Torna

Plans de formació de l'EBAP

Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP per a l’any 2018

1. PROGRAMA DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PER AL PROFESSORAT DE L’EBAP

Aquest programa inclou, d’una banda, l’Itinerari formatiu per al professorat de l’EBAP, que s’estructura en 5 mòduls i un total de 75 hores, i, d’altra banda, diversos tallers específics la finalitat dels quals és millorar a través de la pràctica determinats aspectes de la funció docent.

2. DESTINATARIS

2.1. Pot sol·licitar la participació en l’itinerari formatiu per al professorat de l’EBAP les persones inscrites en la base de dades del professorat acreditat de l’EBAP.
2.2. Poden sol·licitar la participació als tallers específics les persones inscrites en la base de dades general del professorat de l’EBAP i el personal col·laborador de l’Escola que hagi participat com a docent en alguna acció formativa organitzada per l’EBAP en els anys 2015, 2016 o 2017.

3. ESTRUCTURA DE L’ITINERARI FORMATIU PER AL PROFESSORAT

3.1. L’itinerari formatiu es desenvolupa en la modalitat semipresencial i està format per cinc mòduls relacionats amb les unitats de competències bàsiques associades al perfil formador.
3.2. La durada completa de l’itinerari és de 75 hores, que es distribueixen de la manera següent:

Mòdul 1. Context de la formació (10 h, de les quals 2 són presencials)

- Evolució metodològica en formació.
- Innovació en la formació.
- Nou model pedagògic.
- Metodologies didàctiques innovadores.
- Entorn virtual d’aprenentatge.
- Aula o comunitat virtual.
- Aprenentatge en un entorn virtual.
- Concepció de l’aprenentatge en l’entorn virtual i actituds positives.
- Aprenentatge col·laboratiu.
- Aprenentatge en línia (e-learning) en la formació per a adults.
- Web 2.0.

Mòdul 2. Disseny, programació i planificació de la formació (15 h, de les quals 5 són presencials)

- El model pedagògic.
- Principis pedagògics a tenir en compte en una situació d’aprenentatge.
- Els estils d’aprenentatge.
- Fases en el disseny d’un programa formatiu.
- Tipus d’accions formatives.
- Materials necessaris per a un programa formatiu en l’entorn virtual.
- Arquitectura pedagògica d’una acció formativa en l’entorn virtual.
- Elements claus en el disseny d’una acció formativa.

Mòdul 3. El disseny de l’aprenentatge: disseny i elaboració de continguts i activitats formatives (15 h, de les quals 4 són presencials)

- Escenaris en el disseny de la formació en línia (e-learning).
- Què entenem per activitat formativa?
- Model TPACK.
- Flipped classroom o ‘classe invertida’.
- Elaboració de continguts.
- Tipus de materials.
- Propietat intel·lectual a la xarxa.
- Disseny d’activitats.
- Quines són les funcions de les activitats formatives?
- Tipologia d’activitats.
- Eines.

Mòdul 4. Execució d’accions formatives

Mòdul 4.1. Dinamització i tutorització d’accions formatives en línia (12 hores, de les quals 2 són presencials)

- Fase d’execució d’una acció formativa en línia (e-learning): tutoritzar.
- La comunicació en l’entorn virtual.
- Eines de comunicació.
- Principis bàsics del procés d’orientació a un entorn virtual.

Mòdul 4.2. Habilitats docents en la formació presencial (13 h, de les quals 10 són presencials)

- Les competències i les funcions del personal formador a les organitzacions.
- La comunicació i la interacció didàctiques.
- Dinàmica del grup formatiu.
- La metodologia didàctica.
- Estratègies didàctiques.

Mòdul 5. L’avaluació de la formació (10 h, de les quals 2 són presencials)

- La importància de l’avaluació.
- Característiques de l’avaluació en un entorn virtual.
- El disseny de l’avaluació.
- Conceptualitzacions prèvies sobre avaluació.
- Enfocament model d’avaluació.
- Criteris d’avaluació.
- Eines d’avaluació específiques de l’aprenentatge en línia (e-learning).
- Avaluació de la transferència.

3.3. Es recomanable cursar els mòduls de l’itinerari formatiu de manera consecutiva. No obstant, amb l’objectiu de facilitar la participació dels inscrits, es determinen certes condicions de caràcter obligatori:

- Els mòduls 1 i 2 s’han de seguir de forma consecutiva.
- Per tant, en els mòduls 3, 4.1, 4.2 i 5 s’exigirà com a requisit previ haver cursat els mòduls 1 i 2 amb aprofitament.
- Referent al «Mòdul 4. Execució d’accions formatives» i en funció de les modalitats sol·licitades en la convocatòria de la base de dades del professorat: si s’ha sol·licitat la modalitat en línia, es cursarà el «Mòdul 4.1. Dinamització i tutorització d’accions formatives en línia»; si s’ha sol·licitat la modalitat presencial, es durà a terme el «Mòdul 4.2. Habilitats docents en la formació presencial».
Els participants que han sol·licitat ambdues modalitats poden optar entre cursar el mòdul 4.1, el mòdul 4.2 o ambdós.

Finalment, per a aquells inscrits que han sol·licitat la modalitat presencial o en línia i estiguin interessats a cursar l’altre mòdul alternatiu, podran accedir-hi en el cas que restin places vacants.

4. TALLERS ESPECÍFICS

Com a complement del programa, s’impartiran tallers específics. Aquests tallers tindran un caràcter eminentment pràctic i estaran destinats a un grup reduït de participants. En relació al contingut dels tallers, l’EBAP ha posat en marxa un procés de detecció de necessitats formatives amb l’objectiu de conèixer les preferències i les inquietuds dels potencials destinataris. Es podran dur a terme diverses edicions de cada taller en funció de la seva demanda.

5. INSCRIPCIÓ I SELECCIÓ

5.1. PARTICIPANTS AMB ACCÉS AL PORTAL DE SERVEIS AL PERSONAL
El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el personal del sector públic instrumental amb accés al Portal de Serveis al Personal han de tramitar les sol·licituds per aquest mitjà.
5.2. PARTICIPANTS SENSE ACCÉS AL PORTAL DE SERVEIS AL PERSONAL
La resta de destinataris del programa sense accés al Portal de Serveis al Personal pot tramitar les sol·licituds seguint el procediment següent:
Mitjançant la matriculació per Internet, per a la qual cosa s’ha d’accedir a la pàgina web <http://ebap.caib.es>; a continuació, s’ha d’accedir a <Plans de formació de l’EBAP 2018>; a continuació, s’ha d’accedir al pla o programa corresponent; finalment, s’ha d’accedir a <Matriculació per Internet>. No s’ha d’enviar a l’EBAP el justificant de matriculació que apareix al final del procediment.
5.3. Com a norma general, les activitats formatives incloses en el programa s’impartiran entre setmana i amb horari de capvespre.
5.4. Si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places previst, l’EBAP en farà la selecció. Els criteris de preferència en la selecció són els següents:

1r. Persones inscrites a la base de dades del professorat acreditat de la convocatòria 2017 de docents de formació general.
2n. Persones inscrites a la base de dades general del professorat de les convocatòries 2016 i 2015 corresponents a docents de formació de directius i docents de formació policial, seguretat i emergències, respectivament.
3r. En el cas de les inscripcions als tallers específics, el personal col·laborador de l’escola que hagi participat com a docent en alguna acció formativa organitzada per l’EBAP en els anys 2015, 2016 o 2017.
4r. La data de registre de la sol·licitud.

5.5. L’EBAP comunicarà a les persones interessades, per correu electrònic, l’admissió.
5.6.    El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives del Programa de Formació i Perfeccionament per al professorat de l’EBAP de l’any 2018 és el següent:

— Inscripció del 27 de febrer al 8 de març per a les activitats que s’hagin d’impartir el primer semestre del 2018.
— Inscripció de l’1 a l’11 de setembre per a les activitats que s’hagin d’impartir el segon semestre del 2018.

6.    CERTIFICACIÓ

6.1.    L’EBAP expedirà el certificat d’aprofitament a les persones que superin les accions formatives. Així mateix, els certificats d’aprofitament s’inclouran directament en l’expedient personal del Portal de Serveis al Personal.