Torna

Plans de formació de l'EBAP

Instruccions específiques del Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil de 2018

Punt 1. Modalitats d’inscripció als cursos

1.1. Persones amb accés al Portal del personal

El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears destinatari del Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil que tengui accés al Portal del personal ha de tramitar la sol·licitud directament des d’aquest portal.

1.2. Persones sense accés al Portal del personal

Poden tramitar la sol·licitud mitjançant dos procediments:

a) Mitjançant la matriculació per Internet. Per matricular-s’hi, s’ha d’accedir a la pàgina web <http://ebap.caib.es>; a continuació, s’ha d’accedir a <Plans de formació de l’EBAP 2018>; a continuació, s’ha d’accedir al pla específic; finalment, s’ha d’accedir a la matriculació mitjançant la fitxa de cada curs.

b) Mitjançant l’imprès habilitat a aquest efecte, en el qual s’han de fer constar totes les dades que s’hi sol·liciten, inclosa l’adreça electrònica, que és l’eina per comunicar l’admissió als cursos. La manca de dades pot ser motiu d’exclusió. Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de l’EBAP, en el de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, o d’acord amb qualsevol de les formes que determina la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Punt 2. Presentació de documentació

2.1. S’ha d’emplenar la sol·licitud completament, inclosa l’adreça de correu electrònic, que és l’eina que s’utilitza per comunicar l’admissió als cursos de formació. S’ha d’escriure el codi complet del curs. No s’admetrà cap sol·licitud sense les dades de l’agrupació a la qual pertany la persona.

2.2. Independentment del que estableixen els punts anteriors, l’activitat pot exigir que sigui el cap o la cap d’agrupació qui proposi les persones destinatàries i estableixi l’ordre de prelació per ser admès.

Punt 3. Requisits i condicions preferents

3.1. Quan el pla de formació estableixi persones destinatàries preferents per a l’activitat formativa, l’EBAP comprovarà que les persones interessades compleixen les condicions preferents. En cas de no haver-hi aspirants suficients, l’EBAP podrà fer extensiva l’activitat formativa a aspirants que no compleixin les condicions preferents, però que tenguin un perfil que s’adeqüi al contingut del curs.

3.2. Quan el curs estableixi un requisit excloent per participar en l’activitat formativa, no s’admetran les sol·licituds de les persones interessades que no el compleixin.

Punt 4. Selecció

4.1. Només s’admetran les sol·licituds que compleixin els requisits que s’estableixen en la convocatòria corresponent.

4.2. Si el nombre de sol·licituds d’una determinada activitat supera el nombre de places previst, l’EBAP en farà la selecció corresponent.

Els criteris de prelació de la selecció són els següents:

1r. La pertinença al grup de persones destinatàries del curs específic.

2n. En igualtat de condicions, tenen preferència les persones aspirants que no hagin participat en altres activitats de l’EBAP convocades els anys 2016 i 2017.

3r. La data de presentació de la sol·licitud.

4t. El fet que les persones sol·licitants no estiguin immerses en la incoació d’un expedient disciplinari.

5è. El personal adscrit a una administració local que no sigui promotora de formació.

4.3. Poden oferir-se cursos en què s’haurà de superar una prova de selecció amb uns criteris d’avaluació determinats prèviament.

4.4. Si hi ha cursos que coincideixin parcialment o totalment en els horaris, a les persones interessades només se les admetrà en un.

4.5. A banda dels criteris de prelació, els alumnes se seleccionaran tenint en compte les propostes del cap o la cap de l’agrupació i el fet que la distribució territorial estigui representada.