Torna

Plans de formació de l'EBAP

Nova línia formativa en llengües estrangeres mitjançant la plataforma Busuu. Inscripció del 9 al 16 d'abril

logo_busuu-2.png

Mitjançant una resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 17 de novembre de 2015, es varen fixar les àrees de formació en què s’han d’estructurar els plans de formació que organitza l’EBAP.

Així doncs, el pla de formació general inclou activitats formatives de caire multidisciplinari que tenen com a objectiu afavorir el desenvolupament professional i l’actualització de coneixements. Aquesta formació està relacionada amb l’adquisició de competències genèriques (coneixements, habilitats i actituds), necessàries per a treballar dins l’organització.

En l’apartat 7 del pla de formació general, s’hi inclou l’àrea de llengües estrangeres. Aquesta formació no dona lloc a l’obtenció de nivells de coneixement.

Amb la finalitat que els empleats públics tenguin accés a la formació de l’àrea de llengües estrangeres, l’EBAP engega una projecte pilot que té com a objectiu que els alumnes s’iniciïn en l’estudi d’un idioma estranger, ampliïn els coneixements que ja tenen d’algun idioma o els consolidin. La filosofia és que cadascú es marqui els objectius que vol assolir al final de la formació i pugui marcar-se el seu propi ritme d’aprenentatge.

Per a aquest objectiu s’ha considerat que la millor opció és fer-ho mitjançant l’empresa Busuu, experta en ensenyament de llengües estrangeres a tot el món i que actualment disposa de més de 80 milions d’usuaris de més de 190 països. Busuu:

—    Facilita l’aprenentatge de forma autònoma perquè els temps d’aprenentatge s’acomoden a cada persona.
—    Fa servir una aplicació mòbil, per la qual cosa és fàcil accedir-hi.
—    Es basa, entre altres principis, en l’aprenentatge col·laboratiu.

Objecte i àmbit d’aplicació

1.    D’acord amb la Resolució del director gerent de l’EBAP de 18 de gener de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a l’any 2018 (BOIB 10/2018, de 20 de gener), s’ofereix una línia formativa en llengües estrangeres.
2.    Són aplicables a aquesta línia formativa en llengües estrangeres les instruccions que regeixen les activitats formatives de l’EBAP dirigides al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a l’any 2018, que consten en l’annex 1 de la Resolució esmentada.

Persones destinatàries

D’acord amb la Resolució del director gerent de l’EBAP de 18 de gener de 2018, les persones destinatàries de la línia formativa en llengües estrangeres són:

a) El personal empleat públic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclòs en l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques. Aquest personal té dret a participar en les activitats formatives de l’EBAP en els termes i en les condicions que es determinen en la resolució esmentada abans.
b) El personal empleat públic de les altres administracions de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sempre que restin places vacants.

Té preferència per accedir a aquesta línia formativa en llengües estrangeres el personal funcionari que ocupa un lloc de treball per a l’exercici del qual es requereixen coneixements d’idiomes. Les persones interessades ho han d’acreditar mitjançant l’ordre de funcions corresponent o un certificat del superior jeràrquic (model de certificat: Fitxer PDF) en què es faci constar aquesta circumstància. La documentació d’acreditació s’ha d’enviar a l’EBAP (a l’adreça <formaciollengues@ebap.caib.es>) abans que acabi el termini d’inscripció.

Oferta formativa

1.    Per a aquesta línia formativa en llengües estrangeres, s’ofereixen un total de 334 places.
2.    La formació en llengües estrangeres es farà amb l’empresa Busuu, mitjançant la pàgina web i l’aplicació que els usuaris inscrits es podran instal·lar al seu dispositiu mòbil (iOS i Android).
3.    Les persones admeses, i que es donin d’alta a l’aplicació Busuu, tindran accés a formació en les llengües següents: anglès, alemany, francès, italià, portuguès, xinès, rus, japonès, àrab, polonès i turc.
4.    Els alumnes de l’aplicació Busuu no tenen límit en el nombre d’idiomes; això és, poden seguir una formació en un sol idioma o en més d’un des del nivell inicial (A1) al nivell avançat (B2).
5.    Les persones admeses podran accedir a l’aplicació Busuu des del dia 23 d’abril al dia 31 de desembre del 2018.
6.    En qualsevol moment i mentre estiguin donats d’alta a l’aplicació Busuu, els alumnes podran fer una prova d’anglès, francès i alemany mitjançant l’empresa MacGraw-Hill Education, que emetrà un certificat sobre el nivell assolit per l’alumne. En cap cas, no es tracta d’un certificat oficial de coneixements.

Serveis que ofereix l’aplicació Busuu

Els serveis que ofereix l’aplicació Busuu als alumnes de l’EBAP són els següents:

—    Accés il·limitat als idiomes següents: anglès, alemany, francès, italià, turc, xinès, àrab, polonès, rus, japonès i portuguès.
—    Curs audiovisual de contingut que inclou del nivell A1 (inicial) al nivell B2 (avançat) segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
—    Unitats de gramàtica detallades amb exemples i explicacions.
—    Entrenador de vocabulari interactiu i intel·ligent.
—    Accés il·limitat al web i per a dispositius mòbils (iOs i Android).
—    Mode fora de línia per a dispositius mòbils.
—    Correcció instantània a càrrec de parlants natius reals d’exercicis orals i escrits.
—    Enregistrament i reconeixement de veu.
—    Possibilitat de descarregar els apunts de les lliçons (només mitjançant el web).
—    CRM motivador a través de notificacions a l’aplicació i per correu electrònic.

Termini d’inscripció

El termini d’inscripció per a la línia formativa en llengües estrangeres serà del dia 9 d’abril al dia 16 d’abril de 2018, ambdós inclosos.

Modalitat d’inscripció

1.    Empleats amb accés al Portal de Serveis al Personal

El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el personal del sector públic instrumental amb accés al Portal de Serveis al Personal han de tramitar les sol·licituds per aquest mitjà.

2.    Empleats sense accés al Portal de Serveis al Personal

El personal sense accés al Portal de Serveis al Personal pot tramitar les sol·licituds mitjançant la matriculació per Internet, per a la qual cosa s’ha d’accedir a la pàgina web mitjançant aquest enllaç Fitxer PDF, i clicar a <Sol·licitar el curs>. No s’ha d’enviar a l’EBAP el justificant de matriculació que apareix al final del procediment.

D’altra banda, les persones interessades a què fa referència el punt anterior han d’adjuntar a les seves sol·licituds una fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina o un document que acrediti que estan en situació laboral activa. La capçalera de la nòmina o el document acreditatiu de la situació en actiu s’ha d’enviar a l’adreça electrònica <formaciollengues@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 76 19.

Selecció

Només s’admetran les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits establerts en l’apartat «Persones destinatàries».

Tenint en compte el punt 3 de les instruccions que regeixen les activitats formatives de l’EBAP dirigides al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a l’any 2018, si el nombre de persones inscrites a una activitat supera el nombre de places previst, l’EBAP en farà la selecció corresponent. Els criteris de preferència en la selecció són els següents:

1r. Les persones destinatàries preferents.
2n. El personal funcionari de carrera, el personal laboral fix o el personal estatutari (no sanitari) en propietat. En aquest criteri s’ha de tenir en compte la situació laboral en actiu.
3r. En igualtat de condicions, tenen preferència les persones sol·licitants que no hagin estat admeses en cap activitat de formació en llengües d’anys anteriors.
4t. La data de registre de la sol·licitud.

Llistes d’admissió i llistes d’espera

1.    L’EBAP publicarà les llistes de persones admeses a la pàgina web <http://ebap.caib.es> i comunicarà individualment l’admissió mitjançant l’adreça electrònica facilitada per la persona sol·licitant.
2.    També es comunicarà individualment l’admissió mitjançant l’enviament de missatges SMS, sempre que es disposi d’un número de telèfon mòbil assignat a la persona sol·licitant.
3.    La línia formativa en llengües estrangeres pot tenir llistes d’espera per cobrir baixes o renúncies. Les llistes d’espera es publicaran a la pàgina web <http://ebap.caib.es> en el moment de la selecció i s’actualitzaran, permanentment, de manera interna.
4.    En qualsevol cas, correspon a l’EBAP comunicar l’admissió a la formació en llengües estrangeres de l’empresa Busuu.

Accés a l’aplicació i renúncia

1.    És obligatori donar-se d’alta a l’aplicació d’aprenentatge durant els cinc primers dies des que les persones admeses rebin la notificació de l’empresa Busuu per registrar-s’hi. En cas contrari, es donarà de baixa la persona admesa, sempre que no justifiqui per escrit i documentalment la causa per la qual no s’ha donat d’alta a l’aplicació. Les justificacions s’han d’enviar a l’adreça electrònica <formaciollengues@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 76 19.
2.    Per renunciar a la línia formativa en llengües estrangeres, s’ha de comunicar per escrit a l’EBAP, com a mínim, tres dies abans de l’inici de l’accés a l’aplicació Busuu. Les renúncies s’han d’enviar a l’adreça electrònica <formaciollengues@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 76 19.
3.    Al final del primer mes d’accés a l’aplicació Busuu, l’EBAP durà a terme un control del temps de connexió de cada usuari, i el podrà donar de baixa d’ofici si no ha fet les activitats corresponents a dues lliçons d’un nivell.
4.    Les persones admeses que es donin d’alta a l’aplicació Busuu no poden compartir contrasenyes ni altres dades d’inici de sessió per accedir-hi amb terceres persones ni amb altres alumnes.

Certificats

1. La formació de l’àrea de llengües de l’EBAP no dona lloc a l’obtenció de nivells de coneixement.
2. A més, per a aquesta línia formativa concreta en formació de llengües, l’EBAP no certificarà hores d’accés o de temps de connexió a l’aplicació, ni expedirà cap altre tipus de certificat ni justificant.

Avaluació dels resultats

Atès que es tracta d’un projecte pilot en aprenentatge autònom en llengües estrangeres, l’EBAP establirà un mecanisme d’avaluació dels resultats per analitzar aspectes com ara:

—    Els temps de connexió o accés a l’aplicació.
—    Els resultats de les proves de nivell.
—    La rendibilitat de la despesa.
—    La transferència dels coneixements assolits al lloc de treball.
—    L’impacte en l’organització.
—    Enquestes de valoració dels usuaris de l’aplicació.