Torna

Plans de formació de l'EBAP

Relació d'alumnes que no han d'esmenar PDF 

Relació d'alumnes que SI han d'esmenar PDF 

Informació sobre les llistes

 

Les persones que figuren en la relació d’alumnes en llista d’espera no han d’esmenar deficiències i entren en el procés de selecció, d’acord amb l’annex 2 de la Resolució del director gerent de l’EBAP de 5 de desembre de 2017.

 

Les persones que figuren en la relació d’alumnes descartats han d’esmenar.

 

 

Informació per a les persones que han d’esmenar deficiències

 

El termini per a esmenar és del 29 al 8 de gener de 2018, ambdós inclosos. A continuació s’expliquen els motius d’exclusió i la documentació que s’ha de presentar en cada cas.

 

Causes esmenables (exclusió provisional)

 

—      «No té requisit»: s’ha de presentar una còpia de la titulació de català requerida per a poder fer el curs. En el cas del nivell B2, s’ha de presentar un dels documents següents:

  • Certificat de nivell A, A2 o B1.
  • Certificat d’haver assistit a un curs de llengua catalana de nivell B1 o equivalent, ja sigui de l’EBAP o de qualsevol altre organisme oficial, impartit dins el període 2011-2017. 

 

—      «No presenta capçalera de nòmina»: s’ha de presentar una còpia de la capçalera de la darrera nòmina.

 

—      «Error de matriculació»: s’ha de contactar amb l’EBAP per a saber la causa d’exclusió i esmenar deficiències.

 

Causes no esmenables (exclusió definitiva)

 

—      «Fora de termini»: s’ha presentat la sol·licitud fora del termini d’inscripció que fixa la Resolució del director gerent de l’EBAP de 5 de desembre de 2017.

 

—      «Excés de sol·licituds presentades»: s’ha presentat més d’una sol·licitud per al mateix nivell. L’EBAP només ha considerat una de les sol·licituds.

 

—      «Situació administrativa: no actiu»: no consta com a servei actiu en la base de dades de personal de la CAIB.

 

Les esmenes es poden presentar a l’adreça electrònica <formaciollengues@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 63 19.