Torna

Plans de formació de l'EBAP

Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 5 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria i les proves dels cursos de llengua catalana que organitza l’EBAP per a l’any 2018

Fets

1. El 6 de novembre de 2017, el cap d’Estudis III de l’EBAP va emetre un informe proposta sobre l’oferta de cursos de català per a l’any 2018, amb el vistiplau de la cap del Departament de Formació i Selecció, amb la finalitat d’aprovar el pla i la convocatòria corresponents.

2. En la sessió de 5 de desembre de 2017, el Consell Rector de l’EBAP, en l’exercici de la funció que li atribueix l’article 11.2 e) dels Estatuts de l’EBAP, ha aprovat el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’any 2018, que inclou l’oferta de cursos (annex 1) i les instruccions per les quals es regeixen (annex 2).

Fonaments de dret

1. D’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, correspon a l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) la formació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de l’Administració autonòmica i de les entitats que en depenen. Així mateix, aquesta norma afegeix que, en els termes que s’estableixin, correspon a l’EBAP la realització d’activitats formatives i de selecció del personal al servei de les altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears.

2. La Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, regula, entre d’altres, l’ús del català en l’actuació administrativa i en els procediments administratius.

3. La Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública, conté mesures de capacitació lingüística adreçades a recuperar i fomentar l’ús del català en l’àmbit de la funció pública.

4. L’article 1 del Decret 191/1996, de 25 d’octubre, pel qual es regulen les condicions generals de les activitats formatives que organitza la Conselleria d’Interior (actualment, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques), indica que l’Institut Balear d’Administració Pública (actualment, Escola Balear d’Administració Pública) és el principal instrument de la política formativa de l’Administració pública de les Illes Balears, i elabora periòdicament diferents plans de formació que responen als principis d’eficàcia i de qualitat de les activitats formatives, amb la finalitat d’afavorir la participació del personal al servei de l’Administració.

5. L’article únic del Decret 2/1999, de 22 de gener, modifica l’article 14 del Decret 191/1996 esmentat, i regula les condicions per presentar-se a les proves dels diferents nivells de llengua catalana i obtenir els certificats corresponents.

6. L’article 5.18 del Decret 31/2012, de 13 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Escola Balear d’Administració Pública, inclou, entre les seves funcions, oferir l’ensenyament de la llengua catalana al personal de l’Administració autonòmica i al personal de les altres administracions públiques de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i avaluar-ne els coneixements per mitjà de proves per obtenir els certificats corresponents.

7. D’altra banda, la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, regula aquest tipus de signatura, la seva eficàcia jurídica i la prestació de serveis de certificació.

8. Tenint en compte la durada dels cursos de llengua catalana i els tràmits de gestió de les sol·licituds —que s’espera siguin nombroses—, i atès que és necessari que els cursos s’iniciïn la darrera setmana de gener, es considera convenient declarar la urgència dels tràmits d’esmena de sol·licituds i de vista, prevists en el procediment, segons el que estableix l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, d’acord amb les atribucions que m’atorga l’article 12.5 m) del Decret 31/2012, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria de cursos de llengua catalana segons el pla de formació de les modalitats presencial, semipresencial i en línia aprovat pel Consell de Direcció de l’EBAP per a l’any 2018, d’acord amb el que estableix l’annex 1 d’aquesta Resolució.

2. Publicar les instruccions que regeixen el desenvolupament d’aquest pla, aprovades pel Consell de Direcció en la sessió de 5 de desembre de 2017, d’acord amb el que estableix l’annex 2 d’aquesta Resolució.

3. Declarar l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència, i reduir a la meitat els terminis establerts —tràmits d’esmena de sol·licituds i de vista de la prova— en el procediment ordinari, excepte el de presentació de sol·licituds i d’interposició de recursos.

3. Publicar aquesta Resolució i els annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d’alçada davant la presidenta de l’EBAP en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà que s’hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 5 de desembre de 2017

El director gerent de l’EBAP

Jaime Tovar Jover

Consultau aquí la publicació de la Resolució al BOIB: PDF