Torna

Plans de formació de l'EBAP

Instruccions per les quals es regeix la convocatòria extraordinària de proves de llengua catalana dels nivell B1 i B2 per al personal que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears

Punt 1. Objecte

1.1. L’objecte d’aquestes instruccions és regular la convocatòria extraordinària de proves de llengua catalana dels nivells B1 i B2 que organitza l’EBAP per al personal que depèn del Servei de Salut.
1.2. El fet de presentar-se a les proves esmentades suposa l’acceptació d’aquestes instruccions.
1.3. Correspon a l’EBAP, de conformitat amb el Servei de Salut, resoldre els dubtes o les incidències que puguin sorgir sobre l’aplicació d’aquestes instruccions o sobre els casos que no s’hi prevegin.
1.4. Tota la informació relativa a la convocatòria extraordinària de proves dels nivells B1 i B2 es publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es>. Així mateix, també serà difosa pel Servei de Salut a totes les àrees de formació de les gerències territorials, a l’IEB i al Consell Insular de Formentera.

Punt 2. Destinataris i requisits

2.1. Únicament pot participar en aquesta convocatòria extraordinària de proves el personal que depèn del Servei de Salut del qual l’IEB i el Consell Insular de Formentera hagin acreditat una assistència mínima del 80 % als cursos de formació de català organitzats entre els mesos d’octubre de 2017 i gener de 2018, mitjançant conveni, pel Servei de Salut i l’IEB, i pel Consell Insular de Formentera.
2.2. L’EBAP publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> la llista de persones amb dret d’examen dels nivells B1 i B2 tramesa pel Servei de Salut de les Illes Balears, el qual comunicarà la publicació a les persones interessades. Les persones amb dret d’examen no han de fer cap tràmit d’inscripció per a presentar-se a les proves.

Punt 3. Comissió Tècnica de Català de l’EBAP

D’acord amb la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 18 de gener de 2018 per la qual es dona continuïtat a la constitució de la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP, s’aproven les normes de funcionament i les atribucions, i se’n nomenen els membres (BOIB 12/2018, de 25 de gener), la Comissió Tècnica assumeix les funcions següents respecte de la convocatòria extraordinària de proves dels nivells B1 i B2:

a) Elaborar, corregir, revisar i avaluar les proves dels certificats dels nivells B1 i B2.
b) Garantir que les proves s’adeqüen a la funció social a què estan destinades, d’acord amb la realitat sociolingüística de cada moment; a la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, i als objectius i als criteris d’avaluació que marca la conselleria competent en matèria de política lingüística de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els quals s’han adoptat a partir del document Marc europeu comú de referència: aprendre, ensenyar, avaluar, aprovat pel Consell d’Europa.
c) Establir les mesures per garantir el bon desenvolupament de les proves
d) Dirimir els dubtes i les incidències que sorgeixin en relació amb els exercicis de les proves dels nivells B1 i B2, i resoldre les reclamacions que presentin les persones interessades.
e) Informar sobre els recursos d’alçada que interposin les persones interessades contra les decisions de la Comissió.

Punt 4. Descripció dels certificats dels nivells B1 i B2

4.1. Els continguts avaluables dels certificats dels nivells B1 i B2 de coneixements de llengua catalana, així com l’estructura, la durada i el tipus de prova i d’avaluació, són els publicats a la pàgina web <http://ebap.caib.es>.
4.2. L’EBAP ha establert els objectius i els continguts dels certificats dels nivells B1 i B2, el tipus d’avaluació, l’estructura i la valoració de la prova a partir de les adaptacions que ha fet del Decret 1/2014, de 10 de gener, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB 175/2014, d’11 de gener).

Punt 5. Requisits per superar les proves dels nivells B1 i B2

5.1. Per superar les proves oficials dels nivells B1 i B2 i obtenir el certificat corresponent, s’han de complir, necessàriament, dues condicions:

a) Obtenir, com a mínim, 50 punts en el total de la prova.
b) Obtenir el mínim de puntuació exigida en tots els blocs de què consta la prova. Per obtenir el certificat, és necessari superar, per separat, cada bloc, independentment que s’hagin aconseguit 50 punts o més en la qualificació global.

5.2. Els aspirants que tenguin alguna discapacitat legalment reconeguda poden demanar a l’EBAP una adaptació de la prova, però només s’atendran les sol·licituds que es presentin abans de la convocatòria. Aquestes sol·licituds s’han d’acompanyar de la documentació justificativa que pertoqui.

Punt 6. Calendari de les proves

6.1. El calendari de les proves és el següent:

— Prova escrita dels nivells B1 i B2: divendres 13 d’abril de 2018, a les 10 h.
— Prova oral del nivell B1: dijous 3 de maig de 2018, a les 16 h.
— Prova oral del nivell B2: divendres 4 de maig de 2018, a les 16 h.

6.2. Una vegada publicada la llista definitiva de persones aptes i no aptes de la part escrita de la prova, només seran convocades a la realització del bloc corresponent a l’expressió oral i interacció les persones que hagin superat la part escrita.
6.3. Les persones que no compareguin el dia i l’hora fixats per a la convocatòria de proves no podran participar en els exàmens, encara que hi concorrin causes de força major. En aquest sentit, no es permetrà l’accés a les aules una vegada feta la crida a les persones amb dret d’examen.

Punt 7. Llocs de realització de les proves

Els llocs de realització de les proves, per illes, són els següents:

— Mallorca: seu de l’EBAP (c. del Gremi de Corredors, 10, 3a pl., pol. de Son Rossinyol, Palma).
— Menorca: Hospital Mateu Orfila (ronda de Malbúger, 1, Maó).
— Eivissa: Hospital Can Misses (c. de la Corona, 11, Eivissa).
— Formentera: Consell Insular de Formentera (plaça de la Constitució, 1, Sant Francesc Xavier).

Punt 8. Publicació de resultats provisionals i termini per sol·licitar el tràmit de vista

8.1. Una vegada corregides i avaluades les proves (part escrita i part oral), es publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> la llista provisional d’aptes i no aptes. Així mateix, la llista també serà difosa pel Servei de Salut a totes les àrees de formació de les gerències territorials.
8.2. Els examinands disposaran d’un termini de tres dies hàbils, comptadors des de la data en què es publiqui la llista provisional d’aptes i no aptes, per sol·licitar el tràmit de vista.

Punt 9. Tràmit de vista i reclamacions

9.1. Només els examinands que hagin sol·licitat el tràmit de vista i que es presentin a aquesta sessió tindran dret a veure la seva prova. En el tràmit podran consultar l’original o una còpia de la prova, el solucionari i els criteris de correcció. Aquesta sessió no tindrà caràcter acadèmic.
9.2. Els examinands que hagin assistit al tràmit de vista disposaran d’un termini de tres dies, comptadors des de la data en què tengui lloc la sessió, per presentar un escrit d’al·legacions contra la puntuació obtinguda. La Comissió Tècnica de Català de l’EBAP contestarà, mitjançant un informe individualitzat, les al·legacions que estiguin argumentades.

Punt 10. Publicació de resultats definitius

Una vegada que la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP hagi resolt totes les al·legacions, es publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> la llista definitiva d’aptes i no aptes de les proves dels nivells B1 i B2, que també difondrà el Servei de Salut per les vies establertes en el punt 8.1.

Punt 11. Enviament dels certificats

L’EBAP enviarà per correu electrònic, amb signatura digital, els certificats de nivell a totes les persones que, d’acord amb els requisits que estableix el punt 5 d’aquestes instruccions, hagin superat la prova oficial.

Consultau aquí la publicació en el BOIB: PDF