Torna

Fons Europeus

EIX 5. Assistència Tècnica

 

INVERSIÓ: 3.414.184 euros
COFINANÇAMENT COMUNITARI: 50%
COFINANÇAMENT AUTONÒMIC: 50%

L'objectiu d'aquest Eix és facilitar les condicions necessàries per a l'aplicació eficaç de les actuacions previstes en el Programa, a fi d'optimitzar l'eficiència de les intervencions; deixant un servei de suport, seguiment i avaluació.


Les actuacions a cofinançar mitjançant aquest Eix es classifiquen en la següent categoria de despeses(POTemas):         

 

POTema 85. Preparació, execució, seguiment i inspecció.

Es tracta de cobrir les necessitats d'assistència tècnica del Programa, en particular les exigides en la normativa comunitària, per assegurar la preparació, selecció i valoració de les actuacions, el seguiment; les auditories i controls in situ de les operacions i les accions de coordinació a través de les reunions dels Comitès de Seguiment.     

 

POTema 86. Avaluació i estudis; informació i comunicació.

Al llarg del nou període de programació, es duran a terme diferents estudis, uns previs a la realització d'inversions, i altres destinats a facilitar i, en certa mesura, assegurar l'operativitat, l'eficàcia i l'eficiència de la intervenció.
També les actuacions pròpies de control i avaluació del document de programació d'aquest Programa i actuacions de informació i publicitat previstes en el marc del Pla de Comunicació Informació i Publicitat Fons FEDER 2007-2013 per a les Illes Balears, amb càrrec a l'assistència tècnica del PO.
D'altra banda, s'inclouran la celebració de seminaris, reunions, estudis, etc. relacionats amb el PO, realitzats pels agents socials i econòmics més representatius.