Torna

Plans de formació de l'EBAP

Informació sobre els tallers de llengua oral convocats en el marc del Pla de Formació de Llengua Catalana de 2018 de l’EBAP


Objecte i àmbit d’actuació

1. D’acord amb la Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Públic (EBAP) de 5 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria i les proves dels cursos de llengua catalana que organitza l’EBAP per a l’any 2018 (BOIB 149/2017), s’ofereixen tallers presencials de llengua per als alumnes dels cursos de llengua catalana.
2. Són aplicables als tallers de llengua oral de llengua escrita les instruccions per les quals es regeixen Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP de 2018, incloses com a annex 2 de la Resolució esmentada.

Destinataris i oferta formativa

1. Són destinataris exclusius dels tallers de llengua oral els alumnes admesos als cursos de coneixements generals de llengua catalana de l’EBAP, de qualsevol modalitat, corresponents a la convocatòria de 2018.
2. L’oferta de tallers de llengua oral, amb la indicació dels dies d’impartició i l’horari, és la següent:

MALLORCA

Codi del taller

Destinataris exclusius

Dia i horari

Lloc d'impartició

CA0011-39

Alumnes dels nivells A2 (bàsic), B1 (llindar) i B2 (avançat)

Divendres, de 16.00 a 18.00 h

Hospital Son Espases (Palma)

CA0012-40

Alumnes dels nivells C1 (domini funcional efectiu) i C2 (domini)

Divendres, de 16.00 a 18.00 h

EBAP (pol. de Son Rossinyol, Palma)

Selecció

Els criteris de preferència en la selecció són els que estableix el punt 9.3 de les instruccions incloses com a annex 2 de la Resolució del director gerent de l’EBAP de 5 de desembre de 2017:

1r. Les sol·licituds de les persones que mai no hagin estat admeses a cap edició del nivell sol·licitat o que faci més de cinc anys des de la seva darrera admissió. Entre aquestes sol·licituds es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud.
2n. Les sol·licituds de les persones admeses, en els darrers cinc anys, a una edició anterior del nivell sol·licitat i que hagin assistit a un mínim del 80 % d’hores. Entre aquestes sol·licituds es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud.
3r. Les sol·licituds de les persones admeses, en els darrers cinc anys, a més d’una edició del nivell sol·licitat i que hagin assistit a un mínim del 80 % d’hores. Entre aquestes sol·licituds es tindran en compte el nombre d’admissions i la data de registre de la sol·licitud.
4t. Les sol·licituds de les persones admeses, en els darrers cinc anys, a una edició o més del nivell sol·licitat i que no hagin assistit a un mínim del 80 % d’hores. Entre aquestes sol·licituds es tindran en compte el nombre d’admissions i la data de registre de la sol·licitud.

Durada i nombre de places

1. Cada taller de llengua oral té una durada de vint hores i una capacitat màxima de vint alumnes.
2. Es poden suprimir els tallers de llengua oral que no tenguin un mínim de deu sol·licituds (no excloses).

Modalitats d’inscripció

Les persones interessades a participar en els tallers de llengua oral s’hi poden inscriure seguint dos procediments:

a) Mitjançant l’apartat «Formació de l’EBAP» del Portal de Serveis al Personal, disponible a la intranet de la CAIB.
b) Mitjançant la inscripció per Internet, per a la qual cosa s’ha d’accedir a la pàgina web <http://ebap.caib.es>; a continuació, s’ha d’accedir a <Plans de formació de l’EBAP>; a continuació, s’ha d’accedir a <Pla de Llengua Catalana 2018>; finalment, s’ha d’accedir a <Oferta de cursos>.

Termini d’inscripció i calendari

1. El termini d’inscripció als tallers de llengua oral és del 28 de febrer al 9 de març de 2018, ambdós inclosos.
2. L’activitat docent dels tallers de llengua oral comença el dia 16 de març de 2018.

Llistes d’admissió i llistes d’espera

1. L’EBAP publicarà les llistes de persones admeses a la pàgina web <http://ebap.caib.es> i comunicarà individualment l’admissió mitjançant l’adreça electrònica facilitada a l’EBAP.
2. També es comunicarà individualment l’admissió mitjançant l’enviament de missatges SMS, sempre que es disposi d’un número de telèfon mòbil assignat a la persona sol·licitant.
3. Els tallers de llengua oral poden tenir llistes d’espera per cobrir baixes o renúncies. Les llistes d’espera es publicaran a la pàgina web <http://ebap.caib.es> en el moment de la selecció i s’actualitzaran, permanentment, de manera interna.
4. En qualsevol cas, correspon a l’EBAP comunicar l’admissió als tallers de llengua oral.

Assistència i renúncia

1. És obligat assistir a la primera sessió dels tallers de llengua oral. En cas contrari, es donarà de baixa la persona admesa, sempre que no justifiqui l’absència per escrit i documentalment. Les justificacions s’han d’enviar a l’adreça electrònica <formaciollengues@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 76 19.
2. Per renunciar als tallers de llengua oral, s’ha de comunicar per escrit a l’EBAP, com a mínim, tres dies abans de l’inici de l’activitat docent. Les renúncies s’han d’enviar a l’adreça electrònica <formaciollengues@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 76 19.

Objectius i continguts

D’acord amb el punt 16 de les instruccions incloses com a annex 2 de la Resolució del director gerent de l’EBAP de 5 de desembre de 2016, els objectius i els continguts dels tallers de llengua oral s’han establert a partir del document «Continguts avaluables» que hi ha publicat a la pàgina web <http://ebap.caib.es>.

a) Taller de llengua oral CA0011-39

CONTINGUTS
1. Expressar-se oralment en situacions de la vida quotidiana (personal, social i laboral).
2. Expressar-se oralment sobre temes personals o relatius al camp de coneixement de l’examinand.

OBJECTIUS
1. Parlar, sense tensió, de manera comprensible, senzilla i eficaç, produint texts breus d’estructures senzilles.
2. Parlar, amb fluïdesa i espontaneïtat, per satisfer necessitats i interessos personals, socials, familiars o laborals.

b) Taller de domini de llengua oral CA0012-40

CONTINGUTS
Expressar-se oralment amb claredat, fluïdesa i espontaneïtat, en els àmbits personal, social, acadèmic i professional.

OBJECTIUS
1. Parlar, amb fluïdesa i espontaneïtat, produint texts clars, estructurats i detallats.
2. Parlar, amb espontaneïtat, fluïdesa i precisió, davant qualsevol situació.

Certificat d’aprofitament

1. Els tallers de llengua oral únicament donen dret a obtenir un certificat d’aprofitament.
2. Per tal d’obtenir aquest certificat d’aprofitament, s’han de complir els requisits següents:

a) Assistir a un mínim del 80 % de les sessions dels tallers.
b) Superar l’avaluació corresponent, que consistirà en proves pràctiques o avaluació contínua.