Torna

Fons Europeus

Marc Estratègic Nacional de Referència Espanya 2007-2013

 

MENR España

 

El Marc Estratègic Nacional de Referència, com a document financer incorpora la dotació per a la política regional i de cohesió territorial prevista per a Espanya en l'Acord del Consell Europeu de 16 de desembre de 2005, que aprova les Perspectives Financeres per al període 2007-2013.

Com a document estratègic establix l'estratègia dissenyada per al Fons de Cohesió, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons Social Europeu (FSE) per al mateix període 2007-2013. Quant a document estratègic defineix la contribució de la política regional espanyola al compliment dels objectius de l'Estratègia de Lisboa en desenvolupament de determinades mesures previstes en el Pla Nacional de Reformes d'Espanya. Així mateix, traduïx les Directrius Estratègiques Comunitàries en matèria de cohesió al context específic de les regions espanyoles, individualitzant regionalment l'estratègia general definida a nivell de la Unió Europea.

 

Document íntegre