Torna

Plans de formació de l'EBAP

Instruccions sobre les activitats formatives programades del Pla de Formació Policial; del Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i del Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil per al darrer trimestre de l’any 2018 de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP)

Instruccions generals

Punt 1. Persones destinatàries

1.1. L’EBAP adreça la seva oferta formativa del Pla de Formació Policial a tots els membres de les policies locals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que hagin estat en actiu durant l’any 2018 i l'any immediatament anterior.

1.2. L’EBAP adreça la seva oferta formativa del Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers a tot el personal de seguretat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el personal d’emergències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els membres dels bombers.

1.3. L’EBAP adreça la seva oferta formativa del Pla de Voluntaris de Protecció Civil als voluntaris de protecció civil que hagin estat vinculats a alguna agrupació durant el primer semestre de l’any 2018.

Punt 2. Nombre màxim de sol·licituds

Les persones interessades poden sol·licitar un màxim de cinc cursos presencials. S’ha d’emplenar una sol·licitud per a cada curs.

En cap cas, la persona interessada no pot assistir dues vegades a la mateixa activitat formativa, encara que es tracti d’edicions diferents. En cas que es detecti aquesta circumstància durant el curs, aquesta persona serà donada de baixa automàticament i no tindrà dret a certificat.

Punt 3. Termini de presentació de sol·licituds

3.1. 3.1. El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives del Pla de Formació Policial del darrer trimestre de l’any 2018 és el següent:

· Inscripció del 10 al 26 d’agost per a les activitats que s’hagin d’impartir en el mes de setembre, octubre i novembre.

3.2. Referent al termini d’inscripció als cursos corresponents al darrer trimestre del Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil, els períodes d’inscripció seran específics per a cada activitat formativa. S’informarà als caps de les agrupacions d’aquests períodes d’inscripció una vegada que estiguin tancades les dates d’impartició dels cursos.

Punt 4. Material didàctic dels cursos

4.1. És d’aplicació a aquests plans de formació la Instrucció del gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 2 de novembre de 2011 per la qual l’EBAP deixa de reproduir material didàctic en format de paper i en format de CD per als cursos que organitza. Llevat d’excepcions degudament justificades, el material didàctic dels cursos es publicarà en el repositori de material que hi ha a la pàgina web <http://ebap.caib.es>.

4.2. En cap cas, el material didàctic no s’enviarà per correu electrònic. Transcorregut un mes des que acabi el curs, el material didàctic s’eliminarà del repositori.

Punt 5. Llistes de persones admeses

5.1. L’EBAP publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> la llista de persones admeses i també comunicarà individualment l’admissió mitjançant l’adreça electrònica adscrita al número de registre de personal o, si escau, mitjançant l’adreça electrònica facilitada en la sol·licitud en paper o en la matrícula per internet.

5.2. En el cas que les persones sol·licitants hagin canviat d’adreça electrònica, n’han d’informar l’EBAP. També han d’informar l’EBAP si ja no és operativa l’adreça electrònica que facilitaren en un principi.

5.3. En el cas dels empleats públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’admissió als cursos, sigui quin sigui l’horari d’impartició, no suposa cap autorització de l’EBAP per deixar el lloc de feina si coincideix amb l’horari laboral.

Punt 6. Anul·lació i modificació dels cursos i resolució de casos especials

6.1. L’EBAP, per desenvolupar millor les funcions que té encarregades, pot suprimir cursos; organitzar-ne de no programats amb anterioritat per necessitats puntuals que hagin sorgit; efectuar-ne diverses edicions sempre que les circumstàncies ho aconsellin així, i modificar-ne, si és pertinent, els continguts, la durada, les dates i els programes enunciats per adaptar-los als requeriments de la formació.

6.2. Correspon a la cap del Departament de Formació i Selecció de l’EBAP, a proposta dels caps d’estudis corresponents, i una vegada consultat el Servei Jurídic de l’EBAP, si és necessari, resoldre els dubtes, les confusions o les incidències que puguin sorgir sobre l’aplicació d’aquestes instruccions, o sobre els casos concrets que no s’hi prevegin o que sorgeixin de manera excepcional.

6.3. Els comportaments i les actituds dels participants en els cursos que impedeixin que es desenvolupin amb normalitat podran donar lloc a l’exclusió dels alumnes, o a modificar o cancel·lar els cursos, amb l’informe justificatiu de la cap del Departament de Formació i Selecció de l’EBAP, a proposta dels caps d’estudis corresponents.

Punt 7. Llista d’espera

7.1. En totes les activitats formatives es poden establir places de reserva per cobrir les baixes o les renúncies que hi hagi. La llista d’espera es publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> en el moment de la selecció i s’actualitzarà, permanentment, de manera interna.

7.2. En qualsevol cas, correspon a l’EBAP la confirmació i la comunicació de l’admissió a un curs.

Punt 8. Obligació d’assistència i comunicació de baixa. Penalització

8.1. Modalitat presencial

8.1.1 Amb la sol·licitud es contreu l’obligació d’assistir o accedir a l’activitat formativa, segons la modalitat d’impartició. Si no es pot assistir a un curs, s’ha de comunicar per escrit a l’EBAP i s’ha de justificar, com a mínim, cinc dies hàbils abans que comenci. El fet de no comunicar una baixa serà causa d’exclusió, durant un any, per a altres cursos que l’EBAP organitzi amb posterioritat.

Això no obstant, l’assistència a un mínim de un 50 % de l’activitat formativa no representa motiu de penalització.

8.1.2. Les absències superiors als límits fixats (20 %), encara que estiguin justificades, suposen la pèrdua del dret a obtenir el certificat d’assistència i el certificat d’aprofitament que es regulen en el punt 10 d’aquestes instruccions.

8.1.3. Les persones admeses tenen l’obligació d’assistir a la primera hora del primer dia del curs. En el cas que no hi assisteixin sense haver-ho justificat prèviament a l’EBAP, la seva plaça podrà ser ocupada per persones que hi assisteixin en la modalitat de «darrer minut», d’acord amb el que estableix la Resolució de la presidenta de l’EBAP d’11 de juliol de 2009.

8.1.4. Les persones en la situació d’incapacitat temporal (excepte les que estan en situació de llicència per maternitat o paternitat i excedència per maternitat o paternitat, o cura de familiars) no poden assistir a cap de les activitats formatives dels plans de Formació Policial, de Voluntaris de Protecció Civil i de Seguretat, Emergències i Bombers. Aquesta circumstància s’ha de comunicar per escrit, perquè, si escau, es pugui cobrir la plaça vacant amb una altra persona i per evitar la penalització.

8.2. Modalitat en línia

8.2.1. Els cursos de la modalitat en línia corresponents al Pla de Formació Policial, al Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i al Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil de 2018 es regeixen per les instruccions del Pla de Formació General i de Formació Sectorial de 2018.

Punt 9. Nombre de persones assistents

9.1. En general, els cursos han de tenir entre quinze i trenta alumnes. Aquesta xifra pot augmentar o disminuir només en el cas que la matèria del curs o l’estructura de l’activitat formativa ho permetin o recomanin.

9.2. Es poden suspendre els cursos que tenguin un nombre de persones inscrites i no excloses inferior a un 70 % de les places ofertes o menys de quinze persones inscrites i no excloses a Mallorca; o inferior a un 70 % o menys de deu persones inscrites i no excloses, a Menorca i a Eivissa, o inferior a un 70 % o menys de set persones inscrites i no excloses, a Formentera.

Punt 10. Certificats d’aprofitament o d’assistència

10.1. Les activitats objecte d’aquesta convocatòria donen lloc a obtenir el certificat d’assistència o d’aprofitament, segons correspongui.

10.2. CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA

10.2.1. El certificat d’assistència es lliurarà als alumnes que acreditin una assistència, com a mínim, d’un 80 % de les hores lectives del curs. No es computaran les signatures dels assistents que corresponguin als dies en què la persona interessada hagi estat en la condició d’incapacitat temporal.

10.2.2. L’única forma de demostrar l’assistència a un curs és mitjançant la signatura; per això, els alumnes s’han d’assegurar que han signat el full de control d’entrada i de sortida de cada una de les sessions del curs a què assisteixin.

D’altra banda, la falsificació de la signatura suposa la pèrdua del dret a certificat i l’exclusió dels cursos de l’EBAP durant un any. En qualsevol cas, la signatura ha de coincidir amb la del DNI o amb la de la sol·licitud d’inscripció. La penalització es farà extensible a la persona autora de la falsificació, independentment de totes les altres accions que es puguin dur a terme d’acord amb el dret.

En cap cas, els cursos de la modalitat en línia no donen lloc a obtenir el certificat d’assistència.

10.3. CERTIFICAT D’APROFITAMENT

10.3.1. L’obtenció del certificat d’aprofitament obliga a demostrar el coneixement de les matèries del curs. Aquest coneixement serà avaluat mitjançant la superació de proves escrites o orals, treballs o altres exercicis relacionats amb el contingut de l’activitat formativa, o mitjançant l’avaluació continuada certificada pel professorat.

10.4. AVALUACIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA

L’EBAP pot establir els mecanismes necessaris per avaluar la transferència de la formació al lloc de treball de l’alumnat, amb l’objectiu de valorar la contribució de la formació a la millora de l’acompliment individual i organitzacional.

Punt 11. Llista de persones amb dret al certificat d’aprofitament o al certificat d’assistència. Sol·licitud de certificat i reclamacions

11.1. En el termini d’un mes, comptador des de l’acabament del curs, l’EBAP publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> la llista de persones participants que tenen dret al certificat d’assistència o al certificat d’aprofitament.

11.2. Es poden presentar reclamacions en el termini de trenta dies naturals, comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat la llista de persones participants que tenen dret al certificat d’assistència o al certificat d’aprofitament. Una vegada finalitzat aquest termini i resoltes les reclamacions, l’acta del curs serà definitiva.

11.3. Si no se sol·licita expressament el contrari, l’EBAP utilitzarà la via del correu electrònic per trametre, amb la signatura digital, els certificats d’assistència i d’aprofitament.

Consultau aquí la publicació de la Resolució al BOIB: PDF