Torna

Formació Professional

CALENDARI DE LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE 2017

(Publicat al BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017)

 

Horari de la Prova

 

 • Dia 10 de maig de 2017:
  • 15.00 hores: constitució de la comissió avaluadora.
  • 16.00 hores: inici de la prova amb els exercicis de llengua castellana i de llengua catalana de la part comuna de la prova (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).
  • 18.30 hores: continuació de la part comuna de la prova amb l'exercici de llengua estrangera (durada màxima una hora).
 • Dia 11 de maig de 2017:
  • 16.00 hores: Exercicis de la part específica de la prova (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de tres hores per a tota la prova).

 

 

Inscripció

 

Del 13 al 23 de març de 2017, ambdós inclosos.

 

Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.

 

Centres que fan la prova d'accés a cicles formatius de grau superior:

Opció d'Humanitats i Ciències Socials:

 • IES Antoni Maura (Palma)
 • IES Juníper Serra (Palma)
 • IES Ramon Llull (Palma)
 • IES Alcúdia (Alcúdia)
 • IES Llucmajor (Llucmajor)
 • IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella)
 • IES Sa Blanca Dona (Eivissa)

Opció de Ciències de la Salut i Mediambientals:

 • IES Francesc de Borja Moll (Palma)
 • IES Josep Maria Llompart (Palma)
 • IES Son Rullan (Palma)
 • IES Felanitx (Felanitx)
 • IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença)
 • IES Cap de Llevant (Maó)
 • IES Algarb (Sant Josep de sa Talaia)

Opció de Ciències i Tecnologia:

 • IES Politècnic (Palma)
 • IES Arxiduc Lluís Salvador (Palma)
 • IIES Pau Casesnoves (Inca)
 • IES Manacor (Manacor)
 • IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella de Menorca)
 • IES Sa Colomina (Eivissa)

 

Dates Rellevants

 

28 de març de 2017 Publicació de la llista provisional de persones admeses
Del 29, 30 i 31de març de 2017 Termini per formular reclamacions a la llista provisional
7 d'abril de 2017 Publicació de la llista definitiva de persones admeses
10 i 11 de maig de 2017 Data de realització de la prova d'accés a grau superior
22 de maig de 2017 Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes
22, 23 i 24 de maig de 2017 Termini de reclamacions contra la llista provisional davant la Comissió Avaluadora
25,26 i 29 de maig de 2017 Revisió de les reclamacions
31 de maig de 2017 Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes
A partir del 31 de maig de 2017            Recollida dels certificats

 

Pagament Telemàtic de la Taxa:

 

Queden exemptes del pagament de la taxa:

a) Les persones en situació legal de desocupació, les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, els membres de famílies nombroses, els membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.

b) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

c) Les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

 

Podeu formalitzar el pagament telemàtic de la Taxa a través de la ATIB: http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4227

 

Normativa:

 

Documents per a la inscripció:

© Govern de les Illes Balears