Torna

Plans de formació de l'EBAP

Instruccions per les quals es regeix el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP de 2018

Punt 1. Objecte

1.1. L’objecte d’aquestes instruccions és regular la tramitació de les sol·licituds, la selecció dels alumnes, el desenvolupament dels cursos i la realització de les proves de llengua catalana de la convocatòria de 2018 de l’EBAP.

1.2. La inscripció als cursos de llengua catalana de l’EBAP suposa l’acceptació d’aquestes instruccions.

1.3. Correspon a l’EBAP resoldre els dubtes o les incidències que puguin sorgir sobre l’aplicació d’aquestes instruccions o sobre els casos que no s’hi prevegin.

1.4. S’ofereixen els cursos dels certificats de coneixements de llengua catalana que s’indiquen a continuació:

CONEIXEMENTS GENERALS

— Certificat de nivell A2 (nivell bàsic)
— Certificat de nivell B1 (nivell llindar)
— Certificat de nivell B2 (nivell avançat)
— Certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu)
— Certificat de nivell C2 (nivell de domini)

CONEIXEMENTS ESPECÍFICS

— Certificat de llenguatge administratiu

1.5. En el marc d’aquesta convocatòria de cursos, també s’ofereixen tallers de llengua oral i tallers de llengua escrita, les particularitats dels quals s’indiquen en el punt 20 de les instruccions.

Punt 2. Destinataris

2.1. Pot participar en els cursos de llengua catalana tot el personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears —inclòs el personal del Servei de Salut i el dels cossos docents—, i el personal de les administracions, els organismes i els ens del sector públic instrumental.

També pot participar el personal de les altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les entitats dependents, i el personal dels serveis administratius de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

2.2. També hi pot participar el personal amb discapacitat que faci o hagi fet algun dels cursos o de les pràctiques dels diferents programes de formació del FIOP.

Punt 3. Requisits d’inscripció

3.1. Per inscriure’s als certificats de nivell A2 i de nivell B1 no s’ha d’acreditar cap requisit acadèmic.

3.2. Per inscriure’s al certificat de nivell B2 s’ha d’acreditar el nivell A2 o el nivell B1, o equivalents. En cas de no disposar de cap dels nivells esmentats, es pot acreditar l’assistència mínima a un curs de llengua catalana de nivell B1 o equivalent, ja sigui de l’EBAP o ja sigui de qualsevol altre organisme oficial, impartit dins el període 2011-2017.

3.3. Per inscriure’s al certificat de nivell C1 s’ha d’acreditar el nivell B2 o equivalent.

3.4. Per inscriure’s al certificat de nivell C2 s’ha d’acreditar el nivell C1 o equivalent.

3.5. Per inscriure’s al certificat de llenguatge administratiu s’ha d’acreditar el nivell C1 o equivalent, o el nivell C2 o equivalent.

3.6. A l’efecte d’acreditar nivells de coneixement, només es reconeixen els certificats expedits per l’EBAP, o els expedits o declarats equivalents per la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports. Per a això, és aplicable l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut, o la norma que la substitueixi, si escau.

Punt 4. Presentació dels requisits

PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA CAIB

4.1. El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el del seu sector públic instrumental que tenguin les seves dades actualitzades en el Portal de Serveis al Personal de la CAIB no han de presentar cap requisit acadèmic dels esmentats en el punt anterior. En cas de no tenir les dades actualitzades, s’ha d’enviar una còpia de la documentació corresponent a l’adreça electrònica <formaciollengues@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 63 19.

4.2. El personal del Servei de Salut, el personal dels cossos docents i el personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB han d’enviar a l’adreça electrònica <formaciollengues@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 63 19 la documentació següent:

— Capçalera de la darrera nòmina, amb la indicació de la data d’expedició.

— Certificat del nivell de coneixements de llengua catalana que sigui un requisit per inscriure’s al curs sol·licitat, excepte el personal que hagi obtingut el certificat corresponent en alguna convocatòria de l’EBAP, circumstància que s’ha d’indicar en la sol·licitud.

PERSONAL D’ALTRES ADMINISTRACIONS I DE LES ENTITATS DEPENDENTS

4.3. El personal d’altres administracions i de les entitats dependents ha d’enviar a l’adreça electrònica <formaciollengues@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 63 19 la documentació següent:

— Capçalera de la darrera nòmina, amb la indicació de la data d’expedició.

— Certificat del nivell de coneixements de llengua catalana que sigui un requisit per inscriure’s al curs sol·licitat, excepte el personal que hagi obtingut el certificat corresponent en alguna convocatòria de l’EBAP, circumstància que s’ha d’indicar en la sol·licitud.

Punt 5. Nombre de sol·licituds

5.1. Només es permet la inscripció a un sol nivell de coneixement i a una sola modalitat d’aprenentatge.

5.2. No es permet cursar simultàniament el nivell C2 i el certificat de llenguatge administratiu.

5.3. Es permet la inscripció a qualsevol curs de coneixements generals de llengua catalana i la inscripció als tallers de llengua oral i als tallers de llengua escrita.

Punt 6. Modalitats d’inscripció

PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA CAIB

6.1. El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (inclòs el personal del Servei de Salut i el dels cossos docents) i el del seu sector públic instrumental amb accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB han de tramitar la sol·licitud per aquest mitjà.

6.2. El personal del Servei de Salut i el personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB poden fer la sol·licitud seguint dos procediments:

a) Mitjançant la inscripció per Internet, per a la qual cosa s’ha de seguir la ruta següent: <http://ebap.caib.es> Plans de formació de l’EBAP > Pla de Formació de Llengua Catalana 2018 > Oferta de cursos.

b) Mitjançant el model de sol·licitud, disponible a la pàgina web <http://ebap.caib.es> i a les seus de l’EBAP. S’han d’emplenar totes les dades de la sol·licitud. Les sol·licituds incompletes poden ser causa d’exclusió.

Aquestes sol·licituds s’han de presentar en el Registre de l’EBAP o en qualsevol de les formes que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

PERSONAL D’ALTRES ADMINISTRACIONS I DE LES ENTITATS DEPENDENTS

6.3. El personal d’altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les entitats dependents poden fer la sol·licitud seguint dos procediments:

a) Mitjançant la inscripció per Internet, per a la qual cosa s’ha de seguir la ruta següent: <http://ebap.caib.es> > <Plans de formació de l’EBAP> > <Pla de Formació de Llengua Catalana 2018> > <Oferta de cursos>.

b) Mitjançant el model de sol·licitud, disponible a la pàgina web <http://ebap.caib.es> i a les seus de l’EBAP. S’han d’emplenar totes les dades de la sol·licitud. Les sol·licituds incompletes poden ser causa d’exclusió.

Aquestes sol·licituds s’han de presentar en el Registre de l’EBAP o en qualsevol de les formes que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Punt 7. Termini per presentar sol·licituds

El termini d’inscripció als cursos de llengua catalana de l’EBAP comença l’endemà que es publiqui aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i s’acaba el 20 de desembre de 2017 (inclòs). No s’admetrà cap sol·licitud registrada amb posterioritat a aquesta data.


Punt 8. Llista de persones que compleixen els requisits i esmenes

8.1. L’EBAP publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> la llista de persones que compleixen els requisits per ser seleccionades i la llista de persones que han d’esmenar deficiències, amb la indicació de la causa provisional d’exclusió.

8.2. La inclusió en la llista de persones que compleixen els requisits no implica l’admissió automàtica, atès que primer s’ha de dur a terme el procés de selecció que s’indica en el punt 9 d’aquestes instruccions.

8.3. Les persones inicialment excloses disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l’endemà que es publiqui la llista de persones excloses, per esmenar les deficiències. La documentació s’ha d’enviar a l’adreça electrònica <formaciollengues@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 63 19.


Punt 9. Nombre de places i selecció

9.1. Amb caràcter general, els cursos tenen una capacitat màxima de trenta alumnes. Si el nombre de persones admeses a un curs supera el de places previst, es farà una selecció d’alumnes. Només participaran en el procés de selecció les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits que estableixen aquestes instruccions.

9.2. Tota persona interessada es pot inscriure a qualsevol curs dels que s’ofereixen, independentment del lloc de treball que ocupi i de la ubicació del curs. En qualsevol cas, correspon a l’EBAP decidir l’admissió final dels alumnes.

9.3. Els criteris de preferència en la selecció són els següents:

1r. Les sol·licituds de les persones que mai no hagin estat admeses a cap edició del nivell sol·licitat o que faci més de cinc anys des de la seva darrera admissió. Entre aquestes sol·licituds es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud.

2n. Les sol·licituds de les persones admeses, en els darrers cinc anys, a una edició anterior del nivell sol·licitat i que hagin assistit a un mínim del 80 % d’hores. Entre aquestes sol·licituds es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud.

3r. Les sol·licituds de les persones admeses, en els darrers cinc anys, a més d’una edició del nivell sol·licitat i que hagin assistit a un mínim del 80 % d’hores. Entre aquestes sol·licituds es tindran en compte el nombre d’admissions i la data de registre de la sol·licitud.

4t. Les sol·licituds de les persones admeses, en els darrers cinc anys, a una edició o més del nivell sol·licitat i que no hagin assistit a un mínim del 80 % d’hores. Entre aquestes sol·licituds es tindran en compte el nombre d’admissions i la data de registre de la sol·licitud.

D’acord amb la Llei 39/2015, per al registre de les sol·licituds del personal que prové de l’Administració local o estatal i del que prové del sector públic instrumental, si escau, s’ha de tenir en compte la data de registre de la sol·licitud a l’organisme o l’entitat d’origen.

9.4. Les persones que, en el moment de presentar la sol·licitud, acreditin que s’han reincorporat al servei actiu després d’un permís de maternitat o paternitat, o d’una excedència per cura de familiars o de persones amb discapacitat, tindran màxima preferència en la selecció, durant aquesta convocatòria, sempre que compleixin els requisits.

9.5. L’admissió a qualsevol curs de llengua catalana dels que figuren en l’annex 1 d’aquesta Resolució no suposa cap autorització de l’EBAP per deixar el lloc de treball.

9.6. En qualsevol cas, l’EBAP pot reubicar les persones no admeses en els cursos inicialment sol·licitats en altres cursos presencials, semipresencials o en línia del mateix nivell en què hi hagi places vacants. Les persones reubicades podran renunciar a la nova situació en el termini de tres dies hàbils, comptadors des de l’endemà que es publiqui la llista de persones admeses.


Punt 10. Persones admeses, excloses i llista d’espera

10.1. Les persones que compleixin els requisits per ser seleccionades, juntament amb les que esmenin les deficiències i presentin la documentació pertinent dins el termini fixat, entraran en el procés de selecció, que es farà d’acord amb els criteris de preferència esmentats en el punt 9 d’aquestes instruccions.

10.2. Les persones que no esmenin les deficiències i no presentin la documentació pertinent dins el termini fixat quedaran excloses.

10.3. Una vegada acabat el procés de selecció, es publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> la llista definitiva de persones admeses a cada un dels cursos convocats. També es comunicarà individualment l’admissió mitjançant el correu electrònic. No és necessari enviar a l’EBAP cap missatge electrònic o escrit de confirmació.

10.4. S’ha de facilitar una adreça electrònica a l’EBAP, perquè el correu electrònic serà el mitjà de comunicació habitual i preferent entre l’EBAP i els alumnes admesos.

10.5. Es publicarà la llista de persones no admeses, però que compleixen els requisits, la qual esdevindrà la llista d’espera. No es publicarà cap actualització de la llista d’espera, sinó que l’EBAP, permanentment, l’actualitzarà de manera interna.

10.6. No és aplicable a aquestes instruccions la Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública d’11 de juliol de 2009 per la qual s’aproven noves formes d’inscripció a les accions formatives dels plans de formació de l’EBAP (modalitat d’inscripció del «darrer minut»).


Punt 11. Renúncies

Les persones admeses que renunciïn al curs ho han de comunicar per escrit a l’EBAP, com a mínim, tres dies abans d’iniciar-se l’activitat docent. Les renúncies s’han d’enviar a l’adreça electrònica <formaciollengues@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 63 19. Si la persona inicialment admesa no comunica la renúncia en el termini esmentat, perdrà la seva situació de preferència en la selecció.


Punt 12. Assistència i incapacitat laboral

12.1. És obligat assistir a la primera sessió del curs. En cas contrari, la persona admesa serà donada de baixa, sempre que no justifiqui l’absència per escrit i documentalment. Les justificacions s’han d’enviar a l’adreça electrònica <formaciollengues@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 63 19.

12.2. Les persones en situació de llicència per maternitat o paternitat, excedència per maternitat o paternitat, o cura de familiars poden assistir als cursos de llengua catalana de l’EBAP.

12.3. Les persones en situació d’incapacitat laboral temporal no poden assistir als cursos de llengua catalana mentre duri aquesta situació.

12.4. Es pot autoritzar l’assistència als cursos de llengua catalana en cas que s’acrediti que la incapacitat laboral temporal presenta aquestes condicions:

— La durada és superior a una setmana.
— No impedeix el seguiment normal del curs.
— No suposa un risc per a la salut dels participants.


Punt 13. Supressió i modificació de cursos. Disponibilitat de places

13.1. L’oferta de cursos i places disponibles es pot modificar, segons la demanda i la disponibilitat pressupostària. En el cas concret del certificat de nivell B2, es podran organitzar els cursos que siguin necessaris per tal de cobrir la demanda del personal que depèn del Servei de Salut.

13.2. L’EBAP, per desenvolupar millor les seves funcions, pot suprimir cursos; organitzar-ne de no programats amb anterioritat per necessitats concretes; efectuar-ne diverses edicions, i modificar, si escau, les dates o l’horari anunciats per adaptar-los millor als requeriments de la formació. De tot això, l’EBAP n’informarà puntualment.

13.3. Es poden suprimir els cursos que no tenguin un mínim de quinze sol·licituds (no excloses) a l’illa de Mallorca, i un mínim de deu sol·licituds (no excloses) a la resta de les illes.


Punt 14. Canvis de curs i de grup

14.1. No es permetrà als alumnes canviar de curs, de grup o de modalitat, una vegada publicada a la pàgina web <http://ebap.caib.es> la llista definitiva de persones admeses, excepte si hi ha places disponibles, de la qual cosa l’EBAP informarà puntualment.

14.2. En qualsevol cas, no es permetrà cap canvi una vegada començats els cursos.


Punt 15. Durada i horari dels cursos

15.1. Els cursos presencials tenen una durada de 64 hores i comencen la setmana del 29 de gener de 2018. L’horari de cada curs i de cada grup és el que s’indica en l’annex 1 d’aquesta Resolució.

15.2. Els cursos semipresencials i en línia comencen la setmana del 29 de gener de 2018.


Punt 16. Descripció dels certificats de coneixements de llengua catalana

16.1. Els continguts avaluables de tots els certificats de coneixements, així com l’estructura, la durada i els tipus de prova i d’avaluació, per a totes les modalitats, són els publicats a la pàgina web <http://ebap.caib.es>

16.2. La Comissió Tècnica de Català de l’EBAP ha establert els objectius i els continguts de cada certificat de coneixements, el tipus d’avaluació, l’estructura i la valoració de les proves a partir de les adaptacions que ha fet del Decret 1/2014, de 10 de gener, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 175, d’11 de gener de 2014).

16.3. És aplicable a aquestes instruccions la Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 26 de gener de 2016 per la qual s’aproven les normes de funcionament i les atribucions de la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP, i se’n nomenen els membres a partir de la convocatòria de proves de 2016, o la norma que la substitueixi, si escau.


Punt 17. Dret d’examen i desenvolupament dels cursos

17.1. Per tenir dret d’examen, és necessari assistir a un mínim del 80 % de les hores lectives en els cursos presencials. Les persones que no arribin a aquest percentatge no tindran dret d’examen. En el cas concret del certificat de nivell B2, l’EBAP reconeix el dret d’examen al personal que depèn del Servei de Salut que disposi del certificat d’assistència al curs de llengua catalana de l’Istitut d’Estudis Baleàrics impartit entre els mesos d’octubre de 2017 i gener de 2018.

17.2. Les faltes d’assistència no es compensen amb la presentació de cap justificant.

17.3. Es podran incorporar als cursos persones de la llista d’espera un cop començada l’activitat docent. En aquest cas, s’aplicarà als alumnes un prorrateig per tal de calcular el percentatge mínim d’assistència, i la durada del curs s’establirà a partir de la primera sessió després d’haver comunicat la nova admissió.

17.4. Les persones amb dret d’examen només es podran examinar del nivell a què s’hagin inscrit.

17.5. En cas que s’esdevengui una causa greu, un motiu de força major o una necessitat sobrevinguda que impedeixi la continuïtat en el curs, s’hi podrà renunciar sense perdre la situació de preferència en la selecció per a convocatòries posteriors. Aquestes circumstàncies s’hauran de justificar documentalment.

17.6. Al llarg del curs, l’EBAP no informarà, en cap cas, sobre el nombre d’absències.

17.7. Tenint en compte els punts anteriors, es publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> la llista de persones amb dret d’examen. Només s’admetran a la prova les persones que assoleixin el percentatge mínim d’assistència. S’obrirà un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de publicar-se la llista, per presentar reclamacions, que s’enviaran a l’adreça electrònica <formaciollengues@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 63 19.

17.8. Les persones que tenguin alguna discapacitat legalment reconeguda poden demanar a l’EBAP una adaptació de la prova, però només s’atendran les sol·licituds que es presentin abans de la convocatòria. Aquestes sol·licituds s’hauran d’acompanyar del certificat expedit per l’equip multiprofessional corresponent a la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

17.9. Serà causa d’exclusió del curs falsificar la signatura o signar per altri. En aquest sentit, la signatura ha de coincidir amb la del DNI o amb la de la sol·licitud d’inscripció. L’exclusió s’estendrà a la persona autora de la falsificació, independentment de totes les altres accions que es puguin dur a terme d’acord amb el dret.

17.10. Només s’expediran certificats d’assistència a les persones que tenguin dret d’examen.

17.11. Es poden excloure dels cursos els alumnes que no compleixin les normes elementals de comportament, respecte i consideració cap als professors, la resta d’alumnes o el personal de l’EBAP. Aquests cursos es podran modificar o suprimir, amb l’informe justificatiu previ de l’EBAP.


Punt 18. Cursos en línia. Dret d’examen

18.1. Els cursos en línia i semipresencials dels certificats B2, C1, C2 i llenguatge administratiu s’imparteixen mitjançant la plataforma d’aprenentatge Moodle, la qual, d’una banda, inclou els continguts teòrics i pràctics dels certificats esmentats i, de l’altra, permet avaluar el rendiment i el progrés dels alumnes, amb informes individualitzats de les activitats lectives i dels resultats obtinguts.

18.2. Per al conjunt de totes les illes, s’ofereixen, en la modalitat en línia, 80 places per al certificat de nivell C1, 90 places per al certificat de nivell C2 i 120 places per al certificat de llenguatge administratiu.

18.3. Per fer els cursos en línia i semipresencials, és imprescindible que es disposi, mentre duri el curs, d’un aparell amb connexió a Internet que en permeti el seguiment. L’aparell ha de tenir les característiques tècniques següents:

— Resolució mínima de 1024 x 768
— Targeta de so, micròfon i altaveus
— Navegador Mozilla Firefox actualitzat (recomanat)
— Adobe Flash Player (necessari per visualitzar els tutorials)
— Java Runtime Environment (necessari per fer certs tipus d’activitats)

18.4. Per fer els cursos en línia i semipresencials, és imprescindible que es faciliti una adreça de correu electrònic que sigui operativa, atès que totes les comunicacions de l’EBAP es faran per aquest mitjà.

18.5. Els alumnes admesos de les modalitats en línia i semipresencial estan obligats a accedir als cursos dins els tres primers dies d’activitat docent. En cas contrari, seran donats de baixa i perdran la seva situació de preferència en la selecció, excepte si, amb antelació, justifiquen que no podran accedir al curs.

18.6. Als efectes de reclamacions i descàrrega de documents, els cursos en línia i semipresencials es tancaran i s’ocultaran a la plataforma virtual un mes després d’haver acabat el període de docència.

18.7. Els criteris de preferència en la selecció per a totes les sol·licituds són els següents:

1r. Les sol·licituds de les persones que mai no hagin estat admeses a cap edició del nivell sol·licitat o que faci més de cinc anys des de la seva darrera admissió. Entre aquestes sol·licituds es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud, per illes i amb la prelació que s’estableix a continuació:

1. Formentera
2. Menorca
3. Eivissa
4. Mallorca

2n. Les sol·licituds de les persones que hagin estat admeses, en els darrers cinc anys, a una edició anterior del nivell sol·licitat i que hagin superat el mínim d’activitats obligatòries. Entre aquestes sol·licituds es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud, per illes i amb la prelació que s’estableix a continuació:

1. Formentera
2. Menorca
3. Eivissa
4. Mallorca

3r. Les sol·licituds de les persones que hagin estat admeses, en els darrers cinc anys, a més d’una edició del nivell sol·licitat i que hagin superat el mínim d’activitats obligatòries. Entre aquestes sol·licituds es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud, per illes i amb la prelació que s’estableix a continuació:

1. Formentera
2. Menorca
3. Eivissa
4. Mallorca

4t. Les sol·licituds de les persones que hagin estat admeses, en els darrers cinc anys, a una edició o més del nivell sol·licitat i que no hagin superat el mínim d’activitats obligatòries. Entre aquestes sol·licituds es tindran en compte el nombre d’inscripcions i la data de registre de la sol·licitud, per illes i amb la prelació que s’estableix a continuació:

1. Formentera
2. Menorca
3. Eivissa
4. Mallorca

18.8. A l’efecte d’expedir certificats, s’estableix que els cursos en línia tenen una durada de 64 hores. Només s’expediran certificats a les persones que tenguin dret d’examen.

18.9. Per tenir dret d’examen, els alumnes de les modalitats en línia i semipresencial hauran d’haver lliurat, en la data d’acabament del curs, les activitats que constitueixin els requisits mínims, amb la puntuació mínima exigida. En cas contrari, no tindran dret d’examen.

18.10. Al llarg del curs, l’EBAP no informarà, en cap cas, sobre el nombre d’activitats lliurades.

18.11. Tenint en compte els punts anteriors, es publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> la llista de persones amb dret d’examen. Només s’admetran a la prova les persones que lliurin el nombre mínim d’activitats i n’obtenguin la puntuació mínima exigida. S’obrirà un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà que es publiqui la llista, per presentar reclamacions, que s’enviaran a l’adreça electrònica <ebapenlinia@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 63 19.

18.12. Abans de començar els cursos de les modalitats en línia i semipresencial, els alumnes admesos rebran unes instruccions concretes sobre el funcionament i el desenvolupament del curs, i sobre els requisits mínims esmentats en el punt anterior per tenir dret d’examen.

18.13. Durant el desenvolupament dels cursos en línia i semipresencials es poden excloure de la plataforma d’aprenentatge els alumnes que abandonin l’activitat formativa i ja no puguin assolir els requisits mínims per tenir dret d’examen.

18.14. Es poden excloure dels cursos els alumnes que no compleixin les normes elementals de comportament, respecte i consideració cap als professors o tutors, la resta d’alumnes o el personal de l’EBAP. Aquests cursos es poden modificar o suprimir, amb l’informe justificatiu previ de l’EBAP.

18.15. El que no especifica aquest punt 18 sobre els cursos de la modalitat en línia es regula amb les instruccions generals.


Punt 19. Cursos semipresencials. Dret d’examen

CERTIFICAT DE NIVELL B2

19.1. En els cursos de nivell B2 de la modalitat semipresencial són aplicables les instruccions generals dels cursos de les modalitats presencial i en línia, segons correspongui, amb les particularitats següents:

— El cursos tenen 30 places disponibles cadascun.
— La durada total dels cursos és de 64 hores, de les quals se n’impartiran 32 en la modalitat presencial i 32, en la modalitat en línia.
— Per tenir dret d’examen, és necessari haver assistit, d’una banda, a un mínim del 80 % de les hores lectives corresponents a la modalitat presencial, i de l’altra, s’han d’haver lliurat i superat, en la data d’acabament del curs, les activitats que constitueixin els requisits mínims corresponents a la modalitat en línia.

CERTIFICAT DE NIVELL C1

19.1. En el curs de nivell C1 de la modalitat semipresencial són aplicables les instruccions generals dels cursos de les modalitats presencial i en línia, segons correspongui, amb les particularitats següents:

— El curs té 30 places disponibles.
— La durada total del curs és de 64 hores, de les quals se n’impartiran 24 en la modalitat presencial i 40, en la modalitat en línia.
— Per tenir dret d’examen, és necessari haver assistit, d’una banda, a un mínim del 80 % de les hores lectives corresponents a la modalitat presencial, i de l’altra, s’han d’haver lliurat i superat, en la data d’acabament del curs, les activitats que constitueixin els requisits mínims corresponents a la modalitat en línia.

CERTIFICAT DE NIVELL C2

19.2. En els cursos de nivell C2 de la modalitat semipresencial són aplicables les instruccions generals dels cursos de les modalitats presencial i en línia, segons correspongui, amb les particularitats següents:

— Els cursos tenen 30 places disponibles cadascun.
— La durada total dels cursos és de 64 hores, de les quals se n’impartiran 24 en la modalitat presencial i 40, en la modalitat en línia.
— Per tenir dret d’examen, és necessari haver assistit, d’una banda, a un mínim del 80 % de les hores lectives corresponents a la modalitat presencial, i de l’altra, s’han d’haver lliurat i superat, en la data d’acabament del curs, les activitats que constitueixin els requisits mínims corresponents a la modalitat en línia.


Punt 20. Tallers de llengua oral i tallers de llengua escrita

20.1. En el marc d’aquesta pla de formació, s’ofereixen tallers presencials de llengua oral i tallers de llengua escrita, de 20 hores de durada cadascun, i amb una capacitat màxima de 20 alumnes per taller.

20.2. Els tallers de llengua oral i els tallers de llengua escrita donen dret a obtenir un certificat d’aprofitament, de manera exclusiva, si es compleixen els requisits següents:

— L’admissió a algun dels cursos de coneixements generals de llengua catalana de l’EBAP, de qualsevol modalitat, corresponents a la convocatòria de 2017.
— L’assistència a un mínim del 80 % de les sessions.
— La superació de l’avaluació corresponent, que consistirà en proves pràctiques o avaluació contínua.

20.3. Les dates concretes d’impartició dels tallers de llengua oral i els tallers de llengua escrita, així com la resta d’informació relativa a aquestes activitats formatives, es publicaran a la pàgina web <http://ebap.caib.es>

20.4. A tot el que no prevegi aquest punt, són aplicables les instruccions que regeix el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP de 2018.


Punt 21. Avaluació de la transferència

L’EBAP pot establir els mecanismes necessaris per avaluar la transferència de la formació al lloc de treball que ocupin els alumnes, amb l’objectiu de valorar la contribució de la formació a la millora de l’acompliment individual i organitzacional.


Punt 22. Requisits per superar les proves de llengua catalana

22.1. Per superar les proves oficials i obtenir el certificat corresponent, s’han de complir, necessàriament, dues condicions:

a) Obtenir, com a mínim, 50 punts en el total de la prova.

b) Obtenir el mínim de puntuació exigida en tots els blocs de què consta la prova.

Per obtenir el certificat, és necessari superar, per separat, cada bloc, independentment que s’hagin aconseguit 50 punts o més en la qualificació global.

22.2. En cas que no se superi el bloc d’expressió oral i interacció, però, en canvi, s’assoleixi la puntuació mínima exigida en tots i cadascun dels blocs corresponents a la part escrita de les proves, es conservarà la qualificació d’apte dels blocs de la prova escrita fins a la convocatòria de proves de l’any 2019. En aquest cas, en la convocatòria de 2019 les persones afectades només s’haurien d’examinar del bloc d’expressió oral i interacció.


Punt 23. Convocatòria de proves

23.1. Les proves es duran a terme en convocatòria única, que es farà el mes de juny de 2018.

23.2. Abans d’acabar els cursos de totes les modalitats, es publicaran a la pàgina web <http://ebap.caib.es> i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears les dates concretes, l’horari i els llocs de realització de les proves.

23.3. Les persones que no compareguin en el lloc, el dia i l’hora fixats per a la convocatòria no podran participar en les proves, encara que hi concorrin causes de força major. En aquest sentit, no es permetrà l’accés a les aules una vegada feta la crida a les persones amb dret d’examen.


Punt 24. Publicació de resultats provisionals i termini per sol·licitar el tràmit de vista

24.1. Una vegada corregides les proves, es publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> la llista provisional d’aptes i no aptes.

24.2. Els examinands disposaran d’un termini de tres dies hàbils, comptadors des de l’endemà de publicar-se la llista provisional d’aptes i no aptes, per sol·licitar el tràmit de vista.


Punt 25. Tràmit de vista i reclamacions

25.1. Només els examinands que hagin sol·licitat el tràmit de vista i que es presentin a aquesta sessió tindran dret a veure la seva prova. En el tràmit podran consultar l’original o una còpia de la prova, el solucionari i els criteris de correcció. Aquesta sessió no tindrà caràcter acadèmic.

25.2. Els examinands que hagin assistit al tràmit de vista disposaran d’un termini de cinc dies, comptadors des de l’endemà que hagi tingut lloc la sessió, per presentar un escrit d’al·legacions contra la puntuació obtinguda. La Comissió Tècnica de Català de l’EBAP contestarà, mitjançant un informe individualitzat, les al·legacions que estiguin argumentades.


Punt 26. Publicació de resultats definitius

Una vegada que la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP hagi resolt totes les reclamacions, es publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> la llista definitiva d’aptes i no aptes.


Punt 27. Enviament dels certificats

L’EBAP enviarà per correu electrònic, amb signatura digital, els certificats de nivell a totes les persones que, d’acord amb els requisits que estableix el punt 22 d’aquestes instruccions, hagin superat la prova oficial.