Torna

Formació Professional

CALENDARI DE LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE 2017

(Publicat al BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017)

 

Horari de la Prova

 

 • Dia 8 de maig de 2017:
  • 15.00 hores: constitució de la comissió avaluadora.
  • 16.00 hores: Inici de la prova amb els exercicis de llengua castellana i de llengua catalana, corresponents a la part de comunicació (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).
  • 18.30 hores: Exercici de la part social (durada màxima una hora).
 • Dia 9 de maig de 2017:
  • 16.00 hores: Exercicis de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia, corresponents a la part cientificotecnològica (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).

 

Inscripció

 

Del 13 al 23 de març de 2017, ambdós inclosos.

 

Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.

 

Centres que fan la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà:
Centres a Mallorca:

 • IES Guillem Sagrera (Palma)
 • IES Josep Sureda i Blanes (Palma)
 • IES Calvià (Calvià)
 • IES Marratxí (Marratxí)
 • IES Berenguer d’Anoia (Inca)
 • IES Manacor (Manacor)
 • IES S’Arenal (Llucmajor)
 • IES Puig de Sa Font (Son Servera)

Centres a Menorca:

 • IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella de Menorca)
 • IES Josep Miquel Guàrdia (Alaior)

Centres a les Pitiüses:

 • IES Santa Maria d'Eivissa (Eivissa)
 • IES Xarc (Santa Eulària des Riu)
 • IES Marc Ferrer (Formentera)

 

Dates Rellevants

 

28 de març de 2017 Publicació de la llista provisional de persones admeses
Del 29, 30 i 31 de març de 2017 Termini per formular reclamacions a la llista provisional
7 d'abril de 2017 Publicació de la llista definitiva de persones admeses
8 i 9 de maig de 2017 Data de realització de la prova d'accés a grau mitjà
22 de maig de 2017 Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes
22, 23 i 24 de maig de 2017 Termini de reclamacions contra la llista provisional davant la Comissió Avaluadora
25, 26 i 29 de maig de 2017 Revisió de les reclamacions
31 de maig de 2017 Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes
A partir del 31 de maig de 2017              Recollida dels certificats

 

 

Pagament Telemàtic de la Taxa:

 

Queden exemptes del pagament de la taxa:

a) Les persones en situació legal de desocupació, les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, els membres de famílies nombroses, els membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.

b) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

c) Les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

 

Podeu formalitzar el pagament telemàtic de la Taxa a través de la ATIB: http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4226

 

Normativa:

 

Documents per a la inscripció:

© Govern de les Illes Balears