Torna

Plans de formació de l'EBAP

Publicació de les llistes de les qualificacions, per nivell i illa, de la part escrita de les proves de llengua catalana corresponents a la convocatòria extraordinària per al personal que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears

 

Acord de la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP pel qual s’aproven les llistes de les qualificacions de la part escrita de les proves de llengua catalana corresponents a la convocatòria extraordinària per al personal que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears

CO Comprensió oral (bloc 1)
CE Comprensió escrita (bloc 2)
DPSL Domini pràctic del sistema lingüístic (bloc 3)
EE Expressió escrita (bloc 4)
Sense corregir perquè hi ha un o diversos blocs no superats

Les persones que consten com a aptes de la part escrita en aquestes llistes estan convocades a les proves orals.


  • Mallorca

Nivell B1

Nivell B2

  • Menorca

Nivell B1

Nivell B2

  • Eivissa

Nivell B1

Nivell B2

  • Formentera

Nivell B1

Nivell B2

 

INFORMACIÓ SOBRE LA PUNTUACIÓ DE LA PROVA

D’acord amb les instruccions que regeixen la convocatòria, per superar les proves oficials dels nivells B1 i B2 i obtenir el certificat corresponent, s’han de complir, necessàriament, dues condicions:

a) Obtenir, com a mínim, 50 punts en el total de la prova.

b) Obtenir el mínim de puntuació exigida en tots els blocs de què consta la prova. Per obtenir el certificat, és necessari superar, per separat, cada bloc, independentment que s’hagin aconseguit 50 punts o més en la qualificació global.

En la part escrita, les puntuacions mínimes exigides per bloc i per nivell són les següents:

 

Nivell B1

Bloc Puntuació total Puntuació mínima
Bloc 1. Comprensió oral 20 punts 10 punts
Bloc 2. Comprensió escrita 20 punts 10 punts
Bloc 3. Domini pràctic del sistema lingüístic 15 punts 7,5 punts
Bloc 4. Expressió escrita 20 punts 10 punts

Nivell B2

Bloc Puntuació total Puntuació mínima
Bloc 1. Comprensió oral 15 punts 7,5 punts
Bloc 2. Comprensió escrita 15 punts 7,5 punts
Bloc 3. Domini pràctic del sistema lingüístic 15 punts 7,5 punts
Bloc 4. Expressió escrita 30 punts 15 punts

TRÀMIT DE VISTA

D’acord amb el punt 8 de les instruccions per les quals es regeix aquesta convocatòria extraordinària de proves, una vegada avaluada part oral de la prova, es publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> la llista provisional d’aptes i no aptes.

Els examinands disposaran d’un termini de tres dies hàbils, comptadors des de la data en què es publiqui la llista provisional d’aptes i no aptes, per sol·licitar el tràmit de vista. Si com a conseqüència de la revisió de proves abans del tràmit de vista, algun examinand resultàs apte de la part escrita, se’l convocarà expressament a fer la part oral.

 

PROVES ORALS

Dates

— Prova oral del nivell B1: dijous 3 de maig de 2018, a les 16 h.

— Prova oral del nivell B2: divendres 4 de maig de 2018, a les 16 h.

 

Llocs

— Mallorca: seu de l’EBAP (c. del Gremi de Corredors, 10, 3a pl., pol. de Son Rossinyol, Palma).
— Menorca: Hospital Mateu Orfila (ronda de Malbúger, 1, Maó).
— Eivissa: Hospital Can Misses (c. de la Corona, 11, Eivissa).
— Formentera: Consell Insular de Formentera (plaça de la Constitució, 1, Sant Francesc Xavier).