Torna

Formació Professional

PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 

La informació de la convocatòria ordinària de la prova d'accés a GM es publicarà en aquesta pàgina web el primer trimestre de l'any.

 

Finalitat

 

 • Permetre l’accés a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits exigits per accedir-hi directament.
 • La prova d’accés a GM ha d’acreditar que la persona interessada té els coneixements i habilitats suficients per poder cursar amb aprofitament un cicle formatiu de grau mitjà.

 

Requisits dels aspirants

 

 • Complir 17 anys o més l’any de fer la prova.
 • Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a GM i les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova, es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació.

 

Certificació

 

 • La superació de la prova s’acredita amb el certificat que correspongui.
 • Les proves d’accés superades tenen validesa permanent en la totalitat de l’Estat espanyol.
 • Aquesta prova no té validesa a efectes d’equivalència, de convalidació ni d’homologació amb cap títol acadèmic.
 • La superació de la prova permet la sol•licitud de plaça pel torn d’accés mitjançant prova.
 • La superació de la prova no garanteix l’obtenció d’una plaça escolar.
 • La superació de la prova d’accés a GM permet l’accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional.
 • La superació de la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i a les modalitats esportives de nivell I, permet l’accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional.

 

Contingut de la prova

 

 • És una prova única per a tots aquests ensenyaments.
 • El currículum de referència de les matèries de la prova d’accés a GM s’ha de centrar en les competències bàsiques de 4t d’ESO.

 

Estructura de la prova

 

La prova d’accés a GM s’estructura en 3 parts:

 

Matèries de la part de comunicació:

 

- Llengua castellana

- Llengua catalana

 

Matèries de la part social:

 

- Ciències socials, geografia i història

 

Matèries de la part cientificotecnològica:

 

- Matemàtiques

- Ciències de la naturalesa o Tecnologia (l'aspirant n'ha de triar una)

 

Durada de la prova

 

 • Part de comunicació: 2 hores
 • Part social: 1 hora
 • Part cientificotecnològica: 2 hores

 

Exempcions

 

De tota la prova

 

 • Haver superat una prova d’accés singular a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.
 • Haver superat una prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.
 • Haver superat una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau superior d’ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
 • Haver superat la prova general d’accés als ensenyaments artístics superiors de grau de disseny, grau d’art dramàtic i grau de música.

 

De la part de comunicació

 

 • Haver superat l’àmbit de comunicació del segon nivell de l’educació secundària per a persones adultes.
 • Haver superat l’àmbit de comunicació de les proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.
 • Haver superat les assignatures de 4t d’ESO que eximeixen de fer la prova de l’àmbit de comunicació de les proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.
 • Haver superat una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

 

De la part social

 

 • Haver superat l’àmbit social del segon nivell de l’educació secundària per a persones adultes.
 • Haver superat l’àmbit social de les proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.
 • Haver superat les assignatures de 4t d’ESO que eximeixen de fer la prova de l’àmbit social de les proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.
 • Haver superat una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

 

De la part cientificotecnològica

 

 • Haver superat l’àmbit cientificotecnològic del segon nivell de l’educació secundària per a persones adultes.
 • Haver superat l’àmbit cientificotecnològic de les proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.
 • Haver superat les assignatures de 4t d’ESO que eximeixen de fer la prova de l’àmbit cientificotecnològic de les proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 o superior.
 • Haver superat un mòdul associat a una unitat de competència que forma part d’un cicle de grau mitjà de formació professional.
 • Tenir acreditades una o més unitats de competència d’un títol de tècnic o d’una qualificació professional de nivell 2.

 

De la prova de llengua catalana

 

 • Tenir l’exempció de l’avaluació de llengua catalana de conformitat amb el que es determina a l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 (BOIB núm. 115, 26 d'agost). Aquesta exempció s’ha de sol·licitar al Servei de Formació Homologada i Capacitació.
 • Tenir el certificat de nivell B1 de català, o equivalent, o un nivell superior.

 

Acumulació d’exempcions

 

 • Les persones que tenguin l’exempció total de fer la prova no l’han de fer ni s’han d’inscriure per fer-la, i accedeixen, pel torn d’accés mitjançant prova, al cicle de grau mitjà que els interessi cursar.
 • Les persones que acumulin l’exempció de fer totes les parts de la prova d’accés no l’han de fer ni s’han d’inscriure per fer-la, i accedeixen, pel torn d’accés mitjançant prova, al cicle de grau mitjà que els interessi cursar.
 • En qualsevol dels casos, per demanar plaça s’ha de presentar la documentació que acredita l’exempció total o l’exempció de fer cada una de les parts de la prova.

 

Acumulació de parts superades i d’exempció de la resta de les parts

 

 • Les persones que tenguin alguna de les parts de la prova d’accés superades i, també, tenguin l’exempció de fer la resta de les parts, no han de fer la prova ni s’han d’inscriure per fer-la i accedeixen, pel torn d’accés mitjançant prova, al cicle de grau mitjà que els interessi cursar.
 • En aquest cas la qualificació de la prova d’accés, a tots els efectes, és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les parts avaluades i superades.
 • Per demanar plaça s’ha de presentar la documentació que acredita la superació d’unes parts i l’exempció de les altres parts.

 

Qualificació de la prova

 

 • La qualificació de cada part ha de ser numèrica, entre zero i deu punts amb dos decimals.
 • La qualificació de cada matèria ha de ser numèrica, de zero a deu punts.
 • La qualificació de cada part ha de ser la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que la conformen.
 • Si l’aspirant està exempt d’examinar-se de la prova de llengua catalana, la qualificació de la part de comunicació és la qualificació de la matèria de llengua castellana.
 • La qualificació final s’ha de calcular sempre que s’obtengui almenys una puntuació de quatre en cada una de les parts i ha de ser la mitjana aritmètica d’aquestes, expressada amb dos decimals, essent positiva la qualificació de cinc punts o superior. Aquesta Nota final, quan es pugui calcular, ha de quedar reflectida juntament amb la qualificació d’Apte o de No apte. Si no es pot calcular la mitjana s’ha d’indicar No apte.
 • Si hi ha exempcions d’alguna de les parts de la prova, la nota mitjana s’ha de calcular sobre les parts avaluades.
 • Quan no se superi la totalitat de la prova, la qualificació de la part o les parts superades pot mantenir-se en les convocatòries següents.

 

Convocatòria

 

 • La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ha de convocar, al menys una vegada a l’any, la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Així mateix pot fer altres convocatòries en les situacions que consideri convenients.

 

Lloc d’inscripció i de realització de la prova

 

 • La prova es durà a terme en els centres que es determinin en cada convocatòria.
 • La inscripció s’ha de fer en el mateix centre en què s’ha de fer la prova.
 • La inscripció està subjecta al pagament de taxes.

 

Sol·licitud d’adaptació de les condicions de realització de la prova

 

Les persones que poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia...) poden sol·licitar l’adaptació de les condicions en què s’ha de realitzar la prova a la seva inscripció. Per justificar-ho han d’aportar algun dels documents que figuren a continuació:

 

 • Certificat oficial que acredita el tipus i el grau de discapacitat que es té, emès per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.
 • Dictamen d’escolarització emès pel Departament d’Orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.
 • Informe emès pel Departament d’Orientació o pels equips d’orientació educativa, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.
 • Informe emès per associacions de reconeguda experiència, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.
 • Informe emès per un professional col·legiat que estigui atenent les dificultats específiques d’aprenentatge de la persona interessada.

 

Sol·licitud d’exempcions

 

Totes les exempcions se sol·liciten en el centre en el moment de fer la inscripció presentant la documentació que correspongui, excepte:

 

Exempcions de català:

 

Les persones que tenguin l'exempció de llengua catalana, si l’han demanada i no tenen la documentació corresponent, l'han de lliurar als membres de la comissió avaluadora el mateix dia de la prova de llengua catalana.

 
No es pot admetre la documentació que concedeixen aquesta exempció que es presenti amb posterioritat al dia de la prova.

 

Temaris i models d'examen

 

Pàgina Web Enllaç a temaris

Pàgina Web Models d'examen

© Govern de les Illes Balears