Torna

Plans de formació de l'EBAP

Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 5 de desembre de 2017 per la qual es convoquen i es publiquen les activitats formatives del Pla de Formació per al Personal Docent per a l’any 2018

Fets

1. El 30 de novembre de 2017, la cap d’Estudis I de l’EBAP, una vegada elaborat el pla de formació que inclou l’oferta de cursos per al personal docent per a l’any 2018 i les instruccions aplicables, va emetre un informe proposta sobre aquesta oferta, amb la finalitat d’aprovar la convocatòria corresponent.

2. En la sessió de 5 de desembre de 2017, el Consell de Direcció, en l’exercici de la funció que li atribueix l’article 11.2 e) dels Estatuts de l’EBAP, va acordar aprovar el Pla de Formació per al Personal Docent per a l’any 2018, que inclou les instruccions que regeixen les activitats formatives programades (annex 1) i l’oferta de cursos (annex 2).

3. El Pla de Formació per al Personal Docent per a l’any 2018 s’inclou dins el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques de 19 de juliol de 2013, publicat per la Resolució de 8 d’octubre de 2013 de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques (BOE núm. 252, de 21 d’octubre de 2013).

Fonaments de dret

1. L’article 12 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que correspon a l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) la formació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de l’Administració autonòmica i de les entitats que en depenen.

2. L’article 4 dels Estatuts de l’EBAP, aprovats pel Decret 31/2012, de 13 d’abril, inclou, entre els objectius específics de l’EBAP, la formació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Decret 191/1996, de 25 d’octubre, regula les condicions generals de les activitats formatives dirigides al personal al servei de la Comunitat Autònoma que organitza la Conselleria de la Funció Pública i Interior (ara, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques). L’article 1 d’aquest Decret indica que l’Institut Balear d’Administració Pública (ara, Escola Balear d’Administració Pública) és el principal instrument de la política formativa de l’Administració pública de les Illes Balears i elabora periòdicament diferents plans de formació que responen als principis d’eficàcia i de qualitat de les activitats formatives, amb la finalitat d’afavorir la participació del personal al servei de l’Administració.

4. La Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, regula aquest tipus de signatura, la seva eficàcia jurídica i la prestació de serveis de certificació.

Per tot això, d’acord amb les atribucions que m’atorga l’article 12.5 m) del Decret 31/2012, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria de les activitats formatives per al personal docent, segons el pla de formació aprovat pel Consell de Direcció de l’EBAP per a l’any 2018, i la llista d’activitats que estableix l’annex 2 d’aquesta Resolució.

2. Publicar les instruccions que regeixen el desenvolupament del Pla de Formació per al Personal Docent per a l’any 2018, aprovades pel Consell de Direcció en la sessió de 5 de desembre de 2017, d’acord amb el que estableix l’annex 1 d’aquesta Resolució.

3. Publicar l’oferta del Pla de Formació per al Personal Docent per a l’any 2018 a la pàgina web <http://ebap.caib.es>, amb la indicació concreta dels títols de les activitats, les persones destinatàries, el calendari, els llocs de realització i la resta d’informació corresponent a les activitats programades.

4. Subjectar l’execució de les activitats programades a la disponibilitat pressupostària de l’exercici de 2018, d’acord amb l’assignació econòmica corresponent als organismes que participen en la formació.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d’alçada davant la presidenta de l’EBAP en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà que s’hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 5 de desembre de 2017

El director gerent de l’EBAP

Jaime Tovar Jover

Consultau aquí la publicació de la Resolució al BOIB: PDF