Torna

Plans de formació de l'EBAP

Publicació de les llistes provisionals d’aptes i no aptes, per illes, de les proves dels nivells B1 i B2 corresponents a la convocatòria extraordinària per al personal que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears


Acord de la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP pel qual s’aproven les llistes provisionals d’aptes i no aptes de les proves dels nivells B1 i B2 corresponents a la convocatòria extraordinària per al personal que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears

NIVELL B1

NIVELL B2

Tràmit de vista

—    El termini per sol·licitar el tràmit de vista és del 14 al 16 de maig, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han d’enviar a l’adreça electrònica <formaciollengues@ebap.caib.es> o al fax 971 17 63 19.
—    El tràmit de vista es farà el dia 29 de maig, a partir de les 10 hores.
—    El dia 25 de maig es publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> la distribució horària del tràmit.

Informació addicional

—    No s’han corregit totalment les proves que presenten algun bloc no superat. En aquests casos, figura la denominació NQ («no quantificat»).
—    En el tràmit de vista es podrà consultar l’original o una còpia de la prova i els criteris de correcció.
—    No es facilitarà cap còpia del solucionari de les proves. Es pot consultar a la pàgina web de l’EBAP <http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M159&lang=CA&cont=100753>). Aquesta sessió no tindrà caràcter acadèmic.
—    El dia del tràmit de vista totes les proves ja estan corregir i, també, REVISADES per la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP.
—    Els examinands que hagin assistit al tràmit de vista disposaran d’un termini de tres dies, a comptar des de l’endemà que hagi tingut lloc la sessió, per a presentar un escrit d’al·legacions contra la puntuació obtinguda. La Comissió contestarà les al·legacions que estiguin argumentades.
—    Durant el desenvolupament de la sessió del tràmit de vista no es podrà utilitzar cap tipus d’aparell o dispositiu electrònic.