Torna

Formació Professional

PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 

La prova d’accés als cicles formatius de grau superior està adreçada a les persones que no reuneixen cap requisit d’accés a aquests cicles.

 

Les persones que hagin superat un cicle formatiu de grau mitjà compleixen un dels requisits que permeten l'accés directe als cicles de grau superior, segons la LOMQE, per la qual cosa no es poden presentar a la prova d'accés de grau superior. Per accedir a aquests cicles, s'hauran de presentar al procés d'admissió. La normativa reguladora del procés d'admissió determinarà els criteris d'adjudicació i els percentatges de places reservades per a les persones que accedeixen als cicles de grau superior amb un cicle de grau mitja i el percentatge de les que accedeixen amb una prova d'accés.

 

La informació de la convocatòria ordinària de la prova d'accés a GS es publicarà en aquesta pàgina web el primer trimestre de l'any.

 

Finalitat

 

 • Les proves d’accés tenen la finalitat de permetre l’accés a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits exigits per accedir-hi directament.
 • La prova d’accés als cicles formatius de grau superior ha d’acreditar que la persona interessada té la maduresa necessària en relació amb els objectius del batxillerat, així com els coneixements específics que es requereixen per al cicle al qual vol accedir.

 

Requisits dels aspirants

 

 • Complir 19 anys o més l’any de fer la prova.
 • Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a GS i les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova, es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació.

 

Certificació

 

 • La superació de la prova s’acredita amb el certificat que correspongui.
 • Les proves d’accés superades tenen validesa permanent en la totalitat de l’Estat espanyol.
 • Aquesta prova no té validesa a efectes d’equivalència, de convalidació ni d’homologació amb cap títol acadèmic.
 • La superació de la prova permet la sol•licitud de plaça, pel torn d’accés mitjançant prova, en els ensenyaments per als quals hagi superat la prova.
 • La superació de la prova no garanteix l’obtenció d’una plaça escolar.
 • La superació de la prova d’accés a GS permet l’accés a qualsevol dels cicles de grau superior de les famílies professionals que consten específicament en el certificat corresponent o al cicle que hi consta específicament. 

 

Contingut de la prova

 

 • Aquesta prova ha de constar d’una part comuna i d’una part específica.
 • La part comuna és única per a tots els cicles.
 • La part específica és única per a cada opció. S’han agrupat les famílies professionals dels cicles formatius en tres opcions diferents i en cada opció s’ha establert el conjunt de matèries entre les quals l’aspirant n’ha d’escollir dues. 
 • El currículum de referència de les matèries de la prova d’accés a GS s’ha de centrar en les competències bàsiques de 2n de batxiller.

 

Estructura de la prova

 

La prova d'accés a GS s'estructura en 2 parts:

 

Matèries de la part comuna:

 

- Llengua castellana

- Llengua catalana

- Llengua estrangera: anglès

 

Matèries de la part específica:

 

- Dues matèries triades d’entre les cinc possibles de l’opció a la qual pertany el cicle que vol cursar.

 

L'opció d’humanitats i ciències socials dóna accés als cicles de les famílies professionals de:

 

 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Serveis socioculturals i a la comunitat

 

S'han de triar 2 matèries d'aquestes 5 possibles:

 

- Economia

- Geografia

- Matemàtiques

- Psicologia

- Segona llengua estrangera: alemany o francès

 

L'opció de ciències de la salut i mediambientals dóna accés als cicles de les famílies professionals de:

 

 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Maritimopesquera (només el cicle formatiu Aqüicultura)
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient

 

S'han de triar 2 matèries d'aquestes 5 possibles:

 

- Biologia

- Ciències de la Terra i mediambientals

- Educació física

- Matemàtiques

- Química

 

L'opció de ciències i tecnologia dóna accés als cicles de les famílies professionals de:

 

 • Arts gràfiques
 • Arts i artesanies
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, mobles i suro
 • Imatge i so
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal•lació i manteniment
 • Maritimopesquera (excepte el cicle formatiu Aqüicultura)
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica

 

S'han de triar 2 matèries d'aquestes 5 possibles:

 

- Dibuix tècnic

- Física

- Matemàtiques

- Tecnologia industrial

- Tecnologies de la informació i la comunicació

 

Durada de la prova

 

 • Part comuna: 3 hores (una hora per a cada prova)
 • Part específica: 3 hores (una hora i 30 minuts per a cada matèria)

   

Exempcions

 

De la part comuna

 

 • Haver superat una prova d’accés a cicles formatius de grau superior que dona accés a cicles de grau superior diferents del que es vol cursar.
 • Haver superat la part comuna d’una prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.
 • Haver superat la part general d’una prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
 • Haver superat la prova general d’accés als ensenyaments artístics superiors de grau de disseny, grau d’art dramàtic i grau de música.
 • Haver superat  una prova d’accés als mòduls professionals experimentals de nivell 3 (MP3) dels ensenyaments educatius previs a la LOGSE. 

 

De la part específica

 

Per accedir a un cicle de grau superior de la mateixa família professional:

 

 • Tenir un títol de tècnic auxiliar d’FP1 de la mateixa família professional que el cicle que els interessa cursar.

 

Per accedir a un cicle concret per al qual es concedeix l’exempció:

 

 • Haver superat un mòdul associat a una unitat de competència el qual forma part del cicle de grau superior que interessa cursar.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 o superior relacionat amb el cicle de grau superior que interessa cursar.
 • Tenir acreditades una o més unitats de competència del cicle de grau superior al qual es vol accedir.
 • Tenir experiència laboral equivalent de mínim un any a jornada completa en el camp professional relacionat amb el cicle de grau superior que es vol cursar.

 

Per accedir a un cicle formatiu de la família professional d’activitats físiques i esportives:

 

 • Formar part de les llistes d’esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment publicades en el Butlletí Oficial de l’Estat o en el butlletí oficial d’alguna comunitat autònoma.
 • Formar part d’un programa de tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears i trobar-se en possessió d’una llicència esportiva homologada o emesa per una federació esportiva espanyola.

 

De la prova de llengua catalana

 

 • Tenir l’exempció de l’avaluació de llengua catalana de conformitat amb el que es determina a l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 (BOIB núm. 115, 26 d'agost). Aquesta exempció s’ha de sol·licitar al Servei de Formació Homologada i Capacitació.
 • Tenir el certificat de nivell B2 de català, o equivalent, o un nivell superior.

 

De la prova de llengua estrangera: anglès

 

 • Tenir el certificat del nivell bàsic (A2) o equivalent, o un nivell superior, de les escoles oficials d’idiomes.

   

De la prova de la segona llengua estrangera: alemany o francès

 

 • Tenir el certificat del nivell bàsic (A2) o equivalent, o un nivell superior de les escoles oficials d’idiomes de l’idioma corresponent.

 

De matèries concretes que formen la prova

 

 • Tenir superada l’assignatura corresponent de 2n de batxillerat o la matèria de la prova lliure de batxillerat.
 • Tenir superada l’assignatura d’educació física, economia i/o tecnologies de la informació i comunicació (LOE), que a les Illes Balears són assignatures que s’imparteixen o s'impartien només en el primer curs de batxillerat.

 

L’exempció de totes les matèries que conformen una part de la prova implica tenir l’exempció de fer aquesta part de la prova.

 

Acumulació d’exempcions

 

 • Les persones que acumulin l’exempció de fer les dues parts de la prova d’accés no l’han de fer ni s’han d’inscriure per fer-la, i accedeixen, pel torn d’accés mitjançant prova, al cicle de grau superior que els interessa cursar.
 • Per demanar plaça s’ha de presentar la documentació que acredita l’exempció de fer cada una de les parts de la prova.

   

Acumulació d’una part superada i l’exempció de l’altra part

 

 • Les persones que tenguin una part de la prova d’accés superada i, també, tenguin l’exempció de fer l’altra part, no han de fer la prova ni s’han d’inscriure per fer-la i accedeixen, pel torn d’accés mitjançant prova, al cicle de grau superior al qual tenguin accés.
 • En aquest cas la qualificació de la prova d’accés, a tots els efectes, és la qualificació de la part superada.
 • Per demanar plaça s’ha de presentar la documentació que acredita la superació d’una de les parts i l’exempció de l’altra part.

   

Qualificació de la prova

 

 • La qualificació de cada part ha de ser numèrica, entre zero i deu punts amb dos decimals.
 • La qualificació de cada matèria ha de ser numèrica, de zero a deu punts.
 • La qualificació de cada part ha de ser la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que la conformen.
 • Si l’aspirant està exempt d’examinar-se d’alguna de les matèries d’una part, la qualificació d’aquesta part és la mitjana aritmètica de les qualificacions de la resta de les matèries que la conformen.
 • La qualificació final s’ha de calcular sempre que s’obtengui almenys una puntuació de quatre en cada una de les parts i ha de ser la mitjana aritmètica d’aquestes, expressada amb dos decimals, essent positiva la qualificació de cinc punts o superior. Aquesta Nota final, quan es pugui calcular, ha de quedar reflectida juntament amb la qualificació d’Apte o de No apte. Si no es pot calcular la mitjana s’ha d’indicar No apte.
 • Si hi ha exempcions d’alguna de les parts de la prova, la nota mitjana s’ha de calcular sobre les parts avaluades.
 • Quan no se superi la totalitat de la prova, la qualificació de la part superada pot mantenir-se en les convocatòries següents.

 

Convocatòria

 

 • La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ha de convocar, al menys una vegada a l’any, la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • Així mateix pot fer altres convocatòries en les situacions que consideri convenients.

   

Lloc d’inscripció i de realització de la prova

 

 • La prova es realitza en els centres que es determinin en cada convocatòria.
 • La inscripció s’ha de fer en el mateix centre en què s’ha de realitzar la prova.
 • La inscripció està subjecta al pagament de taxes.

   

Sol·licitud d’adaptació de les condicions de realització de la prova

 

Les persones que poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia...) poden sol·licitar l’adaptació de les condicions en què s’ha de realitzar la prova a la seva inscripció. Per justificar-ho han d’aportar algun dels documents que figuren a continuació:

 

 • Certificat oficial que acredita el tipus i el grau de discapacitat que es té, emès per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.

 • Dictamen d’escolarització emès pel Departament d’Orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.

 • Informe emès pel Departament d’Orientació o pels equips d’orientació educativa, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.

 • Informe emès per associacions de reconeguda experiència, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.

 • Informe emès per un professional col·legiat que estigui atenent les dificultats específiques d’aprenentatge de la persona interessada.

 

Sol·licitud d’exempcions

 

Totes les exempcions se sol·liciten en el centre en el moment de fer la inscripció presentant la documentació que correspongui, excepte:

 

Exempció de fer la part específica per tenir experiència laboral suficient:

 

 • La documentació, que s’ha de presentar a registre, és la següent:

- Instància de sol·licitud.

- Fotocòpia del document oficial d’identificació.

- Història de vida laboral actualitzada.

- Certificat de l’empresa o de les empreses on s’ha adquirit l’experiència laboral.

 • Aquesta exempció s’ha de sol·licitar a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat abans de fer la inscripció a la prova d’accés a GS.
 • El termini per sol·licitar aquesta exempció s'especifica a la convocatòria (orientativament fins a finals de gener).
 • Una vegada l’aspirant ha obtingut aquesta exempció no l’ha de tornar a sol•licitar, malgrat es presenti a altres convocatòries per accedir al mateix cicle.

 

 

Exempcions de català:

 

Les persones que tenguin l'exempció de llengua catalana, si l’han demanada i no tenen la documentació corresponent, l'han de lliurar als membres de la comissió avaluadora el mateix dia de la prova de llengua catalana.


No es pot admetre la documentació que concedeixen aquesta exempció que es presenti amb posterioritat al dia de la prova.

 

Temaris i models d'examens

 

Pàgina Web Enllaç a temaris

Pàgina Web Models d'exàmens

  © Govern de les Illes Balears