Torna

Formació Professional

Previsions respecte de les proves lliures de formació professional 2019

Per tal de facilitar la planificació als alumnes que tenguin previst presentar-se a les proves lliures en la propera convocatòria de l’any 2019, es considera adient avançar les previsions de què es disposa en aquest moment. Aquesta informació es preliminar i cal confirmar-la quan es publiqui la convocatòria oficial, previsiblement en el primer trimestre de l’any 2019.

Podran presentar-se en aquestes proves les persones que, a més dels requisits d’accés, acreditin alguna de les condicions següents:

1. Acreditar alguna de les unitats de competència contingudes en el títol de formació professional per al qual es presenta, obtingudes mitjançant la participació en el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals, amb les limitacions següents:

- No es podran matricular de més de 550 hores per convocatòria, segons la càrrega horària assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.
- Per al càlcul de la limitació d’hores no es tindran en compte els mòduls que s’hagin de convalidar.
- S’hauran de respectar les limitacions establertes al document annex per a alguns cicles i centres.

2. Les persones que hagin cursat un cicle formatiu en cursos anteriors a les Illes Balears i hagin exhaurit d’algun mòdul, en la modalitat presencial o a distància, el nombre màxim de convocatòries establertes, es podran matricular d’aquests mòduls. Aquestes persones s’han de matricular de les proves lliures del títol en el darrer centre on varen cursar els estudis presencials. En el cas que el centre no ofereixi el títol en modalitat presencial, o no en facin proves lliures, l’alumne tindrà l’opció de triar un altre centre que tengui el títol en la seva oferta formativa presencial. S’han de tenir en compte les limitacions següents:

- No es podran matricular de més de 550 hores per convocatòria, segons la càrrega horària assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.
- No es podran matricular de mòduls de segon curs si tenen més de 150 hores pendents d’aprovar dels mòduls de primer.
- S’hauran de respectar les limitacions establertes al document annex per a alguns cicles i centres.

3. La resta de persones, que no puguin conciliar la vida laboral i familiar amb l’oferta formativa presencial ni a distància o per altres motius, es podran presentar a algun dels mòduls professionals dels cicles formatius amb les limitacions següents:

- No es podran matricular de més de 550 hores per convocatòria, segons la càrrega horària assignada a cada mòdul per el currículum vigent del títol.
- No es podran matricular de mòduls de segon curs si tenen més de 150 hores pendents d’aprovar dels mòduls de primer.
- Per el càlcul de la limitacions d’hores no es tindran en compte els mòduls que s’hagin de convalidar.
- S’hauran de respectar les limitacions establertes al document annex per a alguns cicles i centres.

4. Les convalidacions de mòduls professionals que depèn de la resolució del Ministeri, no es poden sol·licitar en aquesta convocatòria. Depenen de resolució del Ministeri les convalidacions següents:

a) Aportació d’estudis universitaris oficials i sol·licitud de convalidació de mòduls professionals inclosos en títols regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre.
b) Aportació de títols regulats per la Llei 14/1970, de 4 d’agost, i sol·licitud de convalidació de mòduls professionals inclosos en títols regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre.
c) Aportació de títols regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, i sol·licitud de convalidació de mòduls professionals inclosos en títols regulats per la Llei orgànica 1/1990, de 3 de octubre.

5. El mòdul d’FCT s’ha de cursar de manera presencial. Només en cas de tenir els requisits acadèmics i laborals en el moment de la inscripció es podrà sol·licitar-ne l’exempció total. També s’hi podrà inscriure en el cas de sol·licitar i obtenir la convalidació de tots els mòduls necessaris per tenir els requisits acadèmics.

20181102 ANNEX a Previsions 2019.pdf Annex - Llistat de previsions de cicles formatius 2019

© Govern de les Illes Balears