Torna

Fons Social

Sol·licitud d'ajuda per fills menors de 18 anys

 L'Administració de la comunitat autònoma concedirà als funcionaris i personal laboral a què es refereix l'article primer d'aquest Decret i que tenguin fills de fins a divuit anys, una ajuda econòmica compensatòria de les despeses realitzades amb caràcter general en la guarda, custòdia i educació d'aquests.

 

Aquesta ajuda se satisfarà mensualment en nòmina i la quantia serà l'especificada al quadre de quanties corresponents a l'exercici pressupostari actual.

Anualment se'n revisarà la quantia en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Quan el fills siguin majors d'edat laboral, el peticionari de l'ajuda haurà d'acreditar, per poder-la percebre, que aquests fills no tenen ingressos propis.

L'ajuda establerta en aquest article es podrà atorgar també en cas de menors a càrrec del personal de la CAIB en virtut d'acolliment legal.

Aquesta ajuda serà incompatible amb l'ajuda per a l'atenció de persones amb discapacitat (article 4 del Decret).

Per saber l'import de l'ajuda, podeu consultar el resum dels imports per a l'actual exercici pressupostari

 

 Models  de sol·licitud
 PDF  Model per imprimir i emplenar a mà
 Editor de Text   Model per emplenar amb l'ordinador