Torna

Formació Professional

Informació del procés d'admissió a formació professional. Curs 2016-2017

 

Resolució d'admissió.

 

PDF Descarregar versió en pdf.

 

PDF Taula informativa per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà des de FP bàsica. (09/06/2016)

 

PDF Taula informativa per a l'accés a cicles formatius de grau superior des de cicles formatius de grau mitjà. (09/06/2016)

 

 

Índex

 

 

 

Accés a cicles de formació professional bàsica


L'accés als cicles formatius de formació professional bàsica requereix el compliment dels requisits següents:
a)    Tenir quinze anys, o complir-los abans del 31 de desembre de l’any de l’inici del cicle de formació professional bàsica i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés o durant l’any natural de l’inici del cicle.
b)    Haver cursat el primer cicle d’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’educació secundària obligatòria.
c)    Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de formació professional bàsica.

 

 

Accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional


Es pot accedir a places de cicles formatius de grau mitjà per diferents vies:
a)    Accés via ESO
El requisit que permet l’accés per aquesta via és el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un títol equivalent a efectes d’admissió.
b)    Accés via FPB
Poden accedir-hi les persones que tenen un títol de formació professional bàsica.
c)    Accés per altres vies
Les places reservades per a l’accés per altres vies es poden sol·licitar per les persones que hagin superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial, les persones que han superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà, han superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior, així com també, han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

 

 

Accés a cicles formatius de grau superior de formació professional


Es pot accedir a places de cicles formatius de grau superior per diferents vies:
a)    Accés via BATXILLER
El requisit que permet l’accés per aquesta via és el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes d’admissió.
b)    Accés via títol de tècnic
Poden accedir a cursar un cicle formatiu de grau superior per a l’accés via títol de grau mitjà, les persones que tenen un títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà).
c)    Accés per altres vies
Les places reservades per a l’accés per altres vies es poden sol•licitar per les persones que han superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior, així com aquelles persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

 

 

Presentació de la sol·licitud i la documentació


a)    La sol•licitud d’admissió presentada en el termini ordinari s’ha de formalitzar a l'imprès oficial de sol•licitud corresponent, que es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. També l’han de facilitar tots els centres educatius de les Illes Balears finançats amb fons públics que imparteixen aquests ensenyaments.
b)    La sol•licitud d’admissió ha de ser única i s'ha de presentar al centre on s’imparteix el cicle formatiu de formació que es vol cursar en primera opció.

 

 

Publicació de llistes provisionals i presentació de reclamacions


a)    És molt important consultar les llistes provisionals per comprovar que les dades publicades són les correctes (dades personals, centres i cicles formatius sol•licitats, etc.).
b)    Les llistes es poden consultar al centre on es va lliurar la sol•licitud (centre de primera opció).
c)    Es poden presentar reclamacions a les llistes provisionals en el centre de primera opció, sempre dins del termini establert en el calendari d’admissió.

 

 

Publicació de llistes definitives i formalització de la matrícula


a)    Les llistes definitives expressen, per a cada participant, quina de les opcions sol•licitades ha obtingut una reserva de plaça. Aquestes llistes es poden consultar al centre on es va lliurar la sol•licitud (centre de primera opció).
b)    Per fer efectiva la plaça reservada és imprescindible formalitzar la matrícula en el termini establert en el calendari d’admissió. En cas contrari, es perd el dret a la plaça reservada.

 

 

Sol·licitants que no han obtingut plaça: Crida única


En cas de no haver obtingut plaça en cap de les opcions demanades, la persona sol•licitant serà convocada a una crida única per tal que, si vol, pugui escollir una plaça de les que han quedat vacants en qualsevol dels cicles (formació professional bàsica, grau mitjà o grau superior) impartits a cada una de les Illes.

 

 

Sol·licitants que no poden obtenir els requisits fins a setembre


Les persones sol•licitants que no poden obtenir els requisits d’accés via ESO o batxiller fins al setembre, així com les persones que estan pendents de la convalidació o homologació dels estudis cursats mitjançant sistemes educatius estrangers poden sol•licitar plaça dins el termini de sol•licituds d'admissió el mes de juny, encara que no tenguin els requisits acadèmics o estiguin pendents d'homologació o convalidació dels seus estudis. La documentació que acredita que han obtingut els requisits d'admissió s'ha d'aportar abans del dia que s'estableix al calendari d'admissió.
Les persones pendents d’obtenció dels requisits acadèmics el mes de setembre que hagin cursat ensenyaments a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no han d'aportar aquesta documentació, ja que aquesta informació està a disposició de l'Administració educativa. Només l'han d'aportar aquelles persones que han obtingut els requisits:
 - En una altra comunitat autònoma.
 - Els que obtenen l'homologació o convalidació dels estudis fets a l'estranger.

S'ha de realitzar el procediment de crida única per tal d'oferir les places que quedin vacants a les persones que figuren en les llistes definitives de les persones pendents de setembre, de convalidació i d'homologació.

 

 

Sol·licitud d'admissió fora del termini ordinari per via telemàtica


Les persones que sol•licitin l'admissió una vegada finalitzat el termini ordinari de presentació de sol•licituds, és a dir, en posterioritat al dia 30 de juny, han d’emplenar la sol•licitud seguint les instruccions de l’assistent de la tramitació telemàtica que es troba a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

 

 

Adjudicacions de places a les sol·licituds fora de termini


La llista de les persones que han sol•licitat l'admissió fora de termini per via telemàtica, s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.. En aquesta llista, hi ha de figurar el dia, l'hora i el lloc en que s'han de convocar al procediment de crida única les persones que hi figuren. En aquest procediment de crida única s'ofereixen les places que puguin quedar vacants a les persones que han sol•licitat l'admissió fora de termini.
En aquest procediment de crida única, les persones interessades s’han de presentar el dia, l’hora i en el lloc en què figuren en aquesta llista de persones.
En aquest moment s’ha d’acreditar que es compleixen els requisits per accedir a l’ensenyament sol•licitat d’acord amb la situació en què es trobi l’interessat.

 

 

Matrícula en mòduls de cicles formatius que restin vacants


Des del moment en què hi hagi vacants en determinats mòduls del primer curs d'un cicle formatiu, els centres les oferiran a les persones que figuren en les llistes d’espera.
En el cas dels centres que no tenen llistes d'espera, l’Oficina d’Escolarització desenvoluparà aquesta tasca al llarg del procés d’escolarització. Les vacants s’han d’oferir en primer lloc a les persones que figuren en qualsevol de les llistes d’espera, llavors a les persones que figuren en la llista d’espera dels pendents de setembre i de convalidació i d’homologació i, després, a les persones que han sol•licitat plaça fora del termini ordinari, fins a completar el nombre màxim d’alumnes autoritzat per grup.

© Govern de les Illes Balears