Torna

Plans de formació de l'EBAP

PEL.png

Instruccions que regeixen les activitats del Pla de Formació per a Entitats Locals organitzat per l’EBAP, corresponent a l’any 2019


Punt 1. Model de gestió compartida i àmbit del Pla

Des de l’any 2016 hi ha en funcionament un model de gestió dels fons de formació destinats a les entitats locals de les Illes Balears que es basa en una gestió compartida dels plans formatius, derivada de les competències concurrents en matèria de formació en l’àmbit local, a fi d’aprofitar sinergies i reduir càrregues administratives i duplicitats.

Aquest Pla de Formació sorgeix d’una part del fons finalista rebut de l’Institut Nacional d’Administracions Públiques per destinar als plans formatius de les entitats locals de les Illes Balears, per tal d’organitzar activitats de caire transversal.

Punt 2. Persones destinatàries

2.1. Les persones destinatàries de les activitats del Pla de Formació per a Entitats Locals organitzades per l’EBAP són el personal al servei de les administracions locals de les Illes Balears inclòs en l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques.

2.2. El personal esmentat en el punt anterior té dret a participar en les activitats formatives de l’EBAP en els termes i en les condicions que es determinen en aquest annex.

Punt 3. Modalitats d’inscripció a les activitats formatives i presentació de documentació

3.1. La inscripció a les activitats formatives d’aquest Pla s’ha de fer mitjançant la matriculació per Internet, per a la qual cosa s’ha d’accedir a la pàgina web <http://ebap.caib.es>; a continuació, s’ha d’accedir a «Plans de formació de l’EBAP 2019»; a continuació, s’ha d’accedir a «Pla de Formació per a Entitats Locals 2019»; finalment, s’ha d’accedir a la matriculació mitjançant la fitxa de cada activitat. No s’ha d’enviar a l’EBAP el justificant de matriculació que apareix al final del procediment.

3.2. D’altra banda, en el moment d’emplenar la sol·licitud, les persones interessades han de signar una declaració de responsabilitat sobre la veracitat de les dades consignades, inclosa en el mateix tràmit telemàtic.

3.3. Algunes activitats formatives tenen requisits, que s’han d’acreditar juntament amb la sol·licitud i de manera individualitzada. Aquesta documentació s’ha d’enviar a l’adreça electrònica <formaciogeneral@ebap.caib.es> o al fax número 971 17 76 19.

3.4. Si queden places disponibles en una activitat formativa, es pot obrir un nou termini de presentació de sol·licituds.

Punt 4. Termini de presentació de sol·licituds

4.1. El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives del Pla de Formació per a Entitats Locals de l’any 2019 és el següent:

— Inscripció del 13 al 22 de maig per a les activitats que s’hagin d’impartir als mesos de juny, juliol i setembre.
— Inscripció de l’11 al 18 de setembre per a les activitats que s’hagin d’impartir als mesos d’octubre, novembre i desembre.

4.2. No s’estableix cap límit en el nombre de sol·licituds per inscriure’s al Pla de Formació per a Entitats Locals. Les sol·licituds presentades fora de termini no es tindran en compte.

4.3. Si queden places disponibles en una activitat formativa, es pot obrir un nou termini de presentació de sol·licituds.

4.4. És aplicable a aquest Pla de Formació la Resolució de la presidenta de l’EBAP d’11 de juliol de 2009 per la qual s’aproven noves formes d’inscripció a les accions formatives dels plans de formació de l’EBAP (modalitat del «darrer minut»). En aquest sentit, una vegada publicada la llista definitiva de persones admeses, les persones interessades que, d’acord amb el punt 1 de l’annex de la Resolució esmentada abans, presentin una sol·licitud dins un nou termini d’inscripció en el registre de qualsevol ens o òrgan de l’Administració diferent de l’EBAP, han d’avançar la sol·licitud i els justificants dels requisits, si escau, a l’adreça electrònica <formaciogeneral@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 76 19.

Punt 5. Calendari de les activitats formatives

5.1. Les dates i els horaris concrets de les activitats formatives es publicaran a la pàgina web <http://ebap.caib.es> i, si escau, es notificaran a les persones admeses.

5.2. Quan el nombre de sol·licituds o altres circumstàncies ho aconsellin, l’EBAP podrà organitzar noves edicions de la mateixa activitat formativa al llarg de l’any en curs. Aquesta situació queda condicionada a la disponibilitat pressupostària i serà comunicada a les persones interessades.

Punt 6. Requisits preferents o exclusius

6.1. Quan les activitats formatives estableixin destinataris o requisits preferents, l’EBAP comprovarà que les persones interessades compleixen les condicions de preferència. En cas de no haver-hi aspirants suficients, les activitats formatives es podran oferir a aspirants que no compleixin aquestes condicions, però que tenguin un perfil que s’adapti al contingut de les activitats.

6.2. Quan les activitats formatives estableixin destinataris o requisits exclusius, l’EBAP comprovarà que les persones interessades compleixen les condicions d’exclusivitat. No s’admetran les sol·licituds dels aspirants que no compleixin aquestes condicions. L’EBAP es reserva la possibilitat de modificar els requisits d’exclusius a preferents, sempre que els canvis estiguin degudament justificats.

6.3. Quan les activitats formatives estableixin requisits molt específics, serà necessari acreditar-los documentalment abans de l’inici de les activitats.

Punt 7. Selecció

7.1. Només s’admetran les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria.

7.2. Tenint en compte el punt 2 d’aquestes instruccions, si el nombre d’admesos a una activitat supera el nombre de places previst, l’EBAP en farà la selecció corresponent. Els criteris de preferència en la selecció són els següents:

1r. Les persones destinatàries preferents, quan així ho estableixi l’activitat formativa. La relació de l’activitat formativa amb les funcions que desenvolupi la persona sol·licitant s’ha d’acreditar amb un document signat pel superior jeràrquic responsable del lloc de treball de què es tracti. A aquest efecte, l’EBAP farà les comprovacions oportunes.

2n. El personal funcionari de carrera o el personal laboral fix. En aquest criteri s’ha de tenir en compte la situació laboral en actiu.

3r. Les persones sol·licitants que tenen un menor nombre d’accions formatives certificades per l’EBAP l’any anterior i l’any actual. Es computen les activitats certificades en el pla de l’activitat sol·licitada.

4t. La data de registre de la sol·licitud.

7.3. Les persones que, en el moment de presentar la sol·licitud, acreditin que s’han reincorporat al servei actiu després d’un permís de maternitat o paternitat, o una excedència per cura de familiars o de persones amb discapacitat, tindran màxima preferència en la selecció, durant un any, sempre que compleixin els requisits.
Les referències que es fan en l’apartat de persones destinatàries en relació amb els grups de personal funcionari són extensibles als nivells correlatius del personal laboral al servei de l’Administració.

7.4. En cas que hi hagi activitats presencials que coincideixin parcialment o totalment en dates, les persones interessades només seran admeses en una. No obstant això, s’admet la inscripció a una activitat formativa presencial o semipresencial i a una activitat formativa en línia que coincideixin parcialment o totalment en dates, o la inscripció a dues activitats en línia que coincideixin parcialment o totalment en dates.

Punt 8. Causes de no admissió o exclusió de les activitats formatives

Quedaran excloses del procés de selecció les persones que incorrin en alguna de les circumstàncies següents:

a) Presentació de sol·licituds fora de termini o per una via diferent de la que s’esmenta en el punt 3 d’aquestes instruccions.
b) Omissió, inexactitud o falta de veracitat de les dades consignades en la sol·licitud.
c) No pertinença al grup destinatari de l’activitat formativa.

Punt 9. Llistes de persones admeses

9.1. L’EBAP publicarà la llista de persones admeses a la pàgina web <http://ebap.caib.es> i comunicarà individualment l’admissió mitjançant l’adreça electrònica facilitada a l’EBAP.

9.2. En cas que les persones sol·licitants canviïn d’adreça electrònica, ho han de comunicar a l’EBAP. També han d’informar l’EBAP si ja no és operativa l’adreça electrònica que facilitaren en un principi.

9.3. L’EBAP també comunicarà individualment l’admissió mitjançant l’enviament de missatges SMS, sempre que es disposi d’un número de telèfon mòbil assignat a la persona sol·licitant.

9.4. L’admissió a les activitats formatives no suposa cap autorització de l’EBAP per deixar el lloc de treball.

9.5. L’EBAP, de conformitat amb el personal col·laborador, adaptarà les activitats formatives a les necessitats dels alumnes que al·leguin alguna discapacitat.

Punt 10. Nombre de persones assistents i suspensió d’activitats formatives

10.1. En general, les activitats formatives presencials o semipresencials tenen una capacitat d’entre quinze i trenta alumnes. Aquesta quantitat pot augmentar o disminuir en cas que la matèria o l’estructura de les activitats ho recomanin.

10.2. Es poden suspendre les activitats que tenguin un nombre d’inscrits (no exclosos) inferior al 75 % de les places ofertes, o menys de quinze persones inscrites (no excloses), en el cas de Mallorca; inferior al 70 %, o menys de deu persones inscrites (no excloses), en el cas de Menorca i Eivissa, i inferior al 70 %, o menys de set persones inscrites (no excloses), en el cas de Formentera.

Punt 11. Llista d’espera

11.1. Totes les activitats formatives poden tenir llistes d’espera per cobrir baixes o renúncies. Les llistes d’espera es publicaran a la pàgina web <http://ebap.caib.es> en el moment de la selecció i s’actualitzaran, permanentment, de manera interna.

11.2. En qualsevol cas, correspon a l’EBAP confirmar i decidir l’admissió a les activitats formatives.

Punt 12. Assistència i incapacitat laboral. Pèrdua de la situació de preferència

12.1. Amb la sol·licitud es contreu l’obligació d’assistir o accedir a les activitats formatives, depenent de la modalitat d’aprenentatge. Si no es pot assistir a les activitats, s’ha de comunicar per escrit a l’adreça electrònica <formaciogeneral@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 76 19, com a mínim, cinc dies hàbils abans que comencin.

12.2. El fet de no renunciar a les activitats dins el termini fixat i de no comunicar la incapacitat laboral suposa ocupar, durant un any natural, el darrer nivell en els criteris de preferència en la selecció, d’acord amb el que estableix el punt 7 d’aquestes instruccions.

12.3. A l’efecte de justificar les absències, es consideraran les renúncies que es presentin fora de termini en els casos següents:

— Baixa per malaltia.
— Malaltia de fills menors de 12 anys.
— Absència motivada per necessitats del servei.
— Compliment d’un deure inexcusable.
— Accident o malaltia greu, hospitalització o defunció d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Aquestes justificacions s’han d’acompanyar de la documentació acreditativa, a l’efecte de no perdre la situació de preferència en la selecció, d’acord amb el que estableix el punt 7 d’aquestes instruccions.

12.4. L’assistència a un 50 % mínim d’hores lectives permet mantenir la situació de preferència en la selecció, d’acord amb el que estableix el punt 7 d’aquestes instruccions. En el cas de les activitats en modalitat en línia, es manté la situació de preferència en la selecció si s’ha duit a terme un 50 % de l’activitat obligatòria.

12.5. Les absències superiors al 20 % d’hores lectives, encara que estiguin justificades, suposen la pèrdua del dret a obtenir els certificats d’aprofitament que es regulen en el punt 17 d’aquestes instruccions.

12.6. Les persones admeses han d’assistir a la primera hora del primer dia de les activitats formatives. En cas que no hi assisteixin sense haver-ho justificat prèviament, la seva plaça podrà ser ocupada per persones que hi assisteixin en la modalitat del «darrer minut», d’acord amb el que estableix la Resolució de la presidenta de l’EBAP d’11 de juliol de 2009.

12.7. Les persones en situació de llicència per maternitat o paternitat, excedència per maternitat o paternitat, o cura de familiars o de persones dependents poden assistir a les activitats formatives de l’EBAP.

12.8. Les persones en situació d’incapacitat temporal no poden assistir a les activitats formatives de l’EBAP. La incapacitat temporal s’ha de comunicar per escrit a l’adreça electrònica <formaciogeneral@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 76 19, per tal de cobrir, si escau, la plaça vacant i no perdre la situació de preferència en la selecció, d’acord amb el que estableix el punt 7 d’aquestes instruccions.

12.9. Respecte del punt anterior, s’exceptuen els casos en què es presenti un informe mèdic a l’EBAP que justifiqui que el seguiment de les activitats formatives és compatible amb la incapacitat temporal.

12.10. El punt anterior no és aplicable a les activitats formatives de la modalitat en línia, excepte si la persona interessada considera que no pot complir el programa previst d’objectius i continguts de les activitats. En aquest cas, ho ha de comunicar a l’EBAP per cobrir, si escau, la plaça vacant.

Punt 13. Supressió i modificació d’activitats formatives. Resolució de casos especials

13.1. Per desenvolupar millor les seves funcions, l’EBAP pot suprimir activitats formatives; organitzar-ne de no programades amb anterioritat per necessitats concretes; efectuar-ne diverses edicions, i modificar-ne, si és pertinent, els objectius, els continguts, la durada, les dates i els requisits anunciats per adaptar-los millor als requeriments de la formació. De tot això, l’EBAP n’informarà puntualment.

13.2. Correspon a l’EBAP resoldre els dubtes o les incidències que sorgeixin sobre l’aplicació d’aquestes instruccions, o sobre casos concrets no prevists o excepcionals.

13.3. Es poden excloure de les activitats formatives els participants que mostrin comportaments o actituds irregulars, o que impedeixin el desenvolupament normal de la formació. Aquestes activitats també es poden modificar o suprimir. En qualsevol cas, l’EBAP elaborarà l’informe justificatiu corresponent.

Punt 14. Material didàctic de les activitats formatives

14.1. Com a norma general, el material didàctic de les activitats formatives de modalitat presencial es publicarà en el repositori de material que hi ha a la plataforma virtual ebapenlinia.

14.2. L’EBAP publicarà sota la llicència Creative Commons el material didàctic que s’elabori per a la formació.

14.3. En cap cas, el material didàctic no s’enviarà per correu electrònic. Transcorregut un mes des de l’acabament de les activitats, el material didàctic s’eliminarà del repositori.

Punt 15. Instruccions de les activitats formatives de la modalitat en línia

15.1. Per fer les activitats formatives de la modalitat en línia, és imprescindible que els alumnes disposin, durant el desenvolupament de les activitats, d’un aparell amb connexió a Internet que en permeti el seguiment. En cas contrari, no es poden fer les activitats formatives en línia de l’EBAP.

15.2. És necessari que l’aparell amb connexió a Internet tengui les característiques tècniques següents:

— Resolució mínima de 1024 x 768.
— Targeta de so, micròfon i altaveus.
— Navegador Mozilla Firefox actualitzat (recomanat).
— Adobe Flash Player (necessari per visualitzar les guies d’aprenentatge).
— Java Runtime Environment (necessari per fer certs tipus d’activitats).

15.3. Per fer les activitats formatives de la modalitat en línia, és imprescindible que els alumnes tenguin una adreça electrònica que sigui operativa, atès que totes les comunicacions de l’EBAP amb els alumnes es faran per aquest mitjà.

15.4. Els alumnes admesos de la modalitat en línia estan obligats a accedir a les activitats formatives abans que comencin. En cas contrari, se’ls donarà de baixa i perdran la situació de preferència en la selecció (punt 7), excepte si, amb antelació, justifiquen que no podran accedir a l’activitat. Les places que restin lliures podran ser ocupades per persones de la llista d’espera.

15.5. A l’efecte de descarregar documents, les activitats formatives de la modalitat en línia es tancaran i s’ocultaran a la plataforma virtual un mes després d’haver acabat el període de docència. En cap cas, el material didàctic no s’enviarà per correu electrònic.

15.6. En el moment de començar les activitats formatives en línia, els alumnes admesos rebran instruccions concretes sobre el funcionament i el desenvolupament de les activitats i sobre els requisits mínims per obtenir els certificats d’aprofitament.

15.7. El que no especifica aquest punt 15 sobre les activitats que formatives en línia es regula amb les instruccions generals.

Punt 16. Instruccions per a les activitats formatives de la modalitat semipresencial

16.1. La modalitat semipresencial combina sessions presencials i formació en línia. En les activitats formatives semipresencials s’apliquen les mateixes instruccions que en les activitats formatives de les modalitats presencials i en línia, segons pertoqui.

16.2. Per tenir dret a certificat, en el cas de les sessions presencials, s’ha d’acreditar l’assistència a un 80 % mínim d’aquestes sessions i, en el cas de la part en línia, s’han de complir els requisits mínims establerts en les instruccions concretes de les activitats.

16.3. Els alumnes admesos de la modalitat semipresencial estan obligats a accedir a la part en línia de les activitats abans que comencin. En cas contrari, se’ls donarà de baixa i perdran la situació de preferència en la selecció (punt 7), excepte si, amb antelació, justifiquen que no podran accedir a l’activitat. Les places que restin lliures podran ser ocupades per persones de la llista d’espera.

Punt 17. Activitats de contingut obert. Programa d’Autoaprenentatge

Oferta formativa

17.1. El Programa d’Autoaprenentatge recull activitats adaptades de les modalitats en línia o semipresencial incloses en els plans de formació de l’EBAP així com material de nova creació. Actualment, s’ofereixen les activitats formatives següents:

— Gestió eficaç del temps
— Gestió eficaç de reunions
— Procediment d’elaboració de les disposicions administratives de caràcter general
—El llenguatge igualitari en els documents de l’Administració
— Igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere
— La llei balear d’igualtat
— Les noves lleis de règim jurídic del sector públic i del procediment administratiu comú
— Processador de texts LibreOffice Writer (I)
— Full de càlcul LibreOffice Calc (I)
— La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Aspectes claus per a la seva aplicació

Aquesta oferta formativa es va ampliant periòdicament.

17.2. Atès que l’objectiu de l’autoaprenentatge és aprendre autònomament, les activitats que s’inclouen en l’espai «Formació oberta» no són tutoritzades.

Accés als continguts oberts

17.3. Les persones interessades poden accedir lliurement, amb l’usuari ENOBERT i la contrasenya ENOBERT, als continguts del Programa d’Autoaprenentatge des de l’espai «Formació oberta» de la pàgina web EBAP en Línia <http://ebapenlinia.caib.es>.

Punt 18. Tipus de certificats

Les activitats objecte d’aquesta convocatòria permeten obtenir certificats d’assistència o d’aprofitament, segons correspongui.

Certificat d’assistència

18.1. L’EBAP només expedirà certificats d’assistència de les activitats de la modalitat presencial que així ho indiquin.

18.2. Els certificats d’assistència es lliuraran als alumnes que hagin assistit a un 80 % mínim d’hores lectives. No es comptabilitzaran les signatures que corresponguin als dies en què els alumnes hagin estat en situació d’incapacitat temporal.

18.3. En les activitats formatives presencials que es facin dins l’horari laboral, és obligatòria l’assistència al 100 % d’hores. No obstant això, hi pot haver fins a un 20 % màxim d’absències si estan degudament justificades. Si escau, l’EBAP expedirà els justificants d’assistència corresponents, segons el model publicat a la pàgina web <http://ebap.caib.es>.

18.4. L’única forma de demostrar l’assistència a les activitats és mitjançant la signatura. Per això, els alumnes han de signar els fulls de control d’entrada i de sortida de cada una de les sessions de què consti l’activitat. En cas que només se signi l’entrada i no la sortida, o viceversa, es considerarà que s’ha assistit a la meitat d’hores de la sessió.

18.5. La falsificació de la signatura suposa la pèrdua del dret a obtenir cap certificat i l’exclusió de les activitats formatives de l’EBAP durant un any. En qualsevol cas, les signatures sempre han de coincidir amb la que tenguin els alumnes en els documents d’identificació respectius o amb la que es faci en la primera sessió presencial. La penalització s’estendrà a la persona autora de la falsificació, independentment de totes les altres accions conforme a dret que es puguin dur a terme.

Certificat d’aprofitament

18.6. L’EBAP expedirà certificats d’aprofitament de les activitats impartides en les modalitats presencial, semipresencial i en línia.

18.7. Els alumnes que assisteixin a un 80 % mínim d’hores lectives, o al 100 % en el cas de les activitats formatives que es facin dins l’horari laboral —amb l’excepció que estableix el punt anterior—, i que superin l’avaluació obtindran el certificat d’aprofitament; en cas de no superar l’avaluació, obtindran el certificat d’assistència. Els coneixements s’avaluaran mitjançant proves escrites o treballs, o mitjançant altres modalitats d’avaluació relacionades amb el contingut de l’activitat formativa.

18.8. Les activitats formatives de la modalitat en línia i les de la modalitat semipresencial només permeten obtenir certificats d’aprofitament, que es lliuraran als alumnes que compleixin els requisits d’avaluació especificats en les instruccions de l’activitat formativa.

18.9. A més, l’EBAP podrà expedir en algunes activitats formatives, si escau, el certificat d’aprofitament excel·lent, amb l’objectiu d’impulsar la fase d’avaluació inclosa en els plans de formació.

Certificat d’aprofitament excel·lent

18.10. L’EBAP pot expedir el certificat d’aprofitament excel·lent amb l’objectiu d’impulsar la fase d’avaluació inclosa en els plans de formació.

18.11. El certificat d’aprofitament excel·lent s’expedeix, si escau, als alumnes que, a més de complir totes les condicions que estableixen els punts anteriors, obtinguin 8,5 punts o més en l’avaluació corresponent. Només poden obtenir aquest certificat com a màxim un 10 % de les persones certificades en cada acció formativa que prevegi aquesta certificació.

Punt 19. Llista de persones amb dret a certificat. Enviament de certificats i reclamacions

19.1. En el termini d’un mes, comptador des de l’acabament de l’activitat, es publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> la llista de persones participants amb dret a certificat.

19.2. Els certificats expedits s’enviaran per correu electrònic, amb signatura digital.

19.3. Es podran presentar reclamacions a la llista de persones amb dret a certificat en el termini de trenta dies naturals, comptadors a partir de l’endemà d’haver-se publicat. Una vegada finalitzat aquest termini i resoltes les reclamacions, l’expedient de l’activitat formativa serà definitiu.

Punt 20. Avaluació de la transferència

L’EBAP establirà els mecanismes necessaris per avaluar la transferència de la formació al lloc de treball dels alumnes, amb l’objectiu de valorar la contribució de la formació a la millora de l’acompliment individual i organitzacional.

Consultau aquí la publicació de la Resolució al BOIB: PDF