de renda mínima d’inserció. En el cas de ser cònjuge o fill de la persona beneficiària, també s’ha de presentar el llibre de família.
e) Els membres d’unitats familiars que percebin la renda social garantida han d’aportar el certificat d’ingressos de renda social garantida. En el cas de ser cònjuge o fill de la persona beneficiària, també s’ha de presentar el llibre de família.
f) Els membres d’unitats familiars que percebin el subsidi de desocupació han d’aportar el certificat de situació emès pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). En el cas de ser cònjuge o fill de la persona beneficiària, també s’ha de presentar el llibre de família.
g) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació han d’aportar la resolució judicial que ho determini.
h) Les persones que hagin estat víctima d’actes terroristes han d’aportar algun del documents següents:
• Un certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès per el Ministeri del Interior.
• Una resolució prèvia d’indemnització per acte terrorista. En el cas de ser-ne cònjuge o fill, també s’ha de presentar el llibre de família.
• Un títol de la Reial ordre de reconeixement civil a les víctimes del terrorisme. En el cas de ser-ne cònjuge o fill, també s’ha de presentar el llibre de família.
i) Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere han d’aportar algun dels documents següents:
• Una ordre de protecció a favor de la víctima.
• Una sentència condemnatòria.
• Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.
• Una resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
• Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de la Dona.
• En el cas de ser-ne fill dependent, també s’ha de presentar el llibre de família.
j) Els membres de famílies monoparentals han d’aportar un document oficial en el qual ha de constar que la pàtria potestat recau en un sol progenitor, o el llibre de família o certificat de naixement, en el qual ha de figurar un sol progenitor
k) Els joves en situació d’acolliment han de presentar la resolució judicial o administrativa de l’acolliment o, si no n’hi ha, un certificat emès per l’entitat corresponent (Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca, Consell Insular d’Eivissa o Consell Insular de Formentera).

3) Per acreditar el requisit d’edat s’ha d’aportar original i còpia del document oficial d’identificació de què es disposi (DNI, passaport, etc.).

4) Per acreditar el requisit d’accés al cicle formatiu s’ha d’aportar original i còpia d’algun d’aquests documents:
a) Títol oficial que permet l’accés al cicle o resguard d’haver fet el pagament per obtenir-lo. En el cas d’estar pendent d’homologació d’estudis estrangers en el moment de la inscripció, el sol·licitant ha de presentar el volant per a la inscripció condicional en centres docents o exàmens oficials, segellat per la unitat de registre on s’hagi presentat la sol·licitud d’homologació o convalidació. Abans de l’inici de la primera prova s’ha de presentar la resolució definitiva d’homologació o convalidació. 
b) Certificació acadèmica personal que indiqui que s’han superat els estudis que donen accés directe al cicle formatiu (vegeu Condicions d'acces a les proves lliures).
c) Qualsevol dels certificats o documents acreditatius que permeten accedir al cicle formatiu pel torn d’accés mitjançant prova (vegeu Condicions d'acces a les proves lliures).

5) Si els requisits d’accés no es poden acreditar documentalment durant el període d’inscripció, s’han de lliurar al president de la comissió avaluadora a l’inici de la primera prova. En cas de no presentar-los es perd el dret a fer la prova.

6) Les persones que, ateses les seves capacitats físiques o sensorials, demanen l’adaptació de les condicions en què s’han de fer les proves, han de presentar el certificat que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.


Termini d'inscripció

De 6 a 15 de març de 2019


Termini de realització de les proves lliures


Del 2 al 31 de maig de 2019, ambdós inclosos, segons calendari establert per cada centre.


Pagament de taxes

Queden exemptes del pagament de la taxa:
a) Les persones en situació legal de desocupació, les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, els joves tutelats i extutelats en via d’emancipació i els joves en situació d’acolliment familiar, sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.
b) Les persones que hagin estat víctima d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.
c) Les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills dependents també s’ha de presentar el llibre de família.
d) Els membres de famílies nombroses, així com els membres de famílies monoparentals de categoria especial, sempre que demanin l’exempció al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció d’acord amb els documents que preveu la normativa vigent

Tenen dret a una exempció del 50 % de la taxa els membres de famílies monoparentals de categoria general, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció d’acord amb els documents que preveu la normativa vigent


El document d'ingrés és el model 046; concepte P40.
Per cada mòdul d'un cicle de grau mitjà: 9,11 euros (50% per famílies monoparentals de categoria general)
Per cada mòdul d'un cicle de grau superior: 12,53 euros (50% per famílies monoparentals de categoria general)
Per fer el pagament has d’accedir a la pàgina web de l’ATIB, durant el període d’inscripció. Des d’aquí pots fer el pagament telemàtic de la taxa o imprimir el formulari i fer el pagament en una entitat bancària
https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx

No s’admeten formularis preimpresos en paper; és necessari emplenar-los a la pàgina web de l’ATIB.

Calendari del procediment d'inscripció i realització

Calendari Proves Lliures 2019

Normativa


Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 de març de 2008 per la qual es regulen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu (BOIB núm. 38, de 18 de març de 2008)
• Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 4 de febrer de 2019 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l'organització.

© Govern de les Illes Balears