Torna

Formació Professional

Admissió FP a Distància 2019-2020

      Resolució del procediment d'admissió

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de juny de 2019 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en règim d’educació a distància per al curs acadèmic 2019-2020

      Tràmit d'admissió

(Procés obert del 2 al 13 de setembre)

- Tràmit en català
- Tramite en español

GRAU MITJÀ
- Gestió administrativa
- Farmàcia i parafarmàcia

GRAU SUPERIOR
- Administració i finances
- Assistència a la direcció
- Guia, informació i assistències turístiques
- Gestió d’allotjaments turístics
- Educació infantil

- Tràmit en català
- Tramite en español

GRAU MITJÀ
- Atenció a persones en situació de dependència
- Instal·lacions elèctriques i automàtiques
- Sistemes microinformàtics i xarxes
- Emergències sanitàries

GRAU SUPERIOR
- Administració de sistemes informàtics en xarxa

      Calendari del procés d'admissió

PDF Descarregar el calendari

      Oferta Formativa

Oferta d'FP a Distància 2019-2020

Oferta Formativa i mòduls dels cicles formatius

      Tríptic

PDF Tríptic d'Fp a Distància

      Documentació que cal aportar amb l'inscripció (Annex 3)

A. Documentació que s’ha d’aportar per demanar l’admissió en mòduls de cicles de grau mitjà:

 1.   Amb la sol·licitud s’ha de presentar original i còpia compulsada de la documentació següent:

a) Document oficial d’identificació de la persona que sol·licita la plaça.
b) Certificat d'empadronament en el què consti el domicili a les Illes Balears.
c)  Documentació que acrediti que, en el moment de presentar la sol·licitud, es tenen els requisits que permeten accedir al cicle:

a. Requisits acadèmics que permeten accedir al cicle. Aquesta documentació ha d’indicar la nota mitjana que va obtenir en els estudis requerits. Si no hi consta, el centre receptor n’ha de fer el càlcul.

b. Certificat acadèmic que acredita que s’han superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial. La documentació indicada ha d’incloure la nota mitjana que va obtenir en els mòduls obligatoris. Si no hi consta, el centre receptor n’ha de fer el càlcul.

c. Certificat d’haver superat el curs de formació específic per accedir a cicles formatius de grau mitjà.

d. Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

e. Certificat d’haver superat la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i a les modalitats esportives de nivell I.

f. Certificat d’haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle de grau superior de formació professional.

g. Certificat d’haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

h. Documentació que justifica l’exempció de fer la prova d’accés a grau mitjà:

      i. Certificat de tenir superada una prova d’accés singular a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.

      ii. Certificat de tenir superada una prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.

      iii. Certificat de tenir superada una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau superior d’ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

      iv. Certificat de tenir superada la prova general d’accés als ensenyaments artístics superiors de grau de Disseny, d’Art dramàtic i de Música.

i. Documentació que justifica tenir l’exempció de fer totes les parts de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

j. Documentació que justifica tenir superades alguna de les parts de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional i l’exempció de fer la resta de les parts de la prova.

 

2. Certificat d’acreditació d’unitats de competència adquirides per experiència laboral o per vies no formals de formació del cicle al qual es vol accedir, si es té. Aquest és un criteri de preferència en el procés d’admissió.

3. Certificat de professionalitat que acrediti unitats de competència del cicle al qual es vol accedir, si es té. Aquest és un criteri de preferència en el procés d’admissió.

4. Certificació parcial acumulable que acrediti unitats de competència del cicle al qual es vol accedir, expedit per un servei públic d’ocupació.

5. Certificat dels mòduls superats del mateix cicle en el qual se sol·licita l’admissió, si és té. Si s’han cursat els estudis al mateix centre on sol·liciten l’admissió es pot substituir el certificat pel butlletí de notes amb els mòduls superats. Aquest és un criteri de preferència en el procés d’admissió.

6. La persona amb discapacitat que demani una de les places reservades a què es fa referència en l’article 10 de les Instruccions ha de presentar el certificat oficial que acrediti el tipus i grau de discapacitat que tengui, expedit per un organisme oficial competent en matèria de serveis socials.

7. Els esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment que vulguin accedir a les places que tenen reservades a cadascun dels cicles formatius han d’aportar la documentació que acrediti aquesta condició.

8. La persona que demani l’admissió en el mòdul 0052 de Manteniment mecànic preventiu del vehicle del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències sanitàries (SAN21) ha d’adjuntar a la sol·licitud, a més, una còpia del permís de conducció vigent de la classe B, com a mínim.

 

B. Documentació que s’ha d’aportar per demanar l’admissió en mòduls de cicles de grau superior:

1.  Amb la sol·licitud s’han de presentar original i còpia compulsada de la documentació següent:

a) Document oficial d’identificació de la persona que sol·licita la plaça.

b) Certificat de residència, en què hi consti el domicili a les Illes Balears.

c)  Certificat o document que acrediti que es tenen els requisits que permeten accedir als cicles:

a. Requisits acadèmics que permeten accedir al cicle. Aquesta documentació ha d’indicar la nota mitjana que va obtenir en els estudis requerits. Si no hi consta, el centre receptor n’ha de fer el càlcul.

b. Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional. Permet accedir als cicles de grau superior que consten en el certificat.

c. Certificat de tenir superada la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys en què consti l’opció superada i la qualificació final obtinguda. En el cas de sol·licitar l’accés a cicles de grau superior de la mateixa família professional que l’opció de la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys superada, es té en compte la qualificació final que consta en el certificat. En el cas que la persona interessada sol·liciti l’admissió a un cicle formatiu d’una família professional diferent a la de l’opció de la prova superada, s’ha d’entendre que aquesta persona té una qualificació de 5 a l’efecte d’establir el barem.

d. Documentació que justifica l’exempció de fer totes les parts de la prova d’accés a cicles de grau superior de formació professional. S’accedeix al cicle o cicles de grau superior de formació professional que permet, segons la normativa vigent, l’exempció de fer la part específica presentada.

e.  Documentació que justifica tenir superada alguna de les parts de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional i l’exempció de fer l’altra part de la prova. Si la part superada és la part específica, s’accedeix als cicles formatius de grau superior de les famílies professionals incloses en l’opció corresponent, segons la normativa vigent. Si la part superada és la part comuna, s’accedeix al cicle o cicles de grau superior de formació professional que permet, segons la normativa vigent, l’exempció de fer la part específica presentada.

 

2. Certificat d’acreditació d’unitats de competència adquirides per experiència laboral o per vies no formals de formació del cicle al qual es vol accedir, si es té. Aquest és un criteri de preferència en el procés d’admissió.

3. Certificat de professionalitat que acrediti unitats de competència del cicle al qual es vol accedir, si es té. Aquest és un criteri de preferència en el procés d’admissió.

4. Certificat dels mòduls superats del mateix cicle en el qual se sol·licita l’admissió, si és té. Si s’han cursat els estudis al mateix centre on se sol·licita l’admissió es pot substituir el certificat pel butlletí de notes amb els mòduls superats. Aquest és un criteri de preferència en el procés d’admissió.

5. La persona amb discapacitat que demani una de les places reservades a què es fa referència en l’article 10 de les Instruccions ha de presentar el certificat oficial que acrediti el tipus i grau de discapacitat que té, expedit per un organisme oficial competent en matèria de serveis socials.

6. Els esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment que vulguin accedir a les places que tenen reservades a cadascun dels cicles formatius han d’aportar la documentació que acrediti aquesta condició.

 

Tota aquesta documentació serveix perquè, mitjançant el programa informàtic oficial d’escolarització, es valorin les sol·licituds d’acord amb els criteris que figuren en aquestes Instruccions, per la qual cosa, si la documentació es presenta fora de termini (excepte en el cas que el centre la demani d’ofici) o no es presenta de forma procedent durant el termini establert, no es pot tenir en compte a l’efecte de computar el concepte afectat en el barem.

© Govern de les Illes Balears