Torna

Plans de formació de l'EBAP

Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) per la qual s’aprova el Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP per a l’any 2018


Antecedents

1. La Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 18 de gener de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a l’any 2018, inclou el Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 10, de 20 de gener).

2. La Instrucció 2/2015 del director de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) per organitzar la inscripció telemàtica del personal docent i col·laborador de l’EBAP, millorar-ne la formació pedagògica, avaluar-ne la tasca docent i fer transparents els processos vinculats, estableix les bases per crear una base de dades de professorat acreditat (BDPA).

3. En compliment del punt 5.4. de la instrucció 2/2015, l’EBAP ha de dissenyar un itinerari formatiu per al personal docent de l’Escola que ja formi part de la BDPA.

4. En concret, el punt 8 de la convocatòria per a la inscripció en la base de dades general del professorat de diverses matèries corresponents a les àrees de formació en què s’estructura el Pla de Formació General de l’EBAP, publicada el maig de 2017, determina que les persones inscrites en la BDPA han d’acabar l’itinerari complet en el termini màxim de dos anys, a comptar des de la inscripció. En cas contrari, es donaran de baixa.

Fonaments de dret

1. D’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon a l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) la formació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de l’Administració autonòmica i de les entitats que en depenen. Així mateix, aquesta norma afegeix que, en els termes que s’estableixin, correspon a l’EBAP la realització d’activitats formatives i de selecció del personal al servei de les altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears.

2. L’article 1 del Decret 191/1996, de 25 d’octubre, pel qual es regulen les condicions generals de les activitats formatives que organitza la Conselleria d’Interior (actualment, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques), indica que l’Institut Balear d’Administració Pública (actualment, Escola Balear d’Administració Pública) és el principal instrument de la política formativa de l’Administració pública de les Illes Balears, i elabora periòdicament diferents plans de formació que responen als principis d’eficàcia i de qualitat de les activitats formatives, amb la finalitat d’afavorir la participació del personal al servei de l’Administració.

3. L’article 5.1 del Decret 31/2012, de 13 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Escola Balear d’Administració Pública, inclou, entre les seves funcions, la promoció, l’organització i la gestió de la formació, el reciclatge i el perfeccionament del personal de la Comunitat Autònoma i, si escau, de la resta d’administracions del seu àmbit territorial.

4. La Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública, a proposta del director gerent, per la qual es fixen les àrees de formació en què s’han d’estructurar els plans de formació que organitza l’Escola Balear d’Administració Pública.

5.  L’Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 pel qual s’aproven els fonaments bàsics del Primer Pla Estratègic de l’Escola Balear d’Administració Pública, entre els quals hi ha els processos de selecció del professorat basats en la transparència i en l‟objectiu de disposar dels millors i més adients professionals per a la tasca fonamental de la formació i la capacitació dels empleats públics de la qual són responsables clau.

6. La Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 18 de gener de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a l’any 2018.

Per això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar el Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP per a l’any 2018.

2. Aprovar les instruccions que regeixen el desenvolupament d’aquest programa d’acord amb el que estableix l’annex d’aquesta Resolució.

3. Publicar la convocatòria a la pàgina web de l’EBAP.

Palma, 26 de febrer 2018

El director gerent de l’EBAP

Jaime Tovar Jover