Torna

Formació Professional

PREGUNTES FREQÜENTS DE L'FP DUAL

 

Índex

 

Què és l'FP Dual?
Quins objectius té?
Quina durada té aquesta formació?
Quantes hores estaràs a l'empresa?
Quina és l'oferta formativa per al curs 2019/20?
Per què pot interessar-te participar en aquest projecte?
Qui pot participar en aquesta modalitat formativa?
Quines obligacions té l'alumne/a?
Qui supervisa tant la formació en el centre com el treball de l'alumne en l'empresa?
Si estic interessat/ada a participar què he de fer?

 

Què és l'FP Dual?


La formació professional dual és un model de formació professional que combina la formació dels alumnes en el centre educatiu amb l'activitat laboral retribuïda i la formació a l'empresa (contracte de treball per a la formació i l'aprenentatge).

 

↑ Índex

 

Quins objectius té?


• Connectar de forma directa la formació que es rep en el centre educatiu i el treball que es desenvolupa a l'empresa.
• Ajudar a conèixer l'entorn real del sector en el qual es va a treballar.
• Iniciar la qualificació professional i la inserció laboral.

 

↑ Índex

 

Quina durada té aquesta formació?


• Aquests cicles formatius tenen una durada de dos cursos acadèmics.
• Un total de 2.000 hores de formació.

 

↑ Índex

 

Quantes hores estaràs a l'empresa?


25 hores setmanals de formació-treball a l'empresa (normalment al matí), combinades amb la formació rebuda a l'IES (normalment a la tarda).
*Pot haver-hi altres horaris a les empreses del sector turístic.

Abans de començar a les empreses, la formació es desenvoluparà els primers mesos en el centre educatiu.

 

↑ Índex

 

Quina és l'oferta formativa per al curs 2020/2021?


Aquí trobareu l'oferta formativa per a aquest curs.

 

↑ Índex

 

Per què pot interessar-te participar en aquest projecte?


És una gran oportunitat per adquirir una qualificació professional i millorar les possibilitats d'inserció al mercat de treball.
Des dels primers mesos de formació es realitza un treball a l'empresa (a través d'un contracte de formació i aprenentatge), al mateix temps que es reben classes a l'institut. D'aquesta manera coneixes en què consisteix el treball que podràs realitzar en un futur.
S'obté així, una remuneració pel treball i al mateix temps s’ adquireixen els coneixements, habilitats, actituds i eines fonamentals per exercir-ho.

 

↑ Índex

 

Qui pot participar en aquesta modalitat formativa?


Podran accedir les persones que compleixin els requisits següents:
• Persones a partir de 16 anys i fins als 23 (complerts durant l'any natural que es matriculin)
• Persones que no tenguin la qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu objecte del contracte.
• Qui compleixi els requisits d'empadronament: Tenir fixat el domicili de residència a les Illes Balears amb una antiguitat mínima de 2 anys.
• Treballadors desocupats inscrits com a demandants a l'oficina d'ocupació en el moment de formalitzar el contracte de treball per a la formació i l'aprenentatge.
• També s'han de complir els requisits necessaris per poder accedir a un cicle formatiu de grau mitjà o superior.

 

↑ Índex

 

Quines obligacions té l'alumne/a?


Al centre educatiu:
• Acceptar el procés de selecció establert en el procés d'admissió per participar en aquesta modalitat formativa.
• Assistir obligatòriament a les activitats formatives previstes per a tots els mòduls que cursi.
• Mantenir un rendiment formatiu i una actitud adequada per a la superació dels mòduls que componen el cicle.
• L'incompliment d'aquestes obligacions podrà suposar la baixa de l'alumne en aquesta modalitat formativa.

 

A l'empresa:
• Signar un contracte de treball de formació i aprenentatge amb l'empresa que se li adjudiqui per a la realització de la modalitat dual.
• Complir amb les normes de funcionament establertes a l'empresa així com amb el calendari, jornada i horari establert.
• Mantenir un rendiment formatiu i una actitud adequada per a la correcta adaptació a l'entorn de treball.

 

↑ Índex

 

Qui supervisa tant la formació en el centre com el treball de l'alumne en l'empresa?


L'institut designarà un tutor de centre que s'encarregarà de coordinar amb el tutor d'empresa la formació que es rep. Avaluarà els progressos i l'adaptació al lloc i qualsevol incidència que pugui ocórrer.
D'altra banda, l'empresa designa a una persona com a responsable-tutor de l'alumne, encarregada de la supervisió de la seva formació i progrés. Aquesta labor la realitzarà de forma coordinada amb el tutor del centre educatiu.

 

↑ Índex

 

Si estic interessat/ada a participar què he de fer?


Presentar la sol·licitud d'admissió degudament emplenada, juntament amb la documentació necessària, únicament en el centre educatiu en el qual vull cursar la formació professional dual.

 

↑ Índex

© Govern de les Illes Balears