Torna

Formació Professional

PROVES LLIURES - CONVOCATÒRIA 2018

Què són les proves lliures?

Les proves lliures són proves que permeten obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior i les persones interessades es poden examinar d'un o més mòduls d'un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional del sistema educatiu, en règim d'ensenyament lliure.

S'ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un cicle formatiu, de conformitat amb el desplegament curricular de cada cicle. S'exceptuen el mòdul Formació en centres de treball de tots els cicles i el mòdul professional de projecte dels cicles formatius de grau superior.

Centres que han de fer proves lliures

Tots els centres educatius públics de les Illes Balears autoritzats per impartir cicles formatius han de realitzar proves lliures dels mòduls que figuren en el currículum de cadascun dels cicles que es cursen presencialment en el centre. Se n’exceptuen els indicats a l’apartat següent.

Els centres tenen l'obligació d'acceptar totes les sol·licituds d'inscripció per fer proves lliures que rebin i de realitzar les proves dels mòduls que s'imparteixen de forma presencial en el centre.

Cicles i mòduls dels quals no es fan proves lliures en aquesta convocatòria

Cicles i mòduls dels quals no hi ha proves lliures any 2018

Cicles començats a substituir pels nous títols durant el curs 2015-2016

Cicles començats a substituir durant el curs 2015-2016


Cicles derogats no substituïts per nous títols durant el curs 2015-2016

Cicles no substituits 2015-2016

Mòduls dels nous cicles de grau superior que s'imparteixen en anglès

Mòduls dels nous cicles que s'imparteixen en anglès


Realització del mòdul Formació en centres de treball

1. Les condicions per poder cursar el mòdul de Formació en centres de treball es recullen en la disposició addicional primera de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 6 de març de 2008.

2. La matrícula per cursar el mòdul de Formació en centres de treball s’ha de formalitzar en el termini establert per a l’alumnat de règim presencial, excepte en el cas de les persones que vulguin sol·licitar l’exempció total d’aquest mòdul.

3. Aquelles persones que sol·licitin l’exempció total del mòdul de Formació en centres de treball poden matricular-s’hi en el període establert per inscriure’s a les proves lliures, el qual s’estableix en l’article 10 d’aquestes Instruccions. La documentació justificativa s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud d’inscripció a les proves.

4. En el termini d’un mes comptador des de la presentació de la sol·licitud, seguint el procediment indicat a l’article 35 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes Balears, s’han de resoldre les sol·licituds d’exempcions del mòdul de Formació en centres de treball presentades en el termini de matriculació a les proves lliures.

5. A la sessió d’avaluació, si l’alumne ha superat la resta dels mòduls professionals del cicle formatiu (excepte, si n’és el cas, el mòdul de Projecte) s’ha de comprovar si aquest disposa de l’exempció total del mòdul de Formació en centres de treball. Si l’exempció és favorable, ha de quedar reflectit en l’acta d’avaluació i s’ha d’incloure en la proposta d’expedició del títol, sempre que es tracti de cicles formatius que no incloguin el mòdul professional de Projecte. En els cas del cicles formatius que inclouen el mòdul professional de Projecte, s’ha de permetre l’avaluació del mòdul als alumnes matriculats.


Realització del mòdul professional de projecte dels cicles formatius de grau superior

1. Les persones que hagin de cursar el mòdul professional de Projecte i no tenguin l’exempció del mòdul de Formació en centres de treball, l’han de cursar en la modalitat presencial al mateix temps que cursen el mòdul de Formació en centres de treball.

2. Les persones que hagin de cursar el mòdul professional de Projecte i tenguin o hagin sol·licitat l’exempció total del mòdul de Formació en centres de treball, poden matricular-s’hi en el període establert per inscriure’s a les proves lliures esmentat en l’article 10 d’aquestes Instruccions. En el cas d’haver sol·licitat l’exempció del mòdul de Formació en centres de treball, l’avaluació en el mòdul de Projecte estarà condicionada a la resolució favorable de l’exempció total del mòdul de Formació en centres de treball.

3. El procediment per avaluar aquest mòdul en la modalitat lliure és el següent:
a) La comissió avaluadora ha de proposar al candidat o candidata en condicions de ser avaluat del mòdul de Projecte possibles projectes per realitzar. No obstant això, els alumnes també poden proposar projectes a la comissió. Els continguts de les proves s’han de fonamentar en el currículum vigent del mòdul.
b) Abans del 15 de maig de 2018, la comissió avaluadora ha de determinar el projecte que ha de realitzar cada candidat o candidata i l’ha d’informar i assessorar de tots els aspectes rellevants per realitzar-lo.
c) Després de la sessió d’avaluació, si l’alumne o alumna ha superat la resta de mòduls i té l’exempció total de fer el mòdul de Formació en centres de treball, la comissió avaluadora l’ha de convocar per fer la prova lliure del mòdul professional de Projecte.
d) Aquesta prova consisteix en la presentació i la defensa del projecte realitzat per l’alumne o alumna. Aquest mòdul ha de versar sobre l’experiència laboral de l’alumne que ha donat lloc a l’exempció o va donar lloc a l’avaluació positiva en convocatòries anteriors.
e) L’avaluació d’aquest mòdul professional s’ha de fer abans del 22 de juny de 2018.
f) Si se supera el mòdul, ha de quedar reflectit en l’acta d’avaluació i s’ha d’incloure en la proposta d’expedició de títol.


Requisits per a la inscripció

Per a participar a les proves per a obtenir el títol de tècnic de formació professional del sistema educatiu, són els següents:
1. Tenir divuit anys o complir-los dins l'any natural en què es realitzen les proves.
2. Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l'accés a la formació professional de grau mitjà del sistema educatiu en el moment de realitzar la primera prova.

Per a participar a les proves per obtenir el títol de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu són els següents:
1. Tenir vint anys o complir-los dins l'any natural en què es realitzen les proves o dinou per qui estigui en possessió del títol de Tècnic.
2. Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l'accés a la formació professional de grau superior del sistema educatiu, en el moment de realitzar la primera prova.

Condicions d'accés que permeten la inscripció a les proves lliures

Llocs d'inscripció

Les persones interessades a fer proves lliures s'han d'inscriure en el centre educatiu públic de les Illes Balears autoritzat per impartir el cicle al qual pertanyen els mòduls dels que es volen examinar. Si hi ha més d'un centre autoritzat, han d'escollir aquell on els interessi presentar-s'hi.


Com a norma general, les persones que es presentin a les proves lliures d'un mòdul d'un cicle a un centre, s'han d'inscriure en aquest mateix centre per examinar-se de la resta de mòduls d'aquest cicle en les successives convocatòries. Si, per les circumstàncies que siguin han de canviar de centre, cal que comuniquin al nou centre el nom del centre en què varen realitzar la resta de proves lliures.

Forma de la sol·licitud

La sol·licitud s'ha de formalitzar per duplicat en l'imprès oficial, que han de facilitar tots els centres educatius públics de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de formació professional.

Les persones que per les seves condicions físiques i/o sensorials necessitin una adaptació de les condicions en què s'han de realitzar les proves, ho han de fer constar a la sol·licitud.

Sol·licitud inscripció proves lliures 2018 (Català) (Castellà)

A la sol·licitud esmentada s'ha d'adjuntar la documentació que sigui d'aplicació d'entre totes les que figuren a continuació:


1) Per acreditar el pagament de les taxes corresponents s’ha d’aportar el model de document d’ingrés 046. El codi del concepte per a aquestes taxes és el P40.

2) Per acreditar l’exempció del pagament d’aquesta taxa:
a) Les persones en situació legal de desocupació han d’aportar l’informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació, emès pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
b) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % han d’aportar el certificat que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.
c) Les persones que acreditin ser membres d’una família nombrosa han d’aportar el títol o certificat expedit a l’efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
d) Els membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, han d’aportar el certificat d’ingressos de renda mínima d’inserció social.
e) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, han d’aportar la resolució judicial que ho determini.
f) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, han d’aportar la resolució administrativa corresponent. En el cas de ser cònjuge o algun dels fills, també ha de presentar el llibre de família.
g) Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, han d’aportar qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas de ser algun dels fills dependents, també ha de presentar el llibre de família.

3) Per acreditar el requisit d’edat s’ha d’aportar original i còpia del document oficial d’identificació de què es disposi (DNI, passaport, etc.).

4) Per acreditar el requisit d’accés al cicle formatiu s’ha d’aportar original i còpia d’algun d’aquests documents:
a) Títol oficial que permet l’accés al cicle o resguard d’haver fet el pagament per obtenir-lo. En el cas d’estar pendent d’homologació d’estudis estrangers en el moment de la inscripció, el sol·licitant ha de presentar el volant per a la inscripció condicional en centres docents o exàmens oficials, segellat per la unitat de registre on s’hagi presentat la sol·licitud d’homologació o convalidació. Abans de l’inici de la primera prova s’ha de presentar la resolució definitiva d’homologació o convalidació.
b) Certificació acadèmica personal que indiqui que s’han superat els estudis que donen accés directe al cicle formatiu (vegeu l’annex 1 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 6 de març de 2008).
c) Qualsevol dels certificats o documents acreditatius que permeten accedir al cicle formatiu pel torn d’accés mitjançant prova (vegeu l’annex 1 esmentat).

5) Si els requisits d’accés no es poden acreditar documentalment durant el període d’inscripció, s’han de lliurar al president de la comissió avaluadora a l’inici de la primera prova. En cas de no presentar-los es perd el dret a fer la prova.

6) Les persones que, ateses les seves capacitats físiques o sensorials, demanen l’adaptació de les condicions en què s’han de fer les proves, han de presentar el certificat que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.

Termini d'inscripció

Del 19 al 28 de març de 2018

Termini de realització de les proves lliures

Del 2 al 31 de maig de 2018, ambdós inclosos, segons calendari establert per cada centre.


Pagament de taxes

Queden exemptes del pagament de la taxa:
a) Les persones en situació legal de desocupació, les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, els membres de famílies nombroses, els membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.
b) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.
c) Les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

El document d'ingrés és el model 046; concepte P40.

Per cada mòdul d'un cicle de grau mitjà: 9,01 euros

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6259

Per cada mòdul d'un cicle de grau superior: 12,39 euros
https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6260Calendari del procediment d'inscripció i realització

Calendari Proves Lliures 2018Normativa

Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 de març de 2008 per la qual es regulen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu (BOIB núm. 38, de 18 de març de 2008)
Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 9 de març de 2018 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l'organització. (Català)(Castellà)

© Govern de les Illes Balears