Torna

Plans de formació de l'EBAP

Pla de llengua catalana de 2018

Publicació de les llistes provisionals d’aptes i no aptes, per illes, de les proves de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2


Acord de la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP pel qual s’aproven les llistes provisionals d’aptes i no aptes de les proves de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2

Nivell A2

Mallorca PDF
Eivissa PDF

 

Nivell B1

Mallorca PDF
Menorca PDF
Eivissa PDF

 

Nivell B2

Mallorca desc_ico_pdf.gif

Menorca PDF
Eivissa PDF

 

Nivell C1

Mallorca PDF
Menorca PDF
Eivissa PDF

 

Nivell C2

Mallorca PDF
Menorca PDF
Eivissa PDF

Requisits per superar les proves de llengua catalana

Per superar les proves oficials i obtenir el certificat corresponent, s’han de complir, necessàriament, dues condicions:

a) Obtenir, com a mínim, 50 punts en el total de la prova.
b) Obtenir el mínim de puntuació exigida en tots els blocs de què consta la prova.

Per obtenir el certificat, és necessari superar, per separat, cada bloc, independentment que s’hagin aconseguit 50 punts o més en la qualificació global.

D’acord amb el punt  22.2 de les instruccions per les quals es regeix el Pla de Formació de Llengua Catalana del 2018, en cas que no s’hagi superat el bloc d’expressió oral i interacció, però, en canvi, s’hagi assolit la puntuació mínima exigida en tots i cadascun dels blocs corresponents a la part escrita de les proves, es conservarà la qualificació d’apte dels blocs de la prova escrita fins a la convocatòria de proves de l’any 2019. En aquest cas, en la convocatòria de 2019 les persones afectades només s’haurien d’examinar del bloc d’expressió oral i interacció.

Tràmit de vista

  • El termini per sol·licitar el tràmit de vista és del 24 al 26 de juliol, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han d’enviar a l’adreça electrònica <formaciollengues@ebap.caib.es> o al fax 971 17 63 19.
  • El tràmit de vista es farà al més de setembre. S’informarà de la data concreta a la pàgina web de l’EBAP i per correu electrònic.

Informació addicional

  • No s’han corregit totalment les proves que presenten algun bloc no superat. En aquests casos, figura la denominació NQ («no quantificat»).
  • En el tràmit de vista es podrà consultar l’original o una còpia de la prova i els criteris de correcció.
  • No es facilitarà cap còpia del solucionari de la prova, atès que estan publicats a la pàgina web de l’EBAP.
  • El dia del tràmit de vista totes les proves ja estan corregides i, també, REVISADES per la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP.
  • La sessió del tràmit de vista no té caràcter acadèmic.
  • Durant el desenvolupament de la sessió del tràmit de vista no es podrà utilitzar cap tipus d’aparell o dispositiu electrònic
  • Els examinands que hagin assistit al tràmit de vista disposaran d’un termini de tres dies, a comptar des de l’endemà que hagi tingut lloc la sessió, per a presentar un escrit d’al·legacions contra la puntuació obtinguda. La Comissió contestarà les al·legacions que estiguin argumentades.