Torna

Fons Europeus

Introducció a la politica regional del període 2007-2013

 

Introducció

Impulsada per Europa en 1975 amb el propòsit fonamental d'eliminar les diferències econòmiques i socials existents en els diferents territoris que la formen, la Política Regional Comunitària té com a objectiu principal eliminar disparitats i afavorir el desenvolupament sostenible dintre de la Unió Europea. Bàsicament, el que es pretén és la cohesió econòmica i social, per aquest motiu aquesta política es coneix també amb el nom de Política de Cohesió.
El funcionament d'aquesta política es basa en la programació per objectius. Per a l'actual període 2007-2013, els objectius fixats per a arribar a la cohesió són:
Convergència: promou el creixement de les regions menys desenvolupades, a fi que els seus nivells de renda i riquesa s'aproximin als de la mitjana de la UE.
Competitivitat: persegueix incrementar la competitivitat, l'atractiu i l'ocupació d'aquelles regions incloses en aquest objectiu.
Cooperació: busca enfortir el desenvolupament equilibrat de tot el territori de la UE a través d'una triple cooperació (transfronterera, transnacional i interregional).

 

Finalitats 

Major creixement i més llocs de treball en totes les regions i ciutats de la Unió Europea: aquest és el missatge central de la política de cohesió i els seus instruments per al període comprès entre 2007 i 2013. Durant aquest període, la major inversió mai realitzada per la UE a través dels instruments de cohesió ascendirà a 308.000 milions d'euros (en preus de 2004), en suport dels programes de creixement regionals i com a estímul per a la creació de llocs de treball. El 82 % de l'import total es destinarà a l'objectiu de «convergència», dintre del qual són subvencionables els Estats membres i les regions més pobres. A les altres regions, prop d'un 16 % dels Fons Estructurals servirà per a donar suport a la innovació, el desenvolupament sostenible, la millora de l'accessibilitat i projectes de formació dintre de l'objectiu de «competitivitat regional i ocupació». Quedarà disponible un 2,5 % per a la cooperació transfronterera, transnacional i interregional, dintre de l'objectiu de «cooperació territorial europea»

Comentaris i textes oficials de la política de cohesió del període 2007-2013


Els articles 158 a 162 del Tractat constitutiu de les Comunitats Europees estableixen que la Unió Europea ha de promoure un desenvolupament global harmoniós i reforçar la cohesió econòmica i social reduint les diferències entre els nivells de desenvolupament de les diverses regions. Per al període 2007-2013, els instruments amb els quals s'han de perseguir aquests objectius tenen la seva base jurídica en un conjunt de cinc Reglaments adoptats pel consell i el Parlament Europeu al juliol de 2006.

Síntesi de la nova política de cohesió europea.

Memòria del panorama dels reglaments 2007-2013.


En el context de la política de cohesió reformada per al període 2007-2013, el present Reglament defineix les regles, les normes i els principis comuns aplicables al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social Europeu (FSE) i al Fons de Cohesió. En ell es preveu una dotació total de 308.000 milions d'euros (a preus de 2004), és a dir, aproximadament un terç del pressupost comunitari. La reforma abasta una sèrie d'accions estructurals més centrades en les orientacions estratègiques de la Unió Europea, més concentrades en les regions menys afavorides i més descentralitzades i simplificades.

Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell, de 11 de juliol de 2006, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i es deroga el Reglament (CE) nº 1260/1999.

 

Descripció resumida del present Reglament

L'objectiu del present Reglament és reforçar la cohesió econòmica i social per a impulsar a la Comunitat un desenvolupament harmònic, equilibrat i sostenible en el període 2007-2013. Les accions comunitàries de la política de cohesió europea han de plantar cara als desafiaments que representen les disparitats econòmiques, socials i territorials, l'acceleració de les reestructuracions econòmiques i l'envelliment de la població. Se centren en un nombre limitat de prioritats que reflecteixen els Objectius de Lisboa (creixement, competitivitat i ocupació) i de Gotemburg (medi ambient). El present Reglament defineix: el marc en el qual s'inscriu la política de cohesió (incloses les directrius estratègiques comunitàries per a la cohesió, el creixement i l'ocupació); els objectius als quals han de contribuir els Fons Estructurals i els Fons de Cohesió (en endavant denominats «els Fons»); els criteris perquè els Estats membres i les regions puguin rebre subvencions dels Fons; els recursos financers disponibles i els criteris que regeixen la seva assignació; i fixa els principis i les normes aplicables en matèria de cooperació, programació, avaluació, gestió, seguiment i control, partint del principi de responsabilitat compartida entre els Estats membres i la Comissió.

 

Objectius del període 2007-2013

Es destinarà un total de 308 041 milions d'euros a finançar la política regional entre 2007 i 2013 en el marc dels tres nous objectius «Convergència», «Competitivitat regional i ocupació», sent aquest objectiu el qual se desenvoluparà a les Illes Balears durant el període 2007-2013 , i «Cooperació territorial». Aquests objectius substituiran als antics objectius 1 , 2 i 3 del període de programació 2000-2006.

Pólítica de cohesió a Espanya, període 2007-2013

 

Competitivitat regional i ocupació

L'objectiu de «Competitivitat regional i ocupació» tracta de reforçar la competitivitat, l'ocupació i la capacitat d'atracció de les regions no incloses en el grup de regions menys afavorides. Aquest objectiu ha de permetre anticipar els canvis econòmics i socials i fomentar la innovació, la iniciativa empresarial, la protecció del medi ambient, l'accessibilitat, la capacitat d'adaptació i el desenvolupament de mercats de treball que afavoreixin la integració. Es finançarà a través del FEDER i del FSE. Podran beneficiar-se les regions que s'indiquen a continuació: les regions cobertes per l'objectiu nº 1 durant el període 2000-2006 que han deixat de respondre als criteris de subvencionabilitat regional de l'objectiu de «Convergència», i que reben, per tant, un suport transitori; correspon a la Comissió elaborar una llista d'aquestes regions que, una vegada adoptada, tindrà validesa de 2007 a 2013; totes les altres regions de la Comunitat no cobertes per l'objectiu de «Convergència».
En el que pertoca als programes finançats pel FSE, la Comissió proposa quatre prioritats d'acord amb l'Estratègia europea d'ocupació (EEE) : reforçar la capacitat d'adaptació dels treballadors i de les empreses, facilitar l'accés al mercat laboral, reforçar la integració social i emprendre reformes en el sector de l'ocupació i de la integració.

Els recursos destinats a aquest objectiu ascendeixen a 49.130 milions d'euros, és a dir el 15,95 % del total, repartits a parts iguals entre el FEDER i el FSE. D'aquest import: el 78,86 % es destinarà a les regions no cobertes per l'objectiu de «Convergència»; el 21,14 % es destinarà a un suport transitori decreixent. En el marc d'aquest objectiu, les accions podran cofinançar-se fins al 50 % de les despeses públiques. El límit màxim augmenta fins a un 85 % en el cas de les regions ultraperifèriques.

 

Disposicions comuns als tres objectius

Principis d'intervenció

Les intervencions dels Fons complementaran les accions nacionals, en les quals estan incloses les accions regionals i locals. La Comissió i els Estats membres vetllaran per que les intervencions dels Fons siguin coherents amb les activitats, polítiques i prioritats de la Comunitat, i resultin complementàries pel que fa a altres instruments financers de la Comunitat.

La Comissió i els Estats membres garantiran que es destini el 60 % de la despesa corresponent a l'objectiu de «Convergència», i el 75 % de la despesa corresponent a l'objectiu de «Competitivitat regional i ocupació» de tots els Estats membres de la Unió Europea, tal com estava constituïda abans del 1 de maig de 2004, a les següents prioritats:

la promoció de la competitivitat i la creació d'ocupació; la realització dels objectius de les línies directrius integrades per al creixement i l'ocupació del període 2005-2008.

Els objectius dels Fons es portaran a terme en el marc d'una programació plurianual i d'una estreta col·laboració entre la Comissió i cada Estat membre. El pressupost de la UE atribuït als Fons s'executarà en el marc de la gestió compartida entre els Estats membres i la Comissió, en conformitat amb el Reglament financer .

Enfocament estratègic

El present Reglament proposa que el Consell adopti un document estratègic global per a la política regional sobre la base d'una proposta de la Comissió, previ dictamen del Parlament, abans del 1 de gener de 2007. Aquestes «orientacions estratègiques de la Comunitat per a la cohesió» indiquen les prioritats comunitàries que ha d'adoptar la política de cohesió amb la finalitat de reforçar la sinergia amb l'Estratègia de Lisboa revisada per al creixement i l'ocupació, i donar suport a l'aplicació d'aquesta darrera.

Cada Estat membre presenta un «marc estratègic nacional de referència», que constitueix un instrument de referència en la preparació de la programació dels Fons, i que garanteix la coherència de la intervenció dels Fons amb les orientacions estratègiques.

El marc estratègic nacional de referència cobreix el període 2007-2013, i es transmet a la Comissió després de l'adopció de les orientacions estratègiques. El marc de referència també identifica el vincle entre les prioritats de la UE en matèria de cohesió i els programes nacionals de reforma en el context de les Orientacions generals de la política econòmica (OGPE) i de l'Estratègia europea d'ocupació (EEE) . En concret, es tracta dels progressos assolits en la realització de les prioritats de la UE en matèria de promoció de la competitivitat i de creació d'ocupació.

A partir de 2007, cada Estat membre inclourà, a l'informe anual sobre l'execució del seu programa nacional de reforma, una secció succinta sobre la contribució dels programes operatius cofinançats pels Fons a l'execució del programa nacional de reforma. A partir de 2008, la Comissió inclourà en l'informe anual de situació que presenta al Consell Europeu de primavera una secció que resumirà els informes dels Estats membres sobre la posada en pràctica dels programes nacionals de reforma.

Programes operatius

Els programes operatius dels Estats membres cobreixen el període comprès entre el 1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2013. Cada programa operatiu solament fa referència a un dels tres objectius i únicament rep finançament d'un sol Fons. La Comissió avalua cada programa proposat a fi de determinar si contribueix als objectius i a les prioritats:

del marc estratègic nacional de referència;
de les orientacions estratègiques comunitàries en matèria de cohesió.
Els programes operatius relatius als objectius de «Convergència» i «Competitivitat regional i ocupació» contindran la següent informació: una motivació de les prioritats seleccionades a la llum de les orientacions estratègiques comunitàries en matèria de cohesió i del marc estratègic nacional de referència; informació sobre els eixos prioritaris i els seus objectius específics; un pla de finançament; les disposicions d'aplicació del programa operatiu; una llista dels grans projectes.

Es tracta de projectes vinculats a una operació que comprengui una sèrie d'obres, activitats o serveis el cost total dels quals sobrepassi els 25 milions d'euros, si es refereix al medi ambient, i 50 milions d'euros si afecta a altres àmbits. En comparació al període de 2000 a 2006, la programació s'ha simplificat com segueix: a nivell polític, cada Estat membre elaborarà un document basat en les orientacions estratègiques de la Comunitat aprovades pel consell i negociades amb la Comissió, les quals serviran de marc per a l'elaboració dels programes; a nivell operatiu, la Comissió aprovarà els programes sobre la base del marc de referència estratègic nacional.

Gestió finançera

Pel que fa a la gestió financera, els compromisos pressupostaris comunitaris relatius als programes operatius s'efectuaran per fracció anual per a cada Fons i cada objectiu entre 2007 i 2013. El primer compromís pressupostari es contraurà abans de l'adopció per part de la Comissió de la decisió d'aprovació dels programes operatius dels Estats membres. Els compromisos successius seran contrets per la Comissió a més tardar el 30 d'abril de cada any basant-se en la decisió d'atorgar una contribució a càrrec dels Fons.

Asistència tècnica

A iniciativa de la Comissió, els Fons podran finançar les accions de preparació, seguiment, suport administratiu i tècnic, avaluació, auditoria i control necessàries per a l'aplicació del present Reglament dintre del límit del 0,25 % de la seva dotació anual respectiva. En canvi, si són els Estats membres els quals prenen l'iniciativa, els límits màxims ascendeixen al 4 % de l'import assignat a un determinat programa per als objectius «Convergència» i «Competitivitat regional i ocupació», i al 6 % per a l'objectiu «Cooperació territorial europea».

Subvencionabilitat de les despeses

Per a ser subvencionables, les despeses haurien de pagar-se efectivament entre el 1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2015. Les operacions objecte de cofinançament no haurien d'acabar abans de la data a partir de la qual es considerin subvencionables.

Contribució financera dels Fons

La contribució dels Fons, entre uns altres, es modularà segons els criteris següents:

la gravetat dels problemes específics;

la importància de cada eix prioritari per a la consecució de les prioritats de la Unió;

la protecció i millora del medi ambient;

la taxa de mobilització de fons privats. 
La contribució dels Fons, al nivell dels programes operatius, es calcularà en funció del total de despeses subvencionables (públics i privats) o de les despeses públiques subvencionables.

La participació dels Fons a nivell de cada eix prioritari no podrà ser inferior al 20 % de les despeses públiques. Les mesures d'assistència tècnica podran ser finançades al 100 %. Els eixos prioritaris i les operacions només podran ser finançats per un Fons i un programa operatiu alhora, respectivament. En el que pertoca a les empreses, l'import de les ajudes públiques haurà de respectar els límits màxims establerts en matèria d'ajudes estatals. Finalment, les despeses cofinançades pels Fons no podran ser finançats a través d'un altre instrument financer comunitari.

Gestió, seguiment i control

Els Estats membres es responsabilitzen de la gestió i del control dels programes operatius. En particular, vetllen per que els sistemes de gestió i de control s'estableixin de conformitat amb les disposicions del present Reglament. A més, prevenen, detecten i corregeixen les irregularitats i recuperen els imports indegudament abonats. Els sistemes de gestió i control dels programes operatius establerts pels Estats membres haurien de preveure: la definició de les funcions dels organismes responsables de la gestió i el control; el compliment del principi de separació de funcions entre aquests organismes; procediments que garanteixin l'exactitud i regularitat de la despesa declarada en el marc del programa operatiu; sistemes de comptabilitat, seguiment i informació financera; un sistema d'informació i seguiment que l'organisme responsable confiï l'execució de les comeses a altre organisme; unes regles per a auditar el funcionament dels sistemes; sistemes i procediments que garanteixin una pista d'auditoria adequada; procediments de comunicació i seguiment en relació amb les irregularitats i la recuperació dels imports indegudament abonats. En relació amb cada programa operatiu, l'Estat membre haurà de designar el següent:

una autoritat de gestió (una autoritat pública o un organisme públic o privat, nacional, regional o local, per a gestionar el programa operatiu);

una autoritat de certificació (una autoritat o organisme públic, nacional, regional o local, a fi de certificar les declaracions de despeses i les sol·licituds de pagament abans del seu enviament a la Comissió);

una autoritat d'auditoria (una autoritat o organisme públic, nacional, regional o local, designat per a cada programa operatiu i responsable de verificar el funcionament efectiu del sistema de gestió i control). La Comissió se cerciorarà que els Estats membres han implantat sistemes de gestió i control i que aquests sistemes funcionin eficaçment durant el període d'execució dels programes operatius.

Eficàcia

Es procedirà a l'avaluació de les activitats i els documents relatius als Fons amb la finalitat d'augmentar la qualitat, l'eficàcia i la coherència de la seva intervenció. Aquesta avaluació correspondrà a l'Estat membre o a la Comissió en funció de la seva contribució respectiva i respectant-se el principi de proporcionalitat. Correrà a càrrec d'avaluadors independents i els seus resultats es publicaran. Dos tipus de reserva garantiran a més l'eficàcia dels fons: en el cas dels objectius «Convergència» i «Competitivitat regional i ocupació», el 3 % dels recursos es dedicarà a la constitució d'una «reserva nacional d'eficàcia»; la «reserva nacional per a imprevists» constituirà el 1 % de la dotació corresponent a l'objectiu «Convergència» i el 3 % de la dotació corresponent a l'objectiu «Competitivitat regional i ocupació», i servirà per a plantar cara a les crisis sectorials o locals provocades per les reestructuracions econòmiques, socials o comercials.

Informació i publicitat

Els Estats membres i l'autoritat de gestió del programa operatiu donaran a conèixer les operacions i els programes objecte de cofinançament i facilitaran informació referent a això. Aquesta informació anirà dirigida als ciutadans de la Unió Europea i als beneficiaris amb la finalitat de destacar el paper ocupat per la Comunitat i garantir la transparència de l'ajuda procedent dels Fons.

 

Fuentes:  Comunidades Europeas, 1995-2008.  Portal oficial de la Unión Europea,

Comisión Europea