Torna

Fons Europeus

Objectius i àmbit del Fons FEDER

 

A fi de reduir les diferències que existeixen entre els nivells de desenvolupament de les regions europees i perquè les regions menys afavorides es recuperin del retard que sofrixen, en el Reglament (CE) nº 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, es defineixen els tipus d'accions que poden beneficiar-se de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). S'estableixen, a més, en el Reglament, les tasques i el grau d'intervenció del FEDER en el marc dels objectius de «Convergència», «Competitivitat regional i ocupació» i «Cooperació territorial europea» de la política de cohesió reformada per al període 2007-2013.

Objectiu

 L'objectiu del FEDER és contribuir a l'enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. Aquesta contribució es porta a terme a través del suport al desenvolupament i a l'adaptació estructural de les economies regionals, inclosa la reconversió de les regions industrials en declivi.

 

Àmbit d'aplicació

La intervenció del FEDER es concentra en diverses prioritats temàtiques que reflecteixen la naturalesa dels objectius de "Convergència", "Competitivitat regional i ocupació" i "Cooperació territorial europea" i, en concret, en el finançament relatiu a:

 • inversions que contribuïxen a crear ocupacions duradores;
 • inversions en infraestructures;
 • mesures de suport al desenvolupament regional i local, el que inclou l'assistència i els serveis a les empreses, en concret les petites i mitjanes empreses (PIME);
 • assistència tècnica.
 • D'aquests àmbits, el que s'aplica a les Illes Balears és el de "Competitivitat regional i ocupació".

Las prioridades de este objetivo se agrupan en tres campos:

 • innovació i economia del coneixement, en particular a través de la millora de les capacitats regionals en IDT i innovació, l'esperit empresarial i la creació de nous instruments financers per a empreses;
 • medi ambient i prevenció de riscos per mitjà de la rehabilitació de terrenys contaminats, el foment de l'eficiència energètica, la promoció d'un transport públic urbà net i l'elaboració de plans per a prevenir i gestionar els riscos naturals i tecnològics;
 • accés als serveis de transport i telecomunicacions d'interès econòmic general mitjançant l'ampliació de les xarxes secundàries i el major accés de les PYME a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

A petició dels Estats membres, la Comissió pot proposar normes per a determinades categories de despeses que substitueixin a les normes nacionals. Correspon als Estats membres designar una sola autoritat de gestió, una autoritat de certificació i una autoritat d'auditoria única. D'acord amb l'establert en les disposicions generals, els Estats membres poden recórrer a l'instrument jurídic de cooperació -l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) - per a delegar en ell les tasques que competeixen a l'autoritat de gestió i a la secretaria tècnica conjunta.

Els programes operatius deuen contenir els elements següents:

 • una anàlisi dels punts forts i febles de la zona de cooperació;
 • una justificació de les prioritats seleccionades;
 • informació sobre els eixos prioritaris i els seus objectius concrets;
 • un desglossament per tipus dels àmbits d'intervenció contemplats;
 • un pla de finançament;
 • les disposicions d'execució;
 • una llista indicativa dels grans projectes.

En el que pertoca al cofinançament, s'estableixen nivells diferents en funció de la localització, a sebre:

 • un 20 % per a la cooperació transfronterera en les regions de nivell NUTS III confrontants amb les zones frontereres de la Unió;
 • un 20 % per a la cooperació transnacional en operacions en les quals participin socis exteriors a la zona considerada;
 • un 10 % per a la cooperació transfronterera i transnacional en el finançament d'operacions executades en el territori d'un tercer país, a condició que aquestes beneficiïn també a regions de la Comunitat.

Particularitats territorials

El FEDER presta una atenció especial a les particularitats territorials. Les accions relatives a la dimensió urbana s'integren en els programes operatius, basant-se en l'experiència de la iniciativa URBAN . L'acció del FEDER tracta de resoldre els problemes econòmics, mediambientals i socials als quals s'enfronten les ciutats.

Pel que fa a les zones rurals i a les zones dependents de la pesca, la intervenció del FEDER ha de concentrar-se en la diversificació econòmica i, especialment, en:

 • les infraestructures que millorin l'accessibilitat;
 • les xarxes i serveis de telecomunicacions en les zones rurals;
 • el desenvolupament de noves activitats econòmiques;
 • l'enfortiment dels llaços entre les zones urbanes i rurals;
 • el desenvolupament del turisme i les infraestructures a l'entorn rural. 

Pel que fa a les zones amb desavantatges naturals, el FEDER contribueïx al finançament d'inversions destinades a l'accessibilitat, a activitats econòmiques connectades amb el patrimoni cultural, a la utilització sostenible dels recursos i al foment del sector del turisme.

Finalment, el FEDER contribueïx també a finançar els costos addicionals derivats de la situació geogràfica i de les regions ultraperifèriques, així com:

 • el transport de mercaderies i l'engegada de serveis de transport;
 • les dificultats d'emmagatzematge, el manteniment dels instruments de producció i la insuficiència de capital humà en el mercat de treball local.

El Reglament no afecta a les intervencions aprovades abans de la seva entrada en vigor. Les sol·licituds presentades a l'empara del Reglament (CE) nº 1783/99 segueixen sent vàlides, si bé aquest Reglament ha quedat derogat des del 1 de gener de 2007. El nou Reglament és d'aplicació des del 1 de gener de 2007 i haurà de ser objecte de revisió el 31 de desembre de 2013 a més tardar.

 1.  
  1.  
 2. Normativa aplicable al Fons FEDER, al període 2007-2013

   

  Fuentes:  Comunidades Europeas, 1995-2008.  Portal oficial de la Unión Europea,

 3. Comisión Europea