Torna

Fons Europeus

Gestió del Fons FEDER

 

La forma amb la qual s'utilitzen els Fons Estructurals es basa en una divisió de responsabilitats entre la Comissió Europea i les Autoritats dels Estats membres:

La Comissió gestiona la negociació i aprova els programes de desenvolupament proposats pels Estats, alhora que assigna els crèdits.
Els Estats i les seves regions (comunitats autònomes) administren els programes, gestionen la seva aplicació seleccionant els projectes, i finalment els controlen i avaluen.
La Comissió participa en el seguiment dels programes, compromet i paga les despeses certificades i comprova els sistemes de control establerts.

L'Estat membre designa per a cada programa operatiu:

 

• una autoritat de gestió (una autoritat pública o organisme públic o privat nacional, regional o local que administra el programa operatiu);

• una autoritat de certificació (una autoritat o organisme públic nacional, regional o local que certifica la situació de les despeses i les sol·licituds de pagament abans del seu enviament a la Comissió);

• una autoritat d'auditoria (una autoritat o organisme públic nacional, regional o local designat per a cada programa operatiu i encarregat de comprovar el funcionament eficaç del sistema de gestió i control).

 

 

 

D'acord amb l'article 58 del Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell de 11 de juliol de 2006, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, els sistemes de gestió i control dels Programes Operatius establerts pels Estats membres haurien de preveure:

a) la definició de les funcions dels organismes responsables de la gestió i el control, i l'assignació de comeses a tots els organismes;

b) el compliment del principi de separació de funcions entre aquests organismes i a cadascun d'ells;

c) procediments que garanteixin l'exactitud i regularitat de la despesa declarada en el marc del Programa Operatiu; d) uns sistemes informatitzats fiables de comptabilitat, seguiment i informació financera;

i) un sistema d'informació i seguiment en el qual l'organisme responsable confiï l'execució de les comeses a altre organisme;

f) unes regles per a auditar el funcionament dels sistemes;

 g) sistemes i procediments que garanteixin una pista d'auditoria adequada;

 h) procediments de comunicació i seguiment en relació amb les irregularitats i la recuperació dels imports indegudament abonats.

                                                          

 

Nova norma per a simplificar la gestió financera dels Fons

 


Un programa = un Fons
És a dir, que el FEDER i el FSE poden cadascun per la seva banda finançar de manera complementària i limitada les actuacions en l'àmbit en el qual intervé l'altre Fons (dintre del límit del 10% dels crèdits assignats per la Comunitat a cada eix prioritari d'un programa operatiu). Existeix una excepció a aquesta norma: el FEDER i el Fons de Cohesió intervenen conjuntament per als programes relatius a infraestructures i medi ambient.


Els compromisos
Els compromisos pressupostaris relatius als programes operatius s'efectuen per tram anual, per a cada Fons i cada objectiu. La Comissió compromet el primer tram anual abans de l'aprovació del programa operatiu. Posteriorment, compromet els trams a tot tardar el 30 d'abril de cada any.


L'alliberament d'ofici:
La Comissió allibera d'ofici la part del compromís pressupostari que no s'hagi utilitzat, o per la qual no s'hagi presentat cap sol·licitud de pagament admissible a la fi del segon any següent al del compromís pressupostari (n+2).


Les condicions de finançament:
L'objectiu de Lisboa:
D'ara endavant, els Fons han de triar les prioritats de la Unió Europea pel que fa a la promoció de la competitivitat i creació d'ocupació (estratègia de Lisboa). La Comissió i els Estats membres vetllen per que s'atribueixin a aquestes prioritats un 60% de les despeses de tots els Estats membres en el cas de l'objectiu "Convergència" i un 75% de les despeses per a l'objectiu "Competitivitat i ocupació".


Existeixen límits màxims per als percentatges de cofinançament:
Taxa màxima de cofinançament per a cada objectiu: 
• Convergència: entre el 75% i el 85%
• Competitivitat i ocupació: entre el 50% i el 85%
• Cooperació europea territorial: entre el 75% i el 85%
• Fons de Cohesió: el 85%


Eligibilitat de les despeses:
Perquè les despeses siguin eligibles, han de pagar-se efectivament entre el 1 de gener de 2007 i el 31 desembre de 2015. Les operacions cofinançades no han d'haver-se acabat abans de la data que s'iniciï l'eligibilitat. Les normes s'estableixen a nivell nacional a reserva de les excepcions que figuren en els Reglaments específics de cada Fons, en canvi, en 2000-2006, les normes s'establien a escala comunitària.

 

 

 

Per a tenir una visió més completa de la gestió del FEDER s'ha de consultar el manual de procediment

 

 

Fuentes:  Comunidades Europeas, 1995-2008.  Portal oficial de la Unión Europea,

Comisión Europea, Política Regional Inforegio