Torna

Formació Professional

Convocatòria 2020 proves d’accés a cicles formatius de grau superior. 

Novetats COVID-19 (Actualitzat 12/05/2020)

En aquesta pàgina trobareu la informació de la darrera convocatòria de les proves d’accés a cicles formatius de grau superior, llocs, dates, documentació etc. Per a tenir tota la informació de les proves d’accés a grau superior no oblideu visitar la pàgina d'Informació general Grau Superior.

Quin es el període d’inscripció?

El període d’inscripció a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior és del 4 al 18 de març de 2020, ambdós inclosos.

A causa del COVID-19, el termini d'inscipció s'amplia des del dia 25 al 29 de maig de 2020.

Les persones que presentaren la seva inscripció al centre educatiu abans de l’entrada de l’estat d’alarma, no cal que la tornin a presentar. Es recomana que dia 5 de juny comprovin a les llistes provisionals de persones admeses que la inscripció és correcta.

On he de presentar la inscripció? A quins centres es fa la prova d’accés a grau superior?

Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.


En aquesta convocatòria els centres que fan la prova són:
a) Opció d’humanitats i ciències socials:


IES Ses Estacions (Palma). No ofereix la matèria de francès.

IES Ramon Llull (Palma).

IES Antoni Maura (Palma). No ofereix la matèria d’alemany.

IES Berenguer d’Anoia (Inca).

IES Manacor. No ofereix la matèria de francès.

IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella).

IES Sa Blanca Dona (Eivissa).

b) Opció de ciències de la salut i mediambientals:
IES Josep Maria Llompart (Palma).

IES Son Rullan (Palma).

IES Bendinat (Calvià).

IES Cap de Llevant (Maó).

IES Algarb (Sant Josep de sa Talaia).
c) Opció de ciències i tecnologia:
IES Politècnic (Palma).

IES Emili Darder (Palma).

IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó).

IES Isidor Macabich (Eivissa).

Quan es realitzaran les proves?

La prova d’accés a cicles formatius de grau superior s’ha de fer els dies 8 i 9 de juliol de 2020

L’horari i l’ordre de desenvolupament de la prova s’han de publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web dels centres que fan la prova, amb una antelació mínima de 48 hores abans d’iniciar-se. Aquest horari i ordre són els següents:

a) Dia 8 de juliol:
– 09.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 10.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
– 12.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).
b) Dia 9 de juliol:
– 10.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen).

Quines són les dates més assenyalades en aquesta convocatòria? (Dates suspeses per COVID-19)

El calendari de la prova d’accés a grau superior és el següent:

– Matrícula: del 4 al 18 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova. A causa del COVID-19, el termini d'inscripció s'amplia des del dia 25 al 29 de maig de 2020. Les persones que presentaren la seva inscripció al centre educatiu abans de l’entrada de l’estat d’alarma, no cal que la tornin a presentar. Es recomana que dia 5 de juny comprovin a les llistes provisionals de persones admeses que la inscripció és correcta.


– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 5 de juny.
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 8, 9 i 10 de juny.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 18 de juny.
– Data de realització de la prova d’accés a grau superior: 8 i 9 de juliol.
– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 17 de juliol.

Quin preu tenen les proves? Com he de pagar-ho?

La taxa d’inscripció per fer la prova d’accés als cicles formatius de grau superior enguany és de 34,59 euros (inclosa l’expedició del certificat que acredita que s’ha superat la prova).
Per fer el pagament has d’accedir a la pàgina web de l’ATIB, durant el període d’inscripció . Des d’aquí pots fer el pagament telemàtic de la taxa o imprimir el formulari i fer el pagament en una entitat bancària:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?lang=ca

Imatge_taxes.PNG

No s’admeten formularis preimpressos en paper, es necessari emplenar-los a la web de l’ATIB.


Quins documents he de presentar al centre educatiu per a la inscripció?

1. Sol·licitud (Solicitud)
2. Per acreditar que no es reuneix cap altre requisit que permeti l’accés directe als cicles formatius de grau superior s’ha d’aportar una declaració responsable (declaración responsable)
3. Per acreditar el pagament de la taxa corresponent s’ha d’aportar el model de document d’ingrés 046
o si escau, per acreditar l’exempció total o parcial del pagament d’aquesta taxa:

a) Les persones en situació legal de desocupació han d’aportar l’informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació, emès un servei públic d’ocupació.
b) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % han d’aportar el certificat que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.
c) Les persones que acreditin ser membres d’una família nombrosa han d’aportar el títol o certificat expedit a l’efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
d) Els membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció han d’aportar el certificat d’ingressos de renda mínima d’inserció. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.
e) Els membres d’unitats familiars que percebin la renda social garantida han d’aportar el certificat d’ingressos de renda social garantida. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.
f) Els membres d’unitats familiars que percebin el subsidi de desocupació han d’aportar el certificat de situació emès pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família
g) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació han d’aportar la resolució judicial que ho determini.
h) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes han d’aportar algun del documents següents:
• Un certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès pel Ministeri de l’Interior, a nom de la persona sol·licitant.
• Una resolució prèvia d’indemnització per acte terrorista. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.
• Un títol de la Reial ordre de reconeixement civil a les víctimes del terrorisme. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.
i) Les persones que hagin estat víctima de violència de gènere han d’aportar alguns dels documents següents:
• Una ordre de protecció a favor de la víctima.
• Una sentència condemnatòria.
• Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.
• Una resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
• Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de la Dona.
• En el cas de ser-ne fill dependent, també s’ha de presentar el llibre de família.
j) Els membres de famílies monoparentals han d’aportar un document oficial en el qual ha de constar que la pàtria potestat recau en un sol progenitor, o el llibre de família o certificat de naixement, en el qual ha de figurar un sol progenitor.
k) Els joves en situació d’acolliment han de presentar la resolució judicial o administrativa de l’acolliment, o, si no n’hi ha, un certificat emès per l’entitat corresponent (Institut Mallorquí d’Afers Socials —IMAS—, Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca, del Consell Insular d’Eivissa o del Consell Insular de Formentera).

4. Per acreditar el requisit d’edat s’ha d’aportar original i còpia del document oficial d’identificació (DNI, passaport, etc.).
5. Les persones que tenguin determinats requisits que els permetin estar exempts de fer una part o matèria de la prova han d’aportar, a més, la documentació justificativa (s’ha de presentar l’original i una còpia de cada document perquè el centre receptor la compulsi)
6. Les persones que tenguin alguna part de la prova d’accés superada i sol·licitin que la qualificació d’aquesta part es tengui en compte per al càlcul de la qualificació final de la prova, han d’aportar el certificat que ho acrediti.
7. Les persones que sol·licitin l’adaptació de les condicions en què s’ha de desenvolupar la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.), han d’aportar algun dels documents justificatius.

Quina normativa regula aquesta convocatòria?

La present convocatòria està regulada per: 

Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 27 de gener de 2020 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.

Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de maig de 2020 per la qual es modifica el calendari de desenvolupament de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior convocada per la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 27 de gener de 2020 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.

© Govern de les Illes Balears