Torna

Fons Social

 

Ajuda per atendre persones amb discapacitat

L'Administració de la comunitat autònoma concedirà ajudes econòmiques al personal que tengui al seu càrrec i al seu compte persones amb la condició de disminuïdes físiques, psíquiques o sensorials.

Aquesta ajuda no serà pertinent quan la situació estigui coberta pel sistema vigent de seguretat social o bé per la percepció d'altres ajudes, sempre que les ajudes de la CAIB siguin inferiors. Cas que siguin superiors es tindrà dret a percebre la diferència.

El que es disposa en el paràgraf anterior no serà d'aplicació, quan s'acrediti que el grau de minusvalidesa és igual o superior al 65%. En aquest cas, no hi haurà incompatibilitat per a fer-ne el reconeixement.

Al model de sol·licitud hi podreu trobar la relació de documentació que s'haurà d'aportar en el moment de demanar aquesta ajuda.

Aquesta ajuda tampoc es podrà reconèixer en relació amb aquelles persones que tenguin reconeguda, per complir-ne el requisits exigits, la situació d'invalidesa permanent prevista en els distints règims de seguretat social i que percebin la prestació corresponent.

Per meritar-la, hi ha de concórrer les condicions següents:

 

1. Les persones disminuïdes físiques, psíquiques o sensorials han de tenir reconeguda aquesta condició per l'organisme competent de l'Estat.
2. Els parents del sol·licitant ho han de ser fins al quart grau civil i aquests han d'estar al seu càrrec.
3. Els disminuïts físics, psíquics o sensorials no han de tenir ingressos propis per rendes de treball superiors al salari mínim interprofessional o rendes de capital superiors a aquest mínim.
Si aquests ingressos o rendes són inferiors al salari mínim interprofessional, l'import de l'ajuda no podrà excedir de la diferència resultant entre les rendes percebudes per cada concepte i la quantia del salari mínim interprofessional i tindrà com a límit màxim la quantia de la prestació regulada en aquest article.

4. Els treballadors públics de l'Administració de la CAIB hauran de justificar mitjançant la documentació pertinent els ingressos i/o altres percepcions rebudes pels disminuïts al seu càrrec.

 

L'ajuda establerta en aquest apartat es podrà atorgar també en el cas de menors acollits a càrrec del personal de la CAIB en virtut d'acolliment legal.

 

Per saber l'import de l'ajuda, podeu consultar el resum dels imports per a l'actual exercici pressupostari

 

 Models de sol·licitud
 PDF  Model per imprimir i emplenar a mà
 Editor de Text  Model per emplenar amb l'ordinador