Torna

Plans de formació de l'EBAP

Publicació de les llistes definitivesd’aptes i no aptes, per illes, de les proves dels nivells B1 i B2 corresponents a la convocatòria extraordinària per al personal que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears

Resolució per la qual s’aproven les llistes definitives d’aptes i no aptes corresponents a la convocatòria extraordinària de proves de llengua catalana dels nivells B1 i B2 per al personal que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears

Antecedents

1. El 22 de març de 2018 es va subscriure un conveni de col•laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública de les Illes Balears (EBAP), el Servei de Salut de les Illes Balears, el Consell Insular de Formentera i l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) per organitzar una convocatòria extraordinària de proves de llengua catalana dels nivells B1 i B2 per al personal que depèn del Servei de Salut.

2. Mitjançant la Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 27 de març de 2018 es va aprovar una convocatòria extraordinària de proves de llengua catalana dels nivells B1 i B2 per al personal que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 39, de 29 de març). La part escrita d’aquestes proves tingué lloc el dia 13 d’abril de 2018 i la part oral els dies 3 i 4 de maig.

3. De conformitat amb la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 18 de gener de 2018 per la qual es dóna continuïtat a la constitució de la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP, s’aproven les normes de funcionament i les atribucions, i se’n nomenen els membres (BOIB 12/2018, de 25 de gener), la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP va aprovar les llistes provisionals d’aptes i no aptes, que el dia 11 de maig de 2018 es varen publicar a la pàgina web de l’EBAP.

4. El dia 29 de maig de 2018 va tenir lloc el tràmit de vista corresponent.

5. Una vegada que la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP ha emès l’informe relatiu a les al•legacions presentades, s’han de publicar les llistes definitives d’aptes i no aptes d’aquesta convocatòria extraordinària.

Atès tot això, dict la següent

Resolució

1.    Aprovar les llistes definitives d’aptes i no aptes corresponents a la convocatòria extraordinària de proves de llengua catalana dels nivells B1 i B2 per al personal que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears, que consten en els annexos d’aquesta Resolució.

2.    Publicar aquesta Resolució i els annexos en la pàgina web de l’EBAP.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d’alçada davant la presidenta de l’EBAP en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 21 de juny de 2018

El director gerent de l’EBAP

Jaime Tovar Jover

Consultau les llistes a continuació:

NIVELL B1

NIVELL B2