Torna

Formació Professional

Normativa CAIB

Normativa CAIB

06/11/2015 Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 10 de juny de 2015 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2015-2016 en la modalitat d’alternança amb l’activitat a l’empresa, anomenada formació professional dual
06/11/2015 Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de febrer de 2014 de modificació de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l’organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitat d’ensenyament presencial
06/11/2015 Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 16 de juny de 2015 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en règim d’educació a distància per al curs acadèmic 2015-2016
12/03/2015 Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 31 de juliol de 2014 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2014-2015 en la modalitat d’alternança amb l’activitat a l’empresa, anomenada formació professional dual
12/03/2015 Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 30 de juliol de 2014 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en règim d’educació a distància per al curs acadèmic 2014-2015
01/12/2014 Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 23 d’octubre de 2014 per la qual es dicten instruccions per a l’avaluació dels mòduls del primer curs d’un cicle formatiu que els alumnes que promocionen al segon curs tenen pendents de superar.
16/07/2013 Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Universidades, Presidenta del Servicio de Ocupación de las Islas Baleares, de 13 de junio de 2013 por la cual se establece el procedimiento para que los alumnos de los programas de cualificación profesi...
16/07/2013 Resolució de la consellera d¿Educació, Cultura i Universitats, presidenta del Servei d¿Ocupació de les Illes Balears, de 13 de juny de 2013 per la qual s¿estableix el procediment perquè els alumnes dels programes de qualificació professional inicial pug...
28/05/2013 Ordre Preus Publics CIFP Nauticopesquera
28/05/2013 Orden Precios Públicos CIFP Nauticopesquera

Històric

© Govern de les Illes Balears