Torna

Formació Professional

Preguntes Freqüents sobre Pràctiques Formatives (FCT's) i sobre FP DUAL

Data actualització: 08/05/2020   

1. En el cas que hi hagi empreses disposades, els alumnes poden incorporar-se en aquests moments per realitzar les FCT?

No, l’activitat lectiva presencial es troba suspesa a les Illes Balears des del dia 13 de març i dins aquesta activitat lectiva es troba la Formació en Centres de Treball en els cicles de formació professional. Mentre duri la suspensió i la situació de confinament, els alumnes no poden iniciar les FCT a les empreses, ni tan sols en la modalitat de teletreball.

 

2. En el moment en què es reiniciïn les activitats lectives presencials totalment o parcialment, els alumnes hauran de realitzar la totalitat de les hores d’FCT?

No, s'autoritza la reducció excepcional de la durada del mòdul de formació en centres de treball (FCT) al mínim de les hores que figuren als Reials Decrets pels quals s'estableix cadascun dels títols de formació professional: 130 hores per a FPB i 220 hores per a GM i GS.

 

3. S’ha de demanar autorització per fer les FCT en període extraordinari o amb durada excepcional en el moment en què sigui possible iniciar-les?

No, s’autoritza de manera general la realització de les FCT en període extraordinari o amb durada excepcional una vegada aixecada la suspensió de les activitats educatives, i respectant sempre el temps mínim de descans entre jornades i setmanes establerts als respectius convenis laborals. Es manté la prohibició d'horari o durada excepcional de la jornada per als alumnes menors d'edat.

4. Què hem de fer en el supòsit que es mantengui la situació de suspensió entrat el mes de maig?

El centre programarà una simulació, per fer de forma no presencial,  de les tasques que es durien a terme en el centre de treball. Les hores realitzades mitjançant la simulació comptaran per al nombre d'hores totals de durada del mòdul FCT (130 hores per a FPB i 220 hores per a GM i GS). A més, en aquest supòsit se programarà, de manera integrada, un projecte de 25 hores que se sumaran a les anteriors en tots els nivells dels cicles d’FP.

 5. Quina serà la durada d’aquest mòdul integrat FCT+projecte?

La programació integrada en cas de mòduls que pertanyen a cicles de formació professional bàsica ha de preveure un total de 155 hores per a aquest mòdul (130 hores per a la part d'FCT i 25 hores per a la part de projecte).

La programació integrada en cas de mòduls que pertanyen a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior ha de preveure un total de 245 hores a aquest mòdul (220 hores per a la part d'FCT i 25 hores per a la part de projecte).

Les hores corresponents a la part de projecte, si és necessari, es poden fer mitjançant medis telemàtics en la seva totalitat.

PDF Marc de referència del mòdul integrat fct+projecte
Pàgina Web Exemples d'aplicació (Fòrum de l'Àgora de les FCT')

 

6. En què ha de consistir el projecte?

La selecció dels continguts essencials ha de tenir per objectiu la consecució de la competència general i les competències professionals, personals i socials que corresponen a cada títol. La Conselleria facilitarà als tutors d’FCT un marc de referència per al seu desenvolupament. Amb la integració del mòdul FCT+Projecte, el professor ha de fer una programació única que és la que s'ha de tenir en compte per a l'avaluació. Per a la programació s'han de tenir en compte a més del marc facilitat per la Conselleria, els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació que s'estableixen per al mòdul d'FCT en el títol corresponent.

Els assessors del CEP d’FP estan a disposició del professorat i dels tutors d’FCT per donar tot suport necessari en aquesta tasca.

Podeu adreçar els vostres dubtes sobre el projecte a l'adreça de correu fctprojecte@cepfp.cat

 

7. Què passa amb els cicles LOGSE?

El començament de les FCT en els cicles LOGSE de GM, coincidirà amb l’inici del curs escolar 2020-2021, és a dir, en el mes de setembre. Si la situació s’ha normalitzat, els alumnes podran realitzar les FCT de manera ordinària a les empreses i amb la durada que correspon al cicle. Si la situació de suspensió d’activitats educatives persisteix, s’actuarà d’acord amb les indicacions anteriors, tal i com s’estableix a l’article 11 de les Instruccions.

El començament de les FCT en els cicles LOGSE de GS han de seguir el que marca l’article 11 de les Instruccions.

 

8. En quina situació queden els alumnes d’FP Dual?

Els alumnes d’FP Dual actualment es poden trobar en una d’aquestes situacions:

1. Alumnes contractats per les empreses que mantenen les activitats bé presencialment, bé mitjançant el teletreball. En aquest cas, els contractes segueixen vigents i les hores de formació associades al contracte es desenvolupen a l’empresa. El centre educatiu ha de garantir les hores de formació que s’haurien d’estar desenvolupant a les aules, mitjançant la formació a distància que s’aplica a tot l’alumnat d’FP.

2. Alumnes que han estat acomiadats de les empreses on estaven contractats. En aquest supòsit, s’excepciona allò que preveu l’article 40,4 de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2019, que regula les instruccions per l’organització i funcionament de l’FP Dual. Conseqüentment, el centre ha de garantir, en aquest cas, que l’alumne passi al règim ordinari i, per tant, els ha d’oferir la formació que ha posat a disposició de la resta d’alumnat d’FP. Les hores realitzades a l’empresa seran hores computables a efectes d’una eventual exempció de les FCT.

3. Alumnes que han estat inclosos a un ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació). L’ERTO no implica un acomiadament, només una suspensió del contracte de treball per un temps determinat. En aquest supòsit, l’alumne pot optar per reprendre la seva activitat laboral un cop s’aixequi la suspensió del seu contracte o bé pot renunciar-hi. Si opta per la continuïtat, les hores no realitzades durant la suspensió se duran a terme una vegada represa l’activitat; això implicarà que l’alumne acabarà la seva formació més tard del que estava previst i, per tant, la seva titulació se veurà ajornada en el temps.

Si l’estudiant opta per renunciar a la seva vinculació laboral o, una vegada finalitzat l’ERTO és acomiadat, passarà al règim ordinari, amb les indicacions fetes al supòsit 2.

En qualsevol dels dos casos, el centre educatiu ha de garantir la impartició de la formació corresponent amb les eines a disposició de la totalitat d’alumnat d’FP, valorant la formació que l’alumne ha rebut a l’empresa fins el moment.

4. Estudiants que no havien iniciat encara els seus contractes (fonamentalment, família professional HOT). En aquest supòsit, s’estarà a la casuística de cada alumne i a la voluntat de les empreses un cop aixecades les mesures relatives a l’estat d’alarma. L’article 29.2 de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2019, que regula les instruccions per l’organització i funcionament de l’FP Dual disposa que: “La matrícula en el cicle formatiu en la modalitat de formació professional dual no garanteix la contractació per part d’una empresa, atès que la formalització del contracte està sotmesa als criteris de selecció de la pròpia empresa i a la normativa laboral vigent. Igualment, tampoc no es garanteix que l’empresa assignada es trobi a la mateixa localitat de residència de l’alumne.” En conseqüència, si no és possible la contractació de l’alumne, el centre ha de garantir la continuïtat dels seus estudis en el règim ordinari.

9. Què passa amb els alumnes de les famílies professionals de Sanitat i Serveis a la comunitat que hagin estan contractats durant 3 mesos o més, segons la Ordre SND/ 232/2020, de 15 de març?

Els alumnes de les famílies professionals de Sanitat i Serveis socioculturals i a la comunitat que hagin estan contractats en els terminis que indica l’Odre SND/232/2020 de 15 de març podran demanar l'exempció del mòdul FCT. Des de la conselleria facilitarem que aquests alumnes puguin acollir-se a una exempció de les FCT per haver treballat en el seu àmbit amb un contracte laboral, sense necessitat que aquest contracte sigui d’un any.

L’equip docent del centre educatiu valorarà la documentació presentada per l’alumne per atorgar-li una exempció total o parcial sempre que pugui acreditar aquesta experiència laboral equivalent en un camp professional relacionat directament amb el cicle formatiu que cursa.

- Si l’alumne obté l’exempció total, se li convalidarà el mòdul FCT i no caldrà que faci el mòdul projecte.

- Si l’alumne només obté una exempció parcial, caldrà que faci el percentatge d'hores restant fins arribar a les 220 hores que correspon segons la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, així com el modul projecte adaptat als aprenentatges i competències que li faltin assolir.

© Govern de les Illes Balears