Torna

Fons Social

Sol·licitud d'ajuda per despeses sanitàries

Aquesta modalitat d'ajuda té per objecte la compensació parcial de les despeses derivades d'assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica que hagi hagut de realitzar el personal de la comunitat autònoma per a ell mateix o per als seus fills menors de divuit anys, o fills majors d'aquesta edat amb minusvalidesa reconeguda i que no gaudeixin d'ingressos propis.

 

Aquesta ajuda, la podrà sol·licitar el personal a què es refereixen els punts 1.1, 1.2 i 1.3 de l'article primer del Decret 135/1995, de 12 de desembre, i la sol·licitud es referirà a l'abonament de la compensació corresponent per les despeses realitzades en assistència farmacèutica i ortopèdica, durant l'exercici pressupostari de què es tracti.

 

Tot i el que s'ha expressat en el punt anterior, s'exclouen de la meritació de les ajudes regulades aquí, aquelles a què es tengui dret d'acord amb el seu sistema de previsió o per qualsevol altre concepte.

 

Les ajudes per compensació de despeses realitzades en pròtesis dentals o en ortodòncia afectaran també les realitzades per als fills dels treballadors públics inclosos a l'àmbit d'aquesta norma reglamentària, sense limitació d'edat, quan aquests tenguin dependència econòmica dels seus progenitors.

 

La compensació econòmica de les despeses derivades d'assistència sanitària, farmacèutica o ortopèdica, es realitzarà d'acord amb la taula establerta per MUFACE per als funcionaris de l'Estat. A continuació hi ha els enllaços als BOEs on es recull la informació de les quanties establertes.

 

BOE de data 14 de juliol de 2005

 

BOE de data 25 de febrer de 2019

 

Excepte en els casos de l'assistència derivada de tractaments per ortodòncia, s'aplicarà el que s'especifica a l'apartat anterior respecte d'aquesta especialitat. Si l'import del tractament o de l'assistència, segons factura, és inferior a les quanties indicades a l'esmentada taula, l'ajuda econòmica s'ajustarà a la quantitat realment abonada pel beneficiari.

 

L'Administració de la comunitat autònoma podrà establir, en els casos en què ho estimi convenient, uns terminis mínims per a la renovació de pròtesi amb dret a l'abonament de l'ajuda econòmica corresponent.

 

La concessió de les ajudes en compensació de despeses derivades d'assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica se subjectarà sempre a les limitacions pressupostàries establertes per a aquesta finalitat.

 

 Models de sol·licitud
 PDF  Model per imprimir i emplenar a mà
 Editor de Text  Model per emplenar amb l'ordinador