Torna

Formació Professional

PROVES LLIURES - CONVOCATÒRIA 2017

(Publicat al BOIB núm. 18 de l'11/02/2017)

 

Què són les proves lliures?

 

Les proves lliures són proves que permeten obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior i les persones interessades es poden examinar d'un o més mòduls d'un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional del sistema educatiu, en règim d'ensenyament lliure.

 

S'ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un cicle formatiu, de conformitat amb el desplegament curricular de cada cicle. S'exceptuen el mòdul Formació en centres de treball de tots els cicles i el mòdul professional de projecte dels cicles formatius de grau superior.

 

Centres que han de fer proves lliures

 

Tots els centres educatius públics de les Illes Balears autoritzats per impartir cicles formatius han de realitzar proves lliures dels mòduls que figuren en el currículum de cadascun dels cicles que es cursen presencialment en el centre.

 

Els centres tenen l'obligació d'acceptar totes les sol·licituds d'inscripció per fer proves lliures que rebin i de realitzar les proves dels mòduls que s'imparteixen de forma presencial en el centre. 

 

Cicles i mòduls dels quals no es fan proves lliures en aquesta convocatòria

 

noproveslliures2013.pdf Cicles i mòduls dels quals no hi ha proves lliures any 2017

 

 

Cicles començats a substituir pels nous títols durant el curs 2015-2016

 

ANNEX_4_Cicles_substituir_2015-2016.pdf Cicles començats a substituir durant el curs 2015-2016

 

Cicles derogats no substituïts per nous títols durant el curs 2015-2016

 

ANNEX_5_Cicles_no_substituits_2015-2016.pdf Cicles no substituits 2015-2016


Mòduls dels nous cicles de grau superior que s'imparteixen en anglès

 

Modulsangles.pdf Mòduls dels nous cicles que s'imparteixen en anglès

 

Realització del mòdul Formació en centres de treball

 

 1. El mòdul professional Formació en centres de treball (FCT) s'ha de cursar de manera presencial, d'acord amb el nombre d'hores que determini el desenvolupament curricular del cicle formatiu corresponent. Aquest mòdul s'ha de cursar una vegada s'hagin aprovat la resta de mòduls del cicle, excepte el mòdul professional de projecte dels cicles de grau superior dels títols que es dictin de conformitat amb la Llei orgànica 2/2006, d'educació. A aquest efecte, els alumnes s'han de matricular per cursar el mòdul d'FCT en un centre educatiu autoritzat per impartir el cicle formatiu corresponent.
 2. El centre on l'alumnat realitzi la matrícula del mòdul Formació en centres de treball ha de cercar l'empresa o les empreses on es pugui realitzar aquest mòdul i n'ha de fer el seguiment i l'avaluació tal com s'estableix a la normativa reguladora de les pràctiques formatives en centres de treball.
 3. La matriculació per a la realització del mòdul Formació en centres de treball es formalitzarà en el termini establert per a l'alumnat de règim presencial, per part d'aquelles persones que no sol·licitin l'exempció.
 4. Aquelles persones que sol·liciten l'exempció del mòdul Formació en centres de treball podran formalitzar la matrícula en el període establert per a la inscripció a les proves lliures en la convocatòria corresponent. La documentació justificativa es presentarà juntament amb la sol·licitud d'inscripció a les proves. No obstant això, si no es disposa d'aquesta documentació en aquest moment, es podrà presentar en la secretaria del centre en qualsevol moment abans de la sessió d'avaluació.
 5. En la sessió d'avaluació, si l'alumne ha superat la resta dels mòduls professionals del cicle formatiu, excepte, en el seu cas, el de projecte, es valorarà si és procedent o no l'exempció total del mòdul Formació en centres de treball. Si és procedent l'exempció, quedarà reflectit a l'acta d'avaluació i s'inclourà en la proposta d'expedició del títol, sempre que es tracti de cicles formatius que no incloguin el mòdul professional de projecte.

 

Realització del mòdul professional de projecte dels cicles formatius de grau superior

 

 1. El mòdul professional de projecte dels cicles formatius de grau superior que es dictin de conformitat amb el que es preveu a la Llei orgànica 2/2006, d'educació, s'ha de realitzar una vegada s'hagi aprovat la resta de mòduls del cicle, excepte el mòdul Formació en centres de treball que es pot fer de forma simultània. En tot cas, es requereix que la persona interessada hagi obtingut l'aptitud o la convalidació del mòdul Formació en centres de treball de forma prèvia a l'avaluació del mòdul professional de projecte.
 2. Les persones que hagin de cursar el mòdul professional de projecte i no tenguin l'exempció del mòdul Formació en centres de treball, l'han de cursar de manera presencial al mateix temps que fan el mòdul Formació en centres de treball.
 3. Les persones que hagin de cursar el mòdul professional de projecte i tenguin, o hagin sol·licitat, l'exempció del mòdul Formació en centres de treball, podran matricular-se en el període establert per a la inscripció a les proves lliures en la convocatòria corresponent.
 4. El procediment per avaluar aquest mòdul en la modalitat lliure és el següent:
  • La Comissió Avaluadora ha de proposar possibles projectes a realitzar com a mínim dos mesos abans del de la data en què finalitzin les proves lliures. No obstant això, l'alumne també pot proposar projectes a la comissió.
  • La Comissió Avaluadora ha de determinar el projecte que ha de realitzar cada candidat, i l'ha d'informar i assessorar de tots els aspectes rellevants per a la seva realització.
  • Després de la sessió d'avaluació, si l'alumne ha superat la resta de mòduls i està exempt de fer el mòdul Formació en centres de treball, la Comissió Avaluadora ha de convocar l'alumne per fer la prova lliure del mòdul professional de projecte.
  • Aquesta prova consisteix en la presentació i defensa del projecte realitzat per part de l'alumne.
  • L'avaluació del mòdul professional de projecte s'ha de realitzar abans de la data de finalització de tot el procés.
  • Si se supera el mòdul ha de quedar reflectit en l'acta d'avaluació i s'ha d'incloure en la proposta d'expedició de títol.
 5. El professorat que ha d'avaluar la prova lliure d'aquest mòdul és el mateix que té la competència per avaluar l'alumnat matriculat en la modalitat presencial.

 

Requisits per a la inscripció

 

Per a participar a les proves per a obtenir el títol de tècnic de formació professional del sistema educatiu, són els següents:

 1. Tenir divuit anys o complir-los dins l'any natural en què es realitzen les proves.
 2. Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l'accés a la formació professional de grau mitjà del sistema educatiu en el moment de realitzar la primera prova.

 

Per a participar a les proves per obtenir el títol de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu són els següents:

 1. Tenir vint anys o complir-los dins l'any natural en què es realitzen les proves o dinou per qui estigui en possessió del títol de Tècnic.
 2. Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l'accés a la formació professional de grau superior del sistema educatiu, en el moment de realitzar la primera prova.

Condicionsinscripcioproveslliures.pdf Condicions d'accés que permeten la inscripció a les proves lliures

 

A més, les persones que no tenen els requisits que permeten presentar-se a les proves lliures per obtenir el títol que correspon a un cicle però hagin cursat, de forma presencial o a distància, mòduls professionals inclosos en el títol i associats a unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, es poden presentar a les proves lliures dels mòduls professionals del cicle que tenguin pendents. En concret, les persones que no tenguin els requisits acadèmics i que hagin superat algun mòdul monogràfic d'un cicle es poden presentar a les proves lliures per superar la resta de mòduls d'aquest cicle. En qualsevol cas, la superació de tots els mòduls del cicle només permet obtenir el títol quan la persona interessada acrediti que té les condicions acadèmiques o les acreditacions que permeten cursar el cicle corresponent.

 

Llocs d'inscripció

 

Les persones interessades a fer proves lliures s'han d'inscriure en el centre educatiu públic de les Illes Balears autoritzat per impartir el cicle al qual pertanyen els mòduls dels que es volen examinar. Si hi ha més d'un centre autoritzat, han d'escollir aquell on els interessi presentar-s'hi.

Com a norma general, les persones que es presentin a les proves lliures d'un mòdul d'un cicle a un centre, s'han d'inscriure en aquest mateix centre per examinar-se de la resta de mòduls d'aquest cicle en les successives convocatòries. Si, per les circumstàncies que siguin han de canviar de centre, cal que comuniquin al nou centre el nom del centre en què varen realitzar la resta de proves lliures.

 

Forma de la sol·licitud

 

La sol·licitud s'ha de formalitzar per duplicat en l'imprès oficial, que han de facilitar tots els centres educatius públics de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de formació professional.

 

Les persones que per les seves condicions físiques i/o sensorials necessitin una adaptació de les condicions en què s'han de realitzar les proves, ho han de fer constar a la sol·licitud.

 

Instancia inscripcio proves lliures 2013_ca.pdf Sol·licitud inscripció proves lliures 2017 (Català) (Castellà)

 

A la sol·licitud esmentada s'ha d'adjuntar la documentació que sigui d'aplicació d'entre totes les que figuren a continuació:

 1. Per acreditar el requisit d'edat s'ha d'aportar original i còpia del document oficial d'identificació de què disposin (DNI, passaport...).
 2. Per acreditar el requisits d'accés al cicle formatiu s'ha d'aportar, original i copia, algun d'aquests documents:
  1. Títol oficial que permet l'accés al cicle o el resguard d'haver fet el pagament per obtenir-lo.
  2. Certificació acadèmica que indica que s'han superat els estudis que donen accés directe al cicle formatiu.
  3. Qualsevol dels certificats o documents acreditatius que permeten accedir al cicle formatiu pel torn d'accés mitjançant prova.
 3. Si els requisits d'accés no es poden acreditar documentalment durant el període d'inscripció, s'han de lliurar al president de la comissió a l'inici de la primera prova; en cas de no presentar-ho no tindran dret a fer la prova.
 4. Les persones que no tenen els requisits acadèmics o les acreditacions que donen accés directe al cicle formatiu, han superat un o més mòduls monogràfics d'un cicle i s'inscriuen per realitzar proves lliures d'altres mòduls d'aquest mateix cicle han d'aportar original i còpia del certificat que ho acredita.
 5. Les persones que demanen l'adaptació de les condicions en que s'han de realitzar les proves, ateses les seves condicions físiques i/o sensorials, han de presentar el certificat oficial que acredita el tipus i grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials.

 

Termini d'inscripció

 

Del 22 de febrer al 8 de març de 2017

 

Termini de realització de les proves lliures

 

Del 2 al 31 de maig de 2017, ambdós inclosos, segons calendari establert per cada centre.

 

Pagament de taxes

 

Queden exemptes del pagament de la taxa:

a) Les persones en situació legal de desocupació, les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, els membres de famílies nombroses, els membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.

b) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

c) Les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.


El document d'ingrés és el model 046; codi 04C.

 

Per cada mòdul d'un cicle de grau mitjà: 8,87 euros [Pagament Telemàtic]

 

Per cada mòdul d'un cicle de grau superior: 12,19 euros [Pagament Telemàtic]

 

Calendari del procediment d'inscripció i realització

 

Calendari Proves Lliures 2013.pdf Calendari Proves Lliures 2017

 

Normativa

 

 

 

© Govern de les Illes Balears