Torna

Formació Professional

Admissió Curs 2020-2021

     Novetats admissió presencial

Ateses les mesures adoptades i canvis en matèria educativa derivades de la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, des de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, anem fent feina per adaptar-nos a les circumstàncies actuals. Així, una vegada publicades les Instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de formació professional i d’estudis artístics superiors de disseny a les Illes Balears per al curs 2019-2020 i, atès que les proves d’accés s’ajornaran als dies 8 i 9 de juliol, s’ha decidit fer canvis en el procés d’admissió als cicles formatius de formació professional per al curs 2020-2021.

Amb la finalitat de no deixar que aquestes circumstàncies que estem vivint deixin enrere cap dels futurs alumnes de formació professional, el termini de sol·licituds d’admissió serà de dia 17 d’agost al 7 de setembre de 2020.

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es

Una de les novetats d’aquest procediment d’admissió serà que la persona interessada podrà sol·licitar fins a 10 opcions de cicles formatius que vol cursar, en el cas de cicles de grau mitjà i grau superior i fins a 5 opcions en el cas del cicles d’FPB.

 

     Resolució del procediment d'admissió

PDF Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 2 de juliol de 2020 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2020-2021

 

       Tràmit d'admissió

Tràmit Ordinari: Del 17 d'agost al 7 de setembre 

Tràmit Tancat

 

   Publicació de llistes

Pàgina Web Consulta telemàtica de la sol.licitud d'admissió

1. El dia 15 de setembre de 2020 els centres educatius han de publicar la llista provisional de persones admeses als cicles de formació professional bàsica i la llista provisional de persones admeses a les places de cadascuna de les vies d'accés en els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i centre que han demanat com a primera opció (llista provisional de persones admeses en primeres opcions).

2. En aquestes llistes han de constar la resta de persones que han demanat plaça en el cicle i centre com a primera opció però que, tot i que compleixen els requisits d'admissió, no consten com a admeses provisionalment perquè no hi ha més places disponibles (llista provisional de
persones en espera en primeres opcions).

3. Els centres educatius també han de publicar, si escau, la llista de persones excloses provisionalment per cada via d'accés en els cicles formatius de grau mitjà i superior i per cada cicle formatiu de formació professional bàsica, amb menció explícita de la causa d'exclusió.

4. Aquestes llistes es publiquen ordenades pel codi de sol·licitud de la persona interessada, a l'efecte de donar difusió amb la informació degudament anonimitzada.

5. La publicació de les llistes de cada centre s'ha de fer a la pàgina web de cada centre educatiu. La publicació de les llistes té els efectes de notificació a les persones interessades.

 
 

       Lletres de desempat

Les lletres que s’han extret en el sorteig realitzat dia 10 de setembre de 2020 a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors per determinar la combinació de dues lletres a partir de les quals s’ordenen alfabèticament les sol·licituds per dirimir les situacions d’empat en l’admissió a la formació professional presencial i dual del curs 2020-2021 han estat les següents: NS

      Calendari del procés d'admissió

PDF Calendari per imprimir

Presentació de les sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic).

Del 17 d’agost al 7 de setembre

La DGFPIEAS fa el sorteig de lletres per al desempat.

10 de setembre

Publicació de la llista provisional de persones admeses i en espera (primeres opcions).

15 de setembre

Reclamacions, rectificacions i revisions.

15, 16 i 17 de setembre

Publicació de les rectificacions i de la resolució de les reclamacions.

18 de setembre

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i en espera (totes les opcions).

23 de setembre

Matrícula als cicles formatius.

23, 24 i 25 de
setembre

Inici de curs

29 de setembre

Procediment per a l’adjudicació i la matrícula, per part dels centres, de les places que queden vacants després de la matrícula (persones en llista d’espera de primeres opcions).

29 i 30 de setembre

Publicació de vacants de tots i cadascun dels cicles formatius (pàgina web).

1 d’octubre

Si hi ha baixes a partir d’aquesta data, el centre les ofereix a les persones que consten en qualsevol de les llistes d’espera definitives del centre.
Els sol·licitants fora de termini: Oficina d’escolarització FP.

De l’1 al 30 d’octubre

Termini màxim per a la matrícula als ensenyaments de formació professional que es cursen segons l’organització temporal ordinària.

30 d’octubre

 
 

     Documentació

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d'admissió

PDF Proposta d'incorporació d'alumnes a FP Bàsica 2020-2021 (català)

PDF Declaració en cas de constar només la signatura d'un dels tutors legals a l'imprès de sol·licitud (català | castellano)

PDF Declaració responsable per l'admissió a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior (català | castellano)

 

Documentació que s’ha d’aportar quan l’Administració educativa no la pugui consultar telemàticament o quan així ho indiqui l’assistent del GESTIB

PDF Documentació FPB (català | castellano)

PDF Documentació GM (català | castellano)

PDF Documentació GS (català | castellano)

© Govern de les Illes Balears