Torna

Plans de formació de l'EBAP

Instruccions sobre les activitats formatives programades del Pla per a la Formació i la Integració en l’Ocupació de Persones amb Discapacitat (FIOP) de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) per a l’any 2018

Punt 1. Persones destinatàries

1.1. Les persones destinatàries de les activitats formatives del FIOP de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) són totes les que acreditin una discapacitat igual o superior a un 33 % i que tenguin interès a treballar en l’Administració pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

1.2. Les persones esmentades en el punt anterior tenen dret a participar en les activitats formatives del FIOP de l’EBAP en els termes i en les condicions que es determinen en aquesta convocatòria.

Punt 2. Modalitats d’inscripció als cursos i presentació de documentació

Les persones interessades poden tramitar les sol·licituds mitjançant dos procediments:

a) Mitjançant la matriculació per Internet. Per matricular-se als cursos, s’ha d’accedir a la pàgina web de l’EBAP (<http://ebap.caib.es>); a continuació, s’ha d’accedir a <Plans de formació de l’EBAP>; a continuació, s’ha d’accedir a <Formació FIOP 2018>; seguidament, s’ha d’accedir a <Oferta cursos>; a continuació, a <Curs de l’illa corresponent>; després, s’ha d’accedir a <Detall del curs> (icona a la dreta) i, finalment, a <Sol·licitar curs>.

Una vegada realitzada la sol·licitud en línia, es podrà aportar la documentació necessària segons l’acció formativa (vegeu l’annex 2), a l’adreça electrònica <fiop@caib.es> Si sorgeix algun impediment, l’alumnat es podrà posar en contacte amb l’EBAP mitjançant els telèfons de les seus de les Illes (Palma, 971177626; Maó, 971356183; Eivissa, 971177142, extensió 66748).

b) Mitjançant l’imprès habilitat a aquest efecte, en el qual s’han de fer constar totes les dades que se sol·liciten, incloent-hi l’adreça electrònica, que és l’eina per comunicar l’admissió als cursos. La manca de dades pot ser motiu d’exclusió. Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de l’EBAP, en el de la Conselleria d’Administracions Públiques o en qualsevol de les formes que determina la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú (si es fa la sol·licitud en qualsevol forma legalment prevista que no sigui el registre de l’EBAP, s’ha de comunicar a l’adreça electrònica <fiop@caib.es>).

Les persones que es matriculen presencialment, han d’adjuntar a les sol·licituds la documentació annexa requerida per a cada una de les accions formatives (vegeu l’annex 2), que es publicaran a la pàgina web de l’EBAP (<http://ebap.caib.es>).

Punt 3. Termini de presentació de sol·licituds

3.1. El termini s’estructura en dos períodes, cadascun dels quals té unes dates d’inscripció pròpies:

a) Primer període. Termini d’inscripció: del 24 de gener al dia 2 de febrer de 2018 (ambdós inclosos).

b) Segon període. Termini d’inscripció: per determinar (es publicarà a la pàgina web de l’EBAP).

3.2. En l’annex 2 d’aquesta Resolució es publiquen les dates concretes d’impartició de les activitats formatives del primer període. Les dates concretes corresponents al segon període es publicaran a la pàgina web de l’EBAP (<http://ebap.caib.es>) abans que comenci el termini d’inscripció respectiu.

3.3. Les sol·licituds presentades fora de termini no es tindran en compte.

Punt 4. Material didàctic dels cursos

4.1. És d’aplicació a aquest Pla de Formació la Instrucció del gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 2 de novembre de 2011 per la qual l’EBAP deixa de reproduir material didàctic en format de paper i en format de CD per als cursos que organitza. Llevat d’excepcions degudament justificades, el material didàctic dels cursos es publicarà en el repositori de material que hi ha a la pàgina web de l’EBAP (<http://ebap.caib.es>).

4.2. En cap cas, el material didàctic no s’ha d’enviar per correu electrònic. Transcorregut un mes des de l’acabament del curs, el material didàctic s’ha d’eliminar del repositori.

Punt 5. Requisits de les persones interessades

Els requisits de les persones interesadas son els que figuren a continuació.

Per als cursos de reciclatge:

• Ser exalumne dels projectes FIOP.

Si resten places vacants en aquests cursos, l’EBAP pot fer extensiva l’activitat formativa a aspirants que no han participat en cap edició del FIOP i que compleixin els requisits següents:

• Tenir una discapacitat igual o superior al 33 % (si el tipus de formació ho requereix, s’haurà d’aportar un certificat específic de discapacitat mitjana, que suposi dificultats d’aprenentatge).
• Lectoescriptura adquirida.
• Autonomia personal.
• Situació laboral en atur (preferentment).
• Haver participat o participar en algun procés selectiu d’oposició d’ Administracions Públiques.

Punt 6. Selecció de les persones interessades

6.1. Només s’admeten les sol·licituds que compleixen els requisits que estableix la convocatòria corresponent.

6.2. La selecció es fa atenent els requisits i l’evolució formativa que han demostrat durant el pas per cursos de les diferents edicions del Pla FIOP. En el cas de les persones que no han participat en les edicions anteriors, es valoren, mitjançant una entrevista personal, la motivació i l’interès, la disponibilitat, les habilitats sociolaborals, la formació complementària i la situació laboral. Així mateix, es tenen en compte el compliment dels requisits específics establerts per a cada illa.

Punt 7. Llistes de persones admeses

L’EBAP publicarà la llista de persones admeses a la seva pàgina web (<http://ebap.caib.es>) i també comunicarà individualment l’admissió a cada alumne.

Punt 8. Anul·lació i modificació dels cursos i resolució de casos especials

8.1. L’EBAP, per desenvolupar millor les funcions que té encomanades, pot suprimir cursos; organitzar-ne de no programats amb anterioritat per necessitats puntuals que hagin sorgit; efectuar-ne diverses edicions sempre que les circumstàncies ho aconsellin i modificar-ne, si és pertinent, els continguts, la durada, les dates i els programes enunciats per adaptar-los als requeriments de la formació.

8.2. Correspon a la cap del Departament de Formació i Selecció de l’EBAP, a proposta de la coordinadora del FIOP, i una vegada consultat el Servei Jurídic de l’EBAP, resoldre els dubtes, les confusions o les incidències que puguin sorgir sobre l’aplicació d’aquestes instruccions, o sobre els casos concrets que no s’hi prevegin o sorgeixin de manera excepcional.

8.3. Els comportaments i les actituds dels participants en els cursos que n’impedeixin el desenvolupament normal poden donar lloc a l’exclusió dels cursos, o a la seva modificació o cancel·lació, amb l’informe justificatiu de la cap del Departament de Formació i Selecció de l’EBAP, a proposta dels caps d’estudis corresponents.

Punt 9. Llista d’espera

9.1. En totes les activitats formatives es poden establir places de reserva per cobrir les baixes o les renúncies que hi hagi. La llista d’espera es publicarà a la pàgina web de l’EBAP (<http://ebap.caib.es>) en el moment de la selecció. No es publicarà cap actualització de la llista d’espera, sinó que l’EBAP, permanentment, l’actualitzarà de manera interna.

9.2. En qualsevol cas, correspon a l’EBAP la confirmació i la comunicació de l’admissió a un curs.

Punt 10. Obligació d’assistència i comunicació de baixa

10.1. Amb la sol·licitud es contreu l’obligació d’assistir o accedir a l’activitat formativa. Si no es pot assistir al curs, s’ha de comunicar per escrit a l’EBAP i s’ha de justificar. El fet de no comunicar una baixa pot ser causa d’exclusió de l’acció formativa.

10.2. Les absències superiors al 20 % de l’activitat formativa, encara que estiguin justificades, suposen la pèrdua del dret a obtenir el certificat d’assistència obligatòria i el certificat d’aprofitament que regula el punt 12 d’aquestes instruccions.

Punt 11. Nombre de persones assistents

11.1. En general, els cursos han de tenir entre deu i vint alumnes a Mallorca i entre tres i deu alumnes a Menorca i a Eivissa. Aquesta quantitat pot augmentar o disminuir només en el cas que la matèria del curs i/o l’estructura de l’activitat formativa ho permetin.

Punt 12. Certificats d’assistència o d’aprofitament

12.1. Les activitats objecte d’aquesta convocatòria donen lloc a obtenir el certificat d’assistència o d’aprofitament, segons correspongui.

12.2. Els alumnes que hagin assistit, com a mínim, al 80 % de les hores lectives dels cursos i hagin superat les avaluacions corresponents, obtindran el certificat d’aprofitament; en cas de no superar l’avaluació, obtindran el certificat d’assistència obligatòria mínima, el qual no eximeix que pugui ser emès un certificat d’assistència de les hores realitzades, sempre a criteri de la valoració de les tècniques del FIOP. Els coneixements s’avaluaran mitjançant la superació de proves escrites i/o treballs, o mitjançant altres modalitats d’avaluació relacionades amb el contingut de l’activitat formativa.

12.3. L’única forma de demostrar l’assistència a un curs és mitjançant la signatura; per això, els alumnes s’han d’assegurar que han signat el full de control d’entrada i de sortida de cada una de les sessions del curs a què assisteixin.

12.4. D’altra banda, la falsificació de la signatura suposa la pèrdua del dret a certificat i l’exclusió dels cursos de l’EBAP durant un any. En qualsevol cas, la signatura ha de coincidir amb la del DNI o amb la de la sol·licitud d’inscripció. La penalització es farà extensible a la persona autora de la falsificació, independentment de totes les altres accions que d’acord amb el dret es puguin dur a terme.

Punt 13. Llista de persones amb dret a certificat d’aprofitament o assistència i sol·licitud de certificat i reclamacions

13.1. En el termini d’un mes, comptador a partir de l’acabament del curs, l’EBAP publicarà a la seva pàgina web (<http://ebap.caib.es>) la llista de persones participants que tenen dret al certificat d’assistència o al certificat d’aprofitament.

13.2. Es poden presentar reclamacions en el termini de trenta dies naturals, comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat la llista de persones participants que tenen dret al certificat d’assistència o al certificat d’aprofitament. Una vegada finalitzat aquest termini i resoltes les reclamacions, l’acta del curs serà definitiva.

Consultau aquí la publicació de la Resolució al BOIB: PDF