Torna

Formació Professional

Previsions respecte a la oferta de les proves lliures de formació professional 2022

 

Per tal de facilitar la planificació als alumnes que tenguin previst presentar-se a les proves lliures en la propera convocatòria de l’any 2022, es considera adient avançar les previsions de què es disposa en aquest moment. Aquesta informació es preliminar i pot estar subjecte a modificacions fins a la publicació de la convocatòria oficial, previsiblement en el primer trimestre de l’any 2022.

Les persones que, disposant dels requisits d’accés, no puguin conciliar la vida laboral i familiar amb l’oferta formativa presencial ni a distància, o per altres motius, es poden presentar a algun dels mòduls professionals dels cicles formatius, amb les limitacions següents:

  1. No es podran matricular de més de 660 hores per convocatòria, d’acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.
  2. Per als mòduls impartits en anglès als graus superiors no es tindran en compte les hores de docència addicionals per computar la durada del mòdul.
  3. S’han de respectar les limitacions establertes per a alguns cicles i centres que figurin a la convocatòria

 

La inscripció està subjecta a taxes. El pagament s’ha de fer a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). En el termini d’inscripció trobareu habilitada la web de l’Agència Tributària per fer el tràmit. El pagament s’ha de fer a nom de l’inscrit i se us requerirà el N.I.F. del mateix.

La matrícula per cursar el mòdul de Formació en Centres de Treball s’ha de formalitzar en el termini establert per a l’alumnat de règim presencial.

Les persones que hagin de cursar el mòdul professional de Projecte i no tenguin aprovat o exempt el mòdul de Formació en Centres de Treball, l’han de cursar en la modalitat presencial al mateix temps que cursen el mòdul de Formació en Centres de Treball.

Els alumnes que en cursos anteriors hagin superat algun mòdul d’un cicle que ha deixat d’oferir-se a la seva illa de residència poden sol·licitar la inscripció per lliure a la resta de mòduls durant els dos cursos posteriors a aquell en què s’hagi deixat d’oferir el mòdul que sol·licita. El centre educatiu ha d’acceptar les sol·licituds rebudes sempre que disposi de personal amb atribucions docents en els mòduls sol·licitats i disposi de les instal·lacions específiques necessàries per realitzar les proves.

No es poden sol·licitar convalidacions ni exempcions a les proves lliures.

Les persones que tenguin algun mòdul superat d’un cicle que correspongui a un títol regulat per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que s’hagués començat a substituir per un títol nou regulat per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), es poden inscriure per fer els mòduls que li maquin per acabar el cicle en els dos cursos posteriors a la supressió del mòdul, segons reguli la convocatòria de proves lliures.

No es pot inscriure simultàniament a les proves lliures d’un mòdul que es cursi en un altra modalitat. Tampoc no es pot inscriure a proves lliures d’un mateix cicle a dos centres diferents. Un alumne no podrà estar matriculat en el mateix any acadèmic en un mateix mòdul professional en diferents comunitats autònomes.

 Darrera modificació del document (08/10/2021):

 Llistat de previsions de cicles formatius 2022

© Govern de les Illes Balears