Torna

Formació Professional

Convocatòria 2018 proves d’accés a cicles formatius de grau superior

En aquesta pàgina torbareu la informació de la darrera convocatòria de les proves d’accés a cicles formatius de grau superior, llocs, dates, documentació etc. Per a tenir tota la informació de les proves d’accés a grau superior no oblideu visitar la pàgina d'Informació general Grau Superior.

Quin es el període d’inscripció?

El període d’inscripció a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior és del 6 al 15 de març de 2018, ambdós inclosos.

On he de presentar la inscripció? A quins centres es fa la prova d’accés a grau mitjà?


Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.


En aquesta convocatòria els centres que fan la prova són:
a) Opció d’humanitats i ciències socials:
· IES Juníper Serra (Palma)
· IES Ramon Llull (Palma)
· IES Ses Estacions (Palma)
· IES Berenguer d’Anoia (Inca)
· IES Llucmajor (Llucmajor)
· IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó)
· IES Quartó de Portmany (Sant Antoni de Portmany)
b) Opció de ciències de la salut i mediambientals:
· IES Francesc de Borja Moll (Palma)
· IES Josep Maria Llompart (Palma)
· IES Felanitx (Felanitx)
· IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença)
· IES Cap de Llevant (Maó)
· IES Algarb (Sant Josep de sa Talaia)
c) Opció de ciències i tecnologia:
· IES Politècnic (Palma)
· IES Pau Casesnoves (Inca)
· IES Manacor (Manacor)
· IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella de Menorca)
· IES Isidor Macabich (Eivissa)

Quan es realitzaran les proves?

La prova d’accés a cicles formatius de grau superior s’ha de fer els dies 9 i 10 de maig de 2018

L’horari i l’ordre de desenvolupament de la prova s’han de publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web dels centres que fan la prova, amb una antelació mínima de 48 hores abans d’iniciar-se. Aquest horari i ordre són els següents:

a) Dia 9 de maig de 2018:
– 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
– 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).
b) Dia 10 de maig de 2018:
– 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen).

Quines són les dates més assenyalades en aquesta convocatòria?

El calendari de la prova d’accés a grau superior és el següent:

– Matrícula: del 6 al 15 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.
– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 20 de març.
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 21, 22 i 23 de març, ambdós inclosos.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 11 d’abril.
– Data de realització de la prova d’accés a grau mitjà: 9 i 10 de maig.
– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 22 de maig


Quin preu tenen les proves? Com he de pagar-ho?

La taxa d’inscripció per fer la prova d’accés als cicles formatius de grau superior aquest any 2018 (inclosa l’expedició del certificat que acredita que s’ha superat la prova) és de 33,81 euros.
Podeu formalitzar el pagament telemàtic de la taxa a través de la ATIB:
https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4227
No s’admeten formularis preimpressos en paper, es necessari emplenar-los a la web de l’ATIB.


Quins documents he de presentar al centre educatiu per a la inscripció?

1. Sol·licitud (Solicitud)
2. Per acreditar que no es reuneix cap altre requisit que permeti l’accés directe als cicles formatius de grau superior s’ha d’aportar una declaració responsable (declaración responsable)
3. Per acreditar el pagament de la taxa corresponent s’ha d’aportar el model de document d’ingrés 046
Si escau, per acreditar l’exempció del pagament d’aquesta taxa:
a) Les persones en situació legal de desocupació han d’aportar l’informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació, emès pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
b) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % han d’aportar el certificat que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.
c) Les persones que acreditin ser membres d’una família nombrosa han d’aportar el títol o certificat expedit a l’efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
d) Els membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció han d’aportar el certificat d’ingressos de renda mínima d’inserció social.
e) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació han d’aportar la resolució judicial que ho determini.
f) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes han d’aportar la resolució administrativa corresponent. En el cas de ser-ne cònjuge o fill, també s’ha de presentar el llibre de família.
g) Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere han d’aportar qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas de ser-ne fill dependent, també s’ha de presentar el llibre de família.
4. Per acreditar el requisit d’edat s’ha d’aportar original i còpia del document oficial d’identificació (DNI, passaport, etc.).
5. Les persones que tenguin determinats requisits que els permetin estar exempts de fer una part o matèria de la prova han d’aportar, a més, la documentació justificativa (s’ha de presentar l’original i una còpia de cada document perquè el centre receptor la compulsi)
6. Les persones que tenguin alguna part de la prova d’accés superada i sol·licitin que la qualificació d’aquesta part es tengui en compte per al càlcul de la qualificació final de la prova, han d’aportar el certificat que ho acrediti.
7. Les persones que sol·licitin l’adaptació de les condicions en què s’ha de desenvolupar la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.), han d’aportar algun dels documents justificatius.


Quina normativa regula aquesta convocatòria?

La present convocatòria esta regula per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 16 de gener de 2018 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.

© Govern de les Illes Balears