Torna

Formació Professional

Convocatòria 2021 proves d’accés a cicles formatius de grau superior

En aquesta pàgina trobareu la informació de la darrera convocatòria de les proves d’accés a cicles formatius de grau superior, llocs, dates, documentació etc. Per a tenir tota la informació de les proves d’accés a grau superior no oblideu visitar la pàgina d'Informació general Grau Superior.


Quin es el període d’inscripció?


El període d’inscripció a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior és del 3 al 17 de març de 2021, ambdós inclosos.


On he de presentar la inscripció? A quins centres es fa la prova d’accés a grau superior?


Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.

En aquesta convocatòria els centres que fan la prova són:


a) Opció d’humanitats i ciències socials:

—    IES Ses Estacions (Palma). No ofereix la matèria de francès.
—    IES Ramon Llull (Palma).
—    IES Antoni Maura (Palma). No ofereix la matèria d’alemany.
—    IES Berenguer d’Anoia (Inca).
—    IES Manacor. No ofereix la matèria de francès.
—    IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella).
—    IES Sa Blanca Dona (Eivissa).


b) Opció de ciències de la salut i mediambientals:


⦁    IES Josep Maria Llompart (Palma).
⦁    IES Son Rullan (Palma).
⦁    IES Albuhaira (Muro).
⦁    IES Felanitx (Felanitx)
⦁    IES Cap de Llevant (Maó).
⦁    IES Algarb (Sant Josep de sa Talaia).
 
c) Opció de ciències i tecnologia:

⦁    IES Politècnic (Palma).
⦁    IES Emili Darder (Palma).
⦁    IES Berenguer d’Anoia (Inca)
⦁    IES Manacor (Manacor)
⦁    IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó).
⦁    IES Isidor Macabich (Eivissa).
  


Quan es realitzaran les proves?

La prova d’accés a cicles formatius de grau superior s’ha de fer els dies 12 i 13 de maig de 2021
L’horari i l’ordre de desenvolupament de la prova s’han de publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web dels centres que fan la prova, amb una antelació mínima de 48 hores abans d’iniciar-se. Aquest horari i ordre són els següents:


a) Dia 12 de maig:
– 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
– 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).


b) Dia 13 de maig:
– 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen).


Quines són les dates més assenyalades en aquesta convocatòria?


El calendari de la prova d’accés a grau superior és el següent:
– Matrícula: del 3 al 17 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.

– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 23 de març.
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 24, 25 i 26 de març, ambdós inclosos.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 13 d’abril.
– Data de realització de la prova d’accés a grau superior: 12 i 13 de maig.
– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 20 de maig


Quin preu tenen les proves? Com he de pagar-ho?


La taxa d’inscripció per fer la prova d’accés als cicles formatius de grau superior enguany és de 34,87 euros (inclosa l’expedició del certificat que acredita que s’ha superat la prova).
Per fer el pagament has d’accedir a la pàgina web de l’ATIB, durant el període d’inscripció . Des d’aquí pots fer el pagament telemàtic de la taxa o imprimir el formulari i fer el pagament en una entitat bancària:
https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx
 No s’admeten formularis preimpressos en paper, es necessari emplenar-los a la web de l’ATIB.


Quins documents he de presentar al centre educatiu per a la inscripció?


1. Sol·licitud (Solicitud)
2. Per acreditar que no es reuneix cap altre requisit que permeti l’accés directe als cicles formatius de grau superior s’ha d’aportar una declaració responsable (declaración responsable)
3. Per acreditar el pagament de la taxa corresponent s’ha d’aportar el model de document d’ingrés 046
o si escau, per acreditar l’exempció total o parcial del pagament d’aquesta taxa:
a)    Les persones en situació legal de desocupació han d’aportar l’informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació, emès per un servei públic d’ocupació.
b)    Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % han d’aportar el certificat que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.
c)    Les persones que acreditin ser membres d’una família nombrosa han d’aportar el títol o certificat expedit a l’efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
d)    Els membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció han d’aportar el certificat d’ingressos de renda mínima d’inserció amb data posterior a l’1 de gener de 2021. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.
e)    Els membres d’unitats familiars que percebin la renda social garantida han d’aportar el certificat d’ingressos de renda social garantida amb data posterior a l’1 de gener de 2021. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.
f)    Els membres d’unitats de convivència beneficiaris de l’ingrés mínim vital han d’aportar la resolució o un certificat de concessió de l’entitat gestora de l’ajut, amb data posterior a l’1 de gener de 2021.
g)    Els membres d’unitats familiars que percebin el subsidi de desocupació han d’aportar el certificat de situació emès pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.
h)    Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació han d’aportar la resolució judicial que ho determini.
i)    Les persones que hagin estat víctima d’actes terroristes han d’aportar algun del documents següents:

—    Un certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès pel Ministeri de l’Interior a nom del sol•licitant.
—    Una resolució prèvia d’indemnització per acte terrorista. En el cas de ser-ne cònjuge o fill, també s’ha de presentar el llibre de família.
—    Un títol del Reial Orde de Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme. En el cas de ser-ne cònjuge o fill, també s’ha de presentar el llibre de família.

j)    Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere han d’aportar algun dels següents documents:

—    Una ordre de protecció a favor de la víctima.
—    Una sentència condemnatòria.
—    Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.
—    Una resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
—    Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de la Dona.
—    En el cas de ser-ne fill dependent, també s’ha de presentar el llibre de família.

k)    Els membres de famílies monoparentals han d’aportar el títol o carnet individual de família monoparental emès per el consell insular corresponent o bé per l’administració competent en el seu lloc de residència. Les famílies residents en àmbits territorials on no estigui regulat l’expedició del títol de família monoparental han d’aportar un document oficial en el qual ha de constar que la pàtria potestat recau en un sol progenitor, o el llibre de família o certificat de naixement, en el qual ha de figurar un sol progenitor.

l)    Els joves en situació d’acolliment han de presentar la resolució judicial o administrativa de l’acolliment, o, si no n’hi ha, un certificat emès per l’entitat corresponent (Institut Mallorquí d’Afers Socials —IMAS—, Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, Servei de Protecció de Menors del Consell Insular d’Eivissa o Consell Insular de Formentera).4. Per acreditar el requisit d’edat s’ha d’aportar original i còpia del document oficial d’identificació (DNI, passaport, etc.).
5. Les persones que tenguin determinats requisits que els permetin estar exempts de fer una part o matèria de la prova han d’aportar, a més, la documentació justificativa (s’ha de presentar l’original i una còpia de cada document perquè el centre receptor la compulsi)
6. Les persones que tenguin alguna part de la prova d’accés superada i sol·licitin que la qualificació d’aquesta part es tengui en compte per al càlcul de la qualificació final de la prova, han d’aportar el certificat que ho acrediti.
7. Les persones que sol·licitin l’adaptació de les condicions en què s’ha de desenvolupar la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.), han d’aportar algun dels documents justificatius.


Quina normativa regula aquesta convocatòria?


 La present convocatòria està regulada per la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 29 de gener de 2021 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu

© Govern de les Illes Balears