Torna

Formació Professional

Per consultar les llistes d'admesos vos heu de dirigir al centre educatiu o a la web del centre educatiu on s'ha entregat la sol·licitud d'admissió.

Publicació de llistats

- Llistat provisional  de persones admeses i en espera (primeres opcionss). 11 de Juliol

- Reclamacions, rectificacions i revisions. Del 11 al 13 de juliol.

- Publicació de la llista definitiva de persones admeses i en espera (totes opcions). 20 de Juliol

- Publicació de la llista de pendents de setembre, d'homologació i de convalidació. 20 de Juliol

Matrícula

Matrícula als cicles formatius. Del 20 al 24 de Juliol.

© Govern de les Illes Balears