Torna

Formació Professional

Programa de Formació i Transferència ICSCrea per al curs 2019-2020

Aquest programa pretén formar el professorat de formació professional en l’adquisició de competències d’ensenyament que promoguin les actituds i aptituds de caràcter general més demandades pel món laboral en l’alumnat de formació professional, com també les relacionades amb la confiança en un mateix, la implicació en l’empresa, el pensament creatiu i innovador, el treball en equip i l’emprenedoria, per tal de facilitar-li la inserció laboral, augmentar l’adaptabilitat a un sistema econòmic canviant i contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses. Així mateix, el programa fomenta l’elaboració, aplicació i avaluació de projectes professionals innovadors en les metodologies educatives contextualitzades en l’àmbit de la formació professional.

El programa es basa en una formació inicial del professorat, en el disseny d’un projecte de transferència i en l’aplicació corresponent durant el curs escolar al cicle de formació professional al qual va destinat el projecte, així com en el seguiment de l’impacte formatiu en els alumnes.

La metodologia educativa en què es basa aquest programa és el treball per projectes o reptes mitjançant el treball cooperatiu des d’un vessant clarament inclusiu.

Poden participar en aquesta convocatòria els centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen cicles formació professional bàsica i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional durant el curs 2019-2020. La participació del centre en aquest programa ha de comptar amb el vistiplau de la direcció del centre.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 24 de maig de 2019.

BOIB ICSCrea (català).pdf Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 4 de abril de 2019 per la qual es convoquen els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior a participar en el Programa de Formació i Transferència d’Impuls a les Competències Socials i Creatives (ICSCrea) per al curs 2019-2020

20190613 Llista provisional_centres_seleccionats_icscrea.pdf Llista provisional de centres seleccionats per participar al programa de formació i transferència d’impuls a les competències socials i creatives (icscrea) per al curs 2019-2020 (13/06/2019)

** NOU **   20190618 Llista definitiva_centres_seleccionats_icscrea.pdf Llista definitiva de centres seleccionats per participar al programa de formació i transferència d’impuls a les competències socials i creatives (icscrea) per al curs 2019-2020 (18/06/2019)

© Govern de les Illes Balears