Torna

Plans de formació de l'EBAP

Instruccions que regeixen les activitats formatives de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) dirigides al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a l’any 2018


Punt 1. Objectius i tipus de plans de formació

El disseny del pla de formació es configura com una alternativa estratègica de l’organització per desenvolupar-se, créixer i ser més competitiva. El primer Pla Estratègic de l’EBAP té com a línia estratègica número 1 impulsar la formació com a element clau per al desenvolupament professional dels recursos humans de les administracions públiques. D’una banda, un dels objectius clau d’aquesta estratègia és consolidar i ampliar nous marcs formatius; d’altra banda, formar i acreditar el personal directiu en habilitats i competències per a la seva capacitació professional és altre dels objectius clau.

Així mateix, la línia estratègica número 3, impulsar un sistema de selecció i avaluació del professorat propi i del personal col·laborador orientat a la gestió del talent i l’excel·lència, té com un dels seus objectius desenvolupar els mecanismes de capacitació necessaris per a la impartició de la docència.

Per al compliment dels diversos objectius del Pla Estratègic, l’EBAP estructura l’oferta formativa de l’any 2018 en plans i programes, la qual queda de la manera següent:

PLANS DE FORMACIÓ

PLA DE FORMACIÓ GENERAL
Multidisciplinari i adreçat a tot el personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma, amb l’objectiu principal d’afavorir-ne el desenvolupament professional i l’actualització de coneixements. Les activitats incloses en aquest pla es poden consultar en l’annex 2.

PLA DE FORMACIÓ SECTORIAL
Basat en la formació estratègica per al lloc de treball, inclou, d’una banda, les activitats formatives específiques proposades per cada conselleria i dirigides al seu personal, i de l’altra, les activitats formatives específiques de caràcter transversal i dirigides al personal de diferents conselleries que ocupa llocs de treball amb funcions anàlogues. Les activitats incloses en aquest pla es poden consultar en l’annex 3.

PROGRAMES FORMATIUS

PROGRAMA D’AUTOAPRENENTATGE
Mitjançant l’Espai de Formació Oberta, ofereix recursos i eines que fan possible l’aprenentatge autònom de les persones i transmet la responsabilitat en el disseny propi de l’itinerari formatiu. Aquest programa permet actualitzar coneixements amb la formació autònoma, disposar d’un recurs per a la consulta o interactuar amb el coneixement de manera flexible.

L’EBAP, tal com regula la Instrucció 1/2016 del director gerent, convocarà al llarg del 2018 proves de certificació de coneixements (PCC) de les activitats incloses en el seu programa d’autoaprenentatge. Aquestes proves tenen com a objectiu principal ser una nova via d’acreditació de coneixements i competències del personal empleat públic.

Les activitats incloses en aquest programa es poden consultar en el punt 17 d’aquestes instruccions.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I ACREDITACIÓ DE PERSONAL DIRECTIU
Aquest marc formatiu comprèn les activitats que permetran la capacitació del personal directiu de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a base fonamental no només del capital humà que conforma la nostra Administració, sinó també del que ha de ser la gestió de l’organització des del punt de vista més ampli i amb l’objectiu últim d’oferir un servei públic eficaç i eficient. Les activitats incloses en aquest programa es poden consultar en l’annex 4.

PROGRAMA DE JORNADES I CONFERÈNCIES
En aquest programa es duen a terme activitats formatives de durada breu que tenen per objectiu la divulgació de temes d’actualitat i d’interès especial per al personal empleat públic.

Les accions formatives d’aquest programa es publicaran al llarg de l’any.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PER AL PROFESSORAT DE L’EBAP
Aquest programa inclou, d’una banda, l’itinerari formatiu per al professorat de l’EBAP, que s’estructura en 5 mòduls i un total de 75 hores. Així mateix, el programa inclou diversos tallers específics la finalitat dels quals és millorar a través de la pràctica determinats aspectes de la funció docent.

Aquest programa tindrà la seva pròpia convocatòria.

PROGRAMA DE GRUPS D’APRENENTATGE COL·LABORATIU
Amb la posada en marxa d’aquest programa, l’EBAP pretén que, a través de la creació d’equips autogestionats, es generin dinàmiques de treball col·laboratiu que aportin importants beneficis per als seus membres i per a l’Administració pública.

Aquest programa tindrà la seva pròpia convocatòria.

Punt 2. Terminis d’inscripció i estructura dels plans de formació general i sectorial

2.1. Al llarg de l’any en curs, s’obrirà un termini de set dies naturals per inscriure’s a les activitats formatives incloses en el pla general i en el pla sectorial. Els programes formatius tindran estructura i terminis d’inscripció propis, que es publicaran a la pàgina web de l’EBAP o en la Intranet de la CAIB, segons la convocatòria corresponent.

2.2. Tota la informació relativa a les activitats formatives (títol, objectius, continguts, destinataris, dates i horaris) es publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> abans que comenci cada termini d’inscripció. Així mateix, qualsevol canvi que afecti les activitats s’actualitzarà a la pàgina web esmentada.

2.3. Com a norma general, les activitats formatives incloses en el Pla Sectorial s’impartiran dins l’horari laboral de cada col·lectiu.

2.4. El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives del Pla General i del Pla Sectorial de l’any 2018 és el següent:

—    Inscripció del 24 al 31 de gener per a les activitats que s’hagin d’impartir als mesos de febrer i març.

—    Inscripció de l’1 al 7 de març per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes d’abril.

—    Inscripció de l’1 al 7 d’abril per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes de maig.

—    Inscripció de l’1 al 7 de maig per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes de juny.

—    Inscripció de l’1 al 7 de juny per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes de setembre.

—    Inscripció de l’1 al 7 de setembre per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes d’octubre.

—    Inscripció de l’1 al 7 d’octubre per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes de novembre.

2.5. Es permet la inscripció a un màxim de dues activitats per cada termini i per cada pla, sigui quina sigui la modalitat d’aprenentatge.

2.6. Quan el nombre de sol·licituds o altres circumstàncies ho aconsellin, l’EBAP podrà organitzar noves edicions de la mateixa activitat formativa al llarg de l’any en curs. Aquesta situació queda condicionada a la disponibilitat pressupostària i serà comunicada als interessats.

2.7. És aplicable a cadascun dels plans de formació la Resolució de la presidenta de l’EBAP d’11 de juliol de 2009 per la qual s’aproven noves formes d’inscripció a les accions formatives dels plans de formació de l’EBAP. En aquest sentit, una vegada publicada la llista definitiva de persones admeses, els interessats que, d’acord amb el punt 1 de l’annex de la Resolució esmentada abans, presentin una sol·licitud dins un nou termini d’inscripció en el registre de qualsevol ens o òrgan de l’Administració diferent de l’EBAP, han d’avançar la sol·licitud i els justificants dels requisits, si escau, a l’adreça electrònica <formaciogeneral@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 76 19.

2.8. Les noves formes d’inscripció a les activitats formatives no són aplicables a les activitats de la modalitat en línia. Pel que fa a les activitats de la modalitat semipresencial, només són aplicables si el primer dia de l’activitat coincideix amb una sessió presencial.

Punt 3. Persones destinatàries dels plans

3.1. Les persones destinatàries de les activitats formatives del Pla de Formació General són les següents:

a) El personal empleat públic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclòs en l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques. Aquest personal té dret a participar en les activitats formatives de l’EBAP en els termes i en les condicions que es determinen en aquesta convocatòria.

b) El personal empleat públic de les altres administracions de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sempre que restin places vacants.

3.2. Les persones destinatàries de les activitats formatives del Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu són el personal empleat públic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclòs en l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques dels subgrups A1 i A2 de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com altres subgrups que es puguin indicar a l’activitat formativa concreta corresponent. Aquest personal té dret a participar en l’activitat formativa en els termes i en les condicions que es determinen en aquesta convocatòria.

3.3. No poden participar en les activitats formatives del Pla de Formació General General i del Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu, atès que tenen un pla de formació específic:

a) El personal dels cossos docents.

b) El personal estatutari sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-salut).

c) El personal dels cossos de policia local i d’emergències.

3.4. Tampoc no pot participar en les activitats formatives del Pla de Formació General i del Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu el personal laboral exclòs de l’àmbit d’aplicació del Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és a dir, el personal laboral que presta serveis en els ens esmentats en les lletres b), c), d) i e) de l’article 2.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i les persones amb contracte específic que tenguin una relació amb la CAIB que es derivi de l’acceptació d’una minuta o pressupost per a la realització d’obra o servei.

3.5. Les persones destinatàries de les activitats formatives del Pla de Formació Sectorial són les següents:

a) El personal empleat públic que presti serveis a les unitats administratives que siguin destinatàries de les activitats formatives, la qual cosa s’ha de determinar en l’estructura del pla i en l’apartat de destinataris. Els requisits exigits per participar en aquestes activitats s’han de complir tant en acabar el termini de presentació de sol·licituds com durant les dates en què es faci la selecció dels alumnes i s’imparteixin les activitats.

b) El personal empleat públic amb un perfil diferent del que es descriu en l’apartat a) anterior, sempre que restin places vacants i que es consideri l’assistència d’interès especial per al desenvolupament de les activitats o per als organismes de procedència dels alumnes.

c) El personal esmentat en el punt 3.3 anterior, sempre que s’indiqui expressament en els requisits de les activitats formatives.

3.6. No pot participar en les activitats formatives del Pla de Formació Sectorial el personal laboral exclòs de l’àmbit d’aplicació del Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és a dir, el personal laboral que presta serveis en els ens esmentats en les lletres b), c), d) i e) de l’article 2.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i les persones amb contracte específic que tenguin una relació amb la CAIB que es derivi de l’acceptació d’una minuta o pressupost per a la realització d’obra o servei.

3.7. Qualsevol persona interessada, independentment de la seva relació amb l’Administració, pot accedir al contingut obert i publicat de les activitats formatives del Programa d’Autoaprenentatge, sense perjudici del que preveu la regulació relativa al dret a obtenir el certificat dels coneixements assolits mitjançant aquest programa. Així mateix, per accedir a aquestes activitats, l’EBAP podrà sol·licitar un registre previ.

3.8. Els programes formatius indicaran en les convocatòries corresponents les persones destinatàries.

Punt 4. Modalitats d’inscripció a les activitats formatives i presentació de documentació

4.1. EMPLEATS AMB ACCÉS AL PORTAL DE SERVEIS AL PERSONAL

El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el personal del sector públic instrumental amb accés al Portal de Serveis al Personal han de tramitar les sol·licituds per aquest mitjà.

4.2. EMPLEATS SENSE ACCÉS AL PORTAL DE SERVEIS AL PERSONAL

El personal sense accés al Portal de Serveis al Personal pot tramitar les sol·licituds seguint dos procediments:

a) Mitjançant la matriculació per Internet, per a la qual cosa s’ha d’accedir a la pàgina web <http://ebap.caib.es>; a continuació, s’ha d’accedir a <Plans de formació de l’EBAP 2018>; a continuació, s’ha d’accedir al pla o programa corresponent; finalment, s’ha d’accedir a <Matriculació per Internet>. No s’ha d’enviar a l’EBAP el justificant de matriculació que apareix al final del procediment.

b) Mitjançant l’imprès habilitat a aquest efecte, en el qual han de constar totes les dades que es demanen, incloent-hi l’adreça electrònica, que és l’eina per comunicar l’admissió a les activitats formatives. La manca de dades pot ser motiu d’exclusió. Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre de l’EBAP o en qualsevol de les formes que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

D’altra banda, les persones interessades a què fa referència el punt 3.1 b) han d’adjuntar a les seves sol·licituds una fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina o un document que acrediti que estan en situació laboral activa. La capçalera de la nòmina o el document acreditatiu de la situació en actiu s’ha d’enviar a l’adreça electrònica <formaciogeneral@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 76 19.

4.3. SOL·LICITUDS EN UN NOU TERMINI

Si queden places disponibles en una activitat formativa, es pot obrir un nou termini de presentació de sol·licituds. En aquest cas, les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el Portal de Serveis al Personal, la matriculació per Internet o el correu electrònic.

Punt 5. Requisits preferents o exclusius

5.1. Quan les activitats formatives estableixin destinataris o requisits preferents, l’EBAP comprovarà que les persones interessades compleixen les condicions de preferència. En cas de no haver-hi aspirants suficients, les activitats formatives es podran oferir a aspirants que no compleixin aquestes condicions, però que tenguin un perfil que s’adapti al contingut de les activitats.

5.2. Quan les activitats formatives estableixin destinataris o requisits exclusius, l’EBAP comprovarà que les persones interessades compleixen les condicions d’exclusivitat. No s’admetran les sol·licituds dels aspirants que no compleixin aquestes condicions. L’EBAP es reserva la possibilitat de modificar els requisits d’exclusius a preferents, sempre que els canvis estiguin degudament justificats.

5.3. En el cas de les activitats incloses en el Pla Sectorial, tenint en compte l’especificitat d’aquesta formació, l’organisme proposant elaborarà la llista d’alumnes que compleixen els requisits.

5.4. Quan les activitats formatives estableixin requisits molt específics, serà necessari acreditar-los documentalment un mes abans de l’inici de les activitats.

Punt 6. Selecció

6.1. Només s’admetran les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria.

6.2. Tenint en compte el punt 3 d’aquestes instruccions, si el nombre de persones inscrites a una activitat supera el nombre de places previst, l’EBAP en farà la selecció corresponent. Els criteris de preferència en la selecció són els següents:

1r. Les persones destinatàries preferents, quan així ho estableixi l’activitat formativa. La relació de l’activitat formativa amb les funcions que desenvolupi la persona sol·licitant s’ha d’acreditar amb un document signat pel superior jeràrquic responsable del lloc de treball de què es tracti. A aquest efecte, l’EBAP farà les comprovacions oportunes.

2n. El personal funcionari de carrera, el personal laboral fix o el personal estatutari (no sanitari) en propietat. En aquest criteri s’ha de tenir en compte la situació laboral en actiu.

3r. En igualtat de condicions, tenen preferència les persones sol·licitants que no hagin estat admeses en cap activitat del Pla de Formació General o Sectorial de l’any anterior, i, a continuació, les persones sol·licitants que hagin estat admeses en menys activitats del pla de formació corresponent convocades durant l’any en curs.

4t. La data de registre de la sol·licitud.

6.3. Les persones que, en el moment de presentar la sol·licitud, acreditin que s’han reincorporat al servei actiu després d’un permís de maternitat o paternitat, o una excedència per cura de familiars o de persones amb discapacitat, tindran màxima preferència en la selecció, durant un any, sempre que compleixin els requisits.

Les referències que es fan en l’apartat de persones destinatàries en relació amb els grups de personal funcionari són extensibles als nivells correlatius del personal laboral al servei de l’Administració.

Així mateix, les referències que es fan en l’apartat de persones destinatàries en relació amb els grups de personal funcionari són extensibles als nivells i grups correlatius del personal estatutari (no sanitari) al servei de l’Administració.

6.4. En cas que no es cobreixin totes les places de les activitats formatives amb el personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es farà la selecció per cobrir les places vacants amb les sol·licituds del personal que ha perdut la seva situació de preferència en la selecció (punt 11), i amb les del personal de les altres administracions públiques i ens públics dependents de l’àmbit territorial de les Illes Balears. En qualsevol cas, els criteris de preferència són els que s’indiquen en el punt 6.2.

6.5. En cas que hi hagi activitats presencials que coincideixin parcialment o totalment en dates, les persones interessades només seran admeses en una. No obstant això, s’admet la inscripció a una activitat formativa presencial o semipresencial i a una activitat formativa en línia que coincideixin parcialment o totalment en dates, o la inscripció a dues activitats en línia que coincideixin parcialment o totalment en dates.

6.6. S’exceptua del punt anterior la inscripció a una activitat formativa del Pla Sectorial en horari de matí i a una activitat formativa del Pla General en horari d’horabaixa. En aquest cas, la persona interessada podrà ser admesa a les dues activitats.

6.7. En el cas concret del Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu, i tenint en compte el punt 3 d’aquestes instruccions, si el nombre d’admesos a una activitat supera el nombre de places previst, l’EBAP en farà la selecció corresponent. Els criteris de preferència en la selecció són els següents:

1r. Els alumnes que foren admesos a edicions anteriors de les activitats formatives corresponents i no varen obtenir el certificat d’aprofitament.
2n. El personal funcionari de carrera.
3r. La data de registre de la sol·licitud.

6.8. Amb la finalitat d’impulsar la presència i la participació de les dones en els llocs de treball de caire directiu, i d’acord amb les accions dissenyades dins l’eix de cultura organitzativa i política d’igualtat d’oportunitats del Primer Pla d’Igualtat entre Homes i Dones de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (serveis generals), es reserva el 50 % de les places de les activitats formatives del Programa de Formació Acreditació de Personal Directiu a les sol·licitants dones.

6.9. Les convocatòries de la resta de programes de l’EBAP podran especificar criteris de selecció propis. Tot allò que no s’especifiqui en les convocatòries corresponents es regirà per les instruccions dels plans formatius.

Punt 7. Causes de no admissió o exclusió de les activitats formatives

Quedaran excloses del procés de selecció les persones que incorrin en alguna de les circumstàncies següents:

a) Presentació de sol·licituds fora de termini o per una via diferent de les que s’esmenten en el punt 4 d’aquestes instruccions.
b) Participació, en els darrers quatre anys, en la mateixa activitat formativa que se sol·licita.
c) Omissió, inexactitud o falta de veracitat de les dades consignades en la sol·licitud.
d) No pertànyer al grup destinatari de l’activitat formativa o no complir els requisits.

Punt 8. Llistes de persones admeses

8.1. L’EBAP publicarà la llista de persones admeses a la pàgina web <http://ebap.caib.es> i comunicarà individualment l’admissió mitjançant l’adreça electrònica adscrita al número de registre de personal o, si és el cas, l’adreça electrònica facilitada a l’EBAP.

8.2. En cas que les persones sol·licitants canviïn d’adreça electrònica, ho han de comunicar a l’EBAP. També han d’informar l’EBAP si ja no és operativa l’adreça electrònica que facilitaren en un principi.

8.3. L’EBAP també comunicarà individualment l’admissió mitjançant l’enviament de missatges SMS, sempre que es disposi d’un número de telèfon mòbil assignat a la persona sol·licitant.

8.4. L’admissió a les activitats formatives no suposa cap autorització de l’EBAP per deixar el lloc de treball.

8.5. L’EBAP, de conformitat amb el personal col·laborador, adaptarà les activitats formatives a les necessitats dels alumnes que al·leguin alguna discapacitat.

Punt 9. Nombre de persones assistents i suspensió d’activitats formatives

9.1. En general, les activitats formatives presencials o semipresencials tenen una capacitat d’entre quinze i trenta alumnes. Aquesta quantitat pot augmentar o disminuir en cas que la matèria o l’estructura de les activitats ho recomanin.

9.2. Es poden suspendre les activitats que tenguin un nombre d’inscrits (no exclosos) inferior al 75 % de les places ofertes, o menys de quinze persones inscrites (no excloses), en el cas de Mallorca; inferior al 70 %, o menys de deu persones inscrites (no excloses), en el cas de Menorca i Eivissa, i inferior al 70 %, o menys de set persones inscrites (no excloses), en el cas de Formentera.

Punt 10. Llista d’espera

10.1. Totes les activitats formatives poden tenir llistes d’espera per cobrir baixes o renúncies. Les llistes d’espera es publicaran a la pàgina web <http://ebap.caib.es> en el moment de la selecció i s’actualitzaran, permanentment, de manera interna.

10.2. En qualsevol cas, correspon a l’EBAP comunicar i decidir l’admissió a les activitats formatives.

Punt 11. Assistència i incapacitat laboral. Pèrdua de la situació de preferència

11.1. Amb la sol·licitud es contreu l’obligació d’assistir o accedir a les activitats formatives, depenent de la modalitat d’aprenentatge. Si no es pot assistir a les activitats, s’ha de comunicar per escrit a l’adreça electrònica <formaciogeneral@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 76 19, com a mínim, cinc dies hàbils abans que comencin.

11.2. El fet de no renunciar a les activitats dins el termini fixat i de no comunicar la incapacitat laboral suposa ocupar, durant un any natural, el darrer nivell en els criteris de preferència en la selecció, d’acord amb el que estableix el punt 6 d’aquestes instruccions.

11.3. A l’efecte de justificar les absències, es consideraran les renúncies que es presentin fora de termini en els casos següents:

—    Baixa per malaltia.
—    Malaltia de fills menors de 12 anys.
—    Absència motivada per necessitats del servei.
—    Compliment d’un deure inexcusable.
—    Accident o malaltia greu, hospitalització o defunció d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Aquestes justificacions s’han d’acompanyar de la documentació acreditativa, a l’efecte de no perdre la situació de preferència en la selecció, d’acord amb el que estableix el punt 6 d’aquestes instruccions.

11.4. L’assistència a un 50 % mínim d’hores lectives permet mantenir la situació de preferència en la selecció, d’acord amb el que estableix el punt 6 d’aquestes instruccions.

11.5. Les absències superiors al 20 % d’hores lectives, encara que estiguin justificades, suposen la pèrdua del dret a obtenir els certificats d’aprofitament que es regulen en el punt 18 d’aquestes instruccions.

11.6. Les persones admeses han d’assistir a la primera hora del primer dia de les activitats formatives. En cas que no hi assisteixin sense haver-ho justificat prèviament, la seva plaça podrà ser ocupada per persones que hi assisteixin en la modalitat del «darrer minut», d’acord amb el que estableix la Resolució de la presidenta de l’EBAP d’11 de juliol de 2009.

11.7. Les persones en situació de llicència per maternitat o paternitat, excedència per maternitat o paternitat, o cura de familiars o de persones dependents poden assistir a les activitats formatives de l’EBAP.

11.8. Les persones en situació d’incapacitat temporal no poden assistir a les activitats formatives de l’EBAP. La incapacitat temporal s’ha de comunicar per escrit a l’adreça electrònica <formaciogeneral@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 76 19, per tal de cobrir, si escau, la plaça vacant i no perdre la situació de preferència en la selecció, d’acord amb el que estableix el punt 6 d’aquestes instruccions.

11.9. Respecte al punt anterior, s’exceptuen els casos en què es presenti un informe mèdic a l’EBAP que justifiqui que el seguiment de les activitats formatives és compatible amb la incapacitat temporal.

11.10. El punt anterior no és aplicable a les activitats formatives de la modalitat en línia, excepte si la persona interessada considera que no pot complir el programa previst d’objectius i continguts de les activitats. En aquest cas, ho ha de comunicar a l’EBAP per tal de cobrir, si escau, la plaça vacant.

Punt 12. Supressió i modificació d’activitats formatives. Resolució de casos especials

12.1. L’EBAP, per desenvolupar millor les seves funcions, pot suprimir activitats formatives; organitzar-ne de no programades amb anterioritat per necessitats concretes; efectuar-ne diverses edicions, i modificar-ne, si és pertinent, els objectius, els continguts, la durada, les dates i els requisits anunciats per adaptar-los millor als requeriments de la formació. De tot això, l’EBAP n’informarà puntualment.

12.2. Correspon a l’EBAP resoldre els dubtes o les incidències que sorgeixin sobre l’aplicació d’aquestes instruccions, o sobre casos concrets no prevists o excepcionals.

12.3. Es poden excloure de les activitats formatives els participants que mostrin comportaments o actituds irregulars, o que impedeixin el desenvolupament normal de la formació. Aquestes activitats també es poden modificar o suprimir. En qualsevol cas, l’EBAP elaborarà l’informe justificatiu corresponent.

Punt 13. Material didàctic de les activitats formatives

13.1. Com a norma general, el material didàctic de les activitats formatives es publicarà en el repositori de material que hi ha a la pàgina web <http://ebapenlinia.caib.es>.

13.2. L’EBAP publicarà sota la llicència Creative Commons el material didàctic que s’elabori per a la formació.

13.3. En cap cas, el material didàctic no s’enviarà per correu electrònic. Transcorregut un mes des de l’acabament de les activitats, el material didàctic s’eliminarà del repositori.

Punt 14. Instruccions per a les activitats formatives de la modalitat en línia

14.1. Per fer les activitats formatives de la modalitat en línia, és imprescindible que els alumnes disposin, durant el desenvolupament de les activitats, d’un aparell amb connexió a Internet que en permeti el seguiment. En cas contrari, no es poden fer les activitats formatives en línia de l’EBAP.

14.2. És necessari que l’aparell amb connexió a Internet tengui les característiques tècniques següents:

—    Resolució mínima de 1024 x 768.
—    Targeta de so, micròfon i altaveus.
—    Navegador Mozilla Firefox actualitzat (recomanat).
—    Adobe Flash Player (necessari per visualitzar els tutorials).
—    Java Runtime Environment (necessari per fer certs tipus d’activitats).

14.3. Per fer les activitats formatives de la modalitat en línia, és imprescindible que els alumnes tenguin una adreça electrònica que sigui operativa, atès que totes les comunicacions de l’EBAP amb els alumnes es faran per aquest mitjà. El personal de la CAIB pot comprovar la seva adreça electrònica consultant el Portal de Serveis al Personal, concretament, l’enllaç «Sol·licitud de cursos» de l’apartat «Formació de l’EBAP».

14.4. Els alumnes admesos de la modalitat en línia estan obligats a accedir a les activitats formatives abans que comencin. En cas contrari, seran donats de baixa i perdran la situació de preferència en la selecció (punt 6), excepte si, amb antelació, justifiquen que no podran accedir a l’activitat. Les places que restin lliures podran ser ocupades per persones de la llista d’espera.

14.5. A l’efecte de descarregar documents, les activitats formatives de la modalitat en línia es tancaran i s’ocultaran a la plataforma virtual un mes després d’haver acabat el període de docència. En cap cas, el material didàctic no s’enviarà per correu electrònic.

14.6. En el moment de començar les activitats formatives en línia, els alumnes admesos rebran unes instruccions concretes sobre el funcionament i el desenvolupament de les activitats i sobre els requisits mínims per obtenir els certificats d’aprofitament.

14.7. El que no especifica aquest punt 14 sobre les activitats formatives en línia es regula amb les instruccions generals.

Punt 15. Instruccions per a les activitats formatives de la modalitat semipresencial

15.1. En les activitats formatives semipresencials s’apliquen les mateixes instruccions que en les activitats formatives de la modalitat presencial i en línia, segons pertoqui.

15.2. Per tenir dret a certificat, en el cas de les sessions presencials, s’ha d’acreditar l’assistència a un 80 % mínim d’aquestes sessions i, en el cas de la part en línia, s’han de complir els requisits mínims que estableixen les instruccions concretes de les activitats.

15.3. Els alumnes admesos de la modalitat semipresencial estan obligats a accedir a les activitats abans que comencin. En cas contrari, seran donats de baixa i perdran la situació de preferència en la selecció (punt 6), excepte si, amb antelació, justifiquen que no podran accedir a l’activitat. Les places que restin lliures podran ser ocupades per persones de la llista d’espera.

Punt 16. Activitats formatives de Libre Office. Requisit d’accés

16.1. L’EBAP ofereix activitats formatives de processador de texts i de full de càlcul Libre Office, corresponents a tres nivells: inicial, intermedi i avançat. No és necessari acreditar cap certificat per sol·licitar les activitats de nivell intermedi i avançat.

16.2. Abans de començar les activitats de nivell intermedi i avançat, es farà una prova a les persones que no acreditin el nivell inferior i que estiguin dins la selecció inicial, per tal de constatar que tenen els coneixements exigits.

Punt 17. Activitats de contingut obert

OFERTA FORMATIVA

17.1. El Programa d’Autoaprenentatge recull activitats adaptades de les modalitats en línia o semipresencial incloses en els plans de formació de l’EBAP així com material de nova creació. Actualment, s’ofereixen les activitats formatives següents:

—    Gestió eficaç del temps
—    Gestió eficaç de reunions
—    Procediment d’elaboració de les disposicions administratives de caràcter general
—    El llenguatge igualitari en els documents de l’Administració
—    Igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere
—    La llei balear d’igualtat
—    Les noves lleis de règim jurídic del sector públic i del procediment administratiu comú

Aquesta oferta formativa s’anirà ampliant periòdicament.

17.2. Atès que l’objectiu de l’autoaprenentatge és aprendre autònomament, les activitats que s’inclouen en l’Espai de Formació Oberta no són tutoritzades.

ACCÉS ALS CONTINGUTS OBERTS

17.3. Les persones interessades poden accedir lliurement, amb registre previ, als continguts del Programa d’Autoaprenentatge des de l’espai Formació Oberta de la pàgina web <http://ebapenlinia.caib.es>.

Punt 18. Accions formatives corresponents a determinades àrees funcionals

18.1. L’Acord del Consell de Govern de 10 de novembre de 2017 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de 22 de març de 2013 en relació amb l’equivalència d’una formació determinada amb el requisit d’experiència per ocupar llocs de treball concrets (BOIB núm. 138, de 11 de novembre de 2017), indica que l’EBAP haurà d’establir, a més de l’àrea de formació a què correspon cada acció formativa, la correspondència amb l’àrea funcional a què pertany.

18.2. Atès això, l’EBAP inclourà a les accions formatives que correspongui, l’àrea o àrees funcionals a la qual pertany l’activitat.

Punt 19. Tipus de certificats

19.1. Les activitats objecte d’aquesta convocatòria únicament permeten obtenir certificats d’aprofitament, llevat de les activitats concebudes com a jornades, conferències o tallers que siguin inferiors a 10 hores de durada, en les quals es podran expedir certificats d’assistència.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT

19.2. L’EBAP expedirà certificats d’aprofitament de les activitats impartides en les modalitats presencial, semipresencial i en línia.

19.3. S’expedirà el certificat d’aprofitament als alumnes de la modalitat presencial que assisteixin a un 80 % mínim d’hores lectives i que superin l’avaluació corresponent. Els coneixements s’avaluaran mitjançant proves escrites o treballs, o mitjançant altres modalitats d’avaluació relacionades amb el contingut de les activitats formatives.

19.4. S’expedirà el certificat d’aprofitament als alumnes de les modalitats semipresencial i en línia que compleixin els requisits d’avaluació especificats en les instruccions de l’activitat formativa.

19.5. Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament de les activitats formatives presencials que es facin dins l’horari laboral, és necessària l’assistència al 100 % d’hores lectives i la superació de l’avaluació corresponent. No obstant això, hi pot haver fins a un 20 % màxim d’absències si estan degudament justificades. Si escau, l’EBAP expedirà els justificants d’assistència corresponents, segons el model disponible a la pàgina web <http://ebap.caib.es>.

19.6. L’única forma de demostrar l’assistència a les activitats és mitjançant la signatura. Per això, els alumnes han de signar els fulls de control d’entrada i de sortida de cada una de les sessions de què consti l’activitat. En cas que només se signi l’entrada i no la sortida, o viceversa, es considerarà que s’ha assistit a la meitat d’hores de la sessió.

19.7. Si escau, no es comptabilitzaran les signatures que corresponguin als dies en què els alumnes hagin estat en situació d’incapacitat temporal.

19.8. La falsificació de la signatura suposa la pèrdua del dret a obtenir cap certificat i l’exclusió de les activitats formatives de l’EBAP durant un any. En qualsevol cas, la signatura ha de coincidir amb la del DNI o amb la de la sol·licitud d’inscripció. La penalització s’estendrà a la persona autora de la falsificació, independentment de totes les altres accions conforme a dret que es puguin dur a terme.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT EXCEL·LENT

19.9. L’EBAP podrà expedir el certificat d’aprofitament excel·lent amb l’objectiu d’impulsar la fase d’avaluació inclosa en els plans de formació.

19.10. El certificat d’aprofitament excel·lent s’expedirà, si escau, als alumnes que, a més de complir totes les condicions establertes en els punts anteriors, obtinguin 8,5 punts o més en l’avaluació corresponent. Només podran obtenir aquest certificat com a màxim un 10 % de les persones certificades a cada acció formativa que contempli aquesta certificació.

Punt 20. Llista de persones amb dret a certificat. Enviament i reclamacions

20.1. En el termini d’un mes, comptador des de l’acabament de l’activitat, es publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> la llista de persones participants amb dret a certificat.

20.2. Els certificats expedits s’enviaran per correu electrònic, amb signatura digital.

20.3. Es podran presentar reclamacions a la llista de persones amb dret a certificat en el termini de trenta dies naturals, comptadors a partir de l’endemà d’haver-se publicat. Una vegada finalitzat aquest termini i resoltes les reclamacions, l’expedient de l’activitat formativa serà definitiu.

Punt 21. Avaluació de la transferència

L’EBAP establirà els mecanismes necessaris per avaluar la transferència de la formació al lloc de treball dels alumnes, amb l’objectiu de valorar la contribució de la formació a la millora de l’acompliment individual i organitzacional.

Consultau aquí la publicació de la Resolució al BOIB: PDF