Torna

Fons Social

Editor de TextSol·licitud d'ajuda per estudis

 Aquesta modalitat d'ajuda té per objecte sufragar, en part, les despeses que el personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma realitzi en matèria d'estudis oficials, per a si mateix o per als seus fills majors de 18 anys i menors de 25 anys.


L'ajuda que integra aquesta modalitat té com a finalitat atendre la cobertura de dues contingències distintes:

a) La compensació de les despeses per matrícula en centres docents.

b) La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula.

La compensació de les despeses realitzades en concepte de matrícula en centres docents únicament es podrà percebre amb l'acreditació prèvia dels requisits següents:

a) Haver formalitzat la matrícula per al curs corresponent en un centre docent radicat en territori nacional.
b) No percebre cap ajuda d'un altre ens o organisme per a aquesta finalitat, tret que la quantia percebuda sigui inferior a la que s'atorgaria per aquest concepte. En aquest cas, l'ajuda percebuda es complementaria fins a la quantia límit reservada a la cobertura d'aquest tipus de contingència.
c) No haver percebut ajuda per al mateix curs l'any anterior. La repetició de curs o assignatura no donarà dret a cap nova ajuda.

Atès que l'ajuda a què es refereix el punt anterior s'estableix en compensació de les despeses de matrícula, aquesta no podrà sobrepassar mai del seu import real.

S'entendrà per matrícula la matrícula pròpiament, els drets d'inscripció i/o la reserva de plaça, i se n'exclou expressament l'ensenyament reglat o l'escolaritat.

No es podrà sol·licitar l'abonament d'aquesta ajuda si, prèviament, no s'ha realitzat el pagament de la matrícula.Si el pagament de la matrícula s'efectua en dos o més terminis, no s'ha de cursar la sol·licitud d'ajuda fins que no se n'hagi satisfet totalment l'import.

Si algun dels terminis se satisfà fora de l'exercici pressupostari en què es va abonar el primer, la sol·licitud s'ha de realitzar dins l'exercici en què s'hagi abonat efectivament aquest termini.

La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en què s'hagi formalitzat la matrícula s'abonarà, així mateix, havent-ne aportat les factures corresponents que acreditin, en cada cas, l'adquisició i el preu pagat per aquests. En cap cas la compensació no superarà l'import real abonat pel sol·licitant.

Quan les ajudes descrites en aquest article se sol·licitin per raó d'estudis cursats per fills del personal al servei de la comunitat autònoma, aquests hauran de ser majors de 18 anys i menors de 25 quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i acreditar que no tenen mitjans de vida propis.

Aquest tipus d'ajuda, que inclou la cobertura de la matrícula i dels llibres, un cop reconeguda, s'abonarà d'un sol cop.

Per saber l'import de l'ajuda, podeu consultar el resum dels imports per a l'actual exercici pressupostari

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda per a estudis s'iniciarà l'1 de gener i finalitzarà el 30 de juny de l'any següent a l'inici del curs escolar. 

 

 Model de sol·licitud
 Editor de Text Model per emplenar amb l'ordinador
 PDF Model per imprimir i emplenar a mà